Џозеф: Бугарското малтретирање на Македонија веќе е проблем и на НАТО
Џозеф: Бугарското малтретирање на Македонија веќе е проблем и на НАТО
Ковачевски со поддршка за Парадата на гордоста: Секој има право на почит и достоинство
Ковачевски со поддршка за Парадата на гордоста: Секој има право на почит и достоинство
Глобално обединети можеме да обезбедиме храна за сите е заклучокот од министерската конференција во Берлин „Uniting for Global Food Security“
Глобално обединети можеме да обезбедиме храна за сите е заклучокот од министерската конференција во Берлин „Uniting for Global Food Security“
ДРАМА ВО ПРИЛЕП: Сакал да прегази полицајци со комбе, тие пукале во гумите, граѓаните се извадиле од памет!
ДРАМА ВО ПРИЛЕП: Сакал да прегази полицајци со комбе, тие пукале во гумите, граѓаните се извадиле од памет!
Тренчевска: Преку кампањата „Подај рака и промени живот – стани згрижувач!“, ја подигаме свеста на значењето на згрижувачките семејства
Тренчевска: Преку кампањата „Подај рака и промени живот – стани згрижувач!“, ја подигаме свеста на значењето на згрижувачките семејства
Медиумски реформи – три чекори напред, два чекора назад
Медиумски реформи – три чекори напред, два чекора назад
Едвард Џозеф: Софија може да ги поткопа темелите на македонската држава
Едвард Џозеф: Софија може да ги поткопа темелите на македонската држава
КАЕВСКИ: Срамно, Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ ширеа лаги и ги рушеа државните позиции со Бугарија
КАЕВСКИ: Срамно, Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ ширеа лаги и ги рушеа државните позиции со Бугарија

БРАВО – 75 % реализација од изградбата на втората фаза, Крупиште-Кочани, дел од новиот експресен пат Штип-Кочани

Директорот на Јавното претпријатие за државни патишта Ејуп Рустеми заедно со претседателот на Владата на РСМ Димитар Ковачевски и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски извршија увид во изградбата на новиот експресен пат А3 Штип-Кочани со вкупна должина од 28 километри, со кој се обезбедува модерна, сигурна и безбедна врска со Источниот регион.

Изградбата на експресниот пат е поделена во две фази: Штип – Крупиште во должина од 14,30 километри која што е завршена во 2020 година и Крупиште-Кочани во должина од 13,75 км. за којашто се издвоени средства во висина од 18,23 милиони евра обезбедени од ЕБОР.

„Градежните работи се одвиваат со задоволителна динамика за овој период од годината, и до овој момент имаме 75 % реализација. Нашите очекувања се дека на почетокот од последниот квартал од годинава делницата ќе биде целосно завршена. Патот ќе биде со висок квалитет на градба, вкупната ширина на експресниот пат е 11,4 метри, ќе има четири ленти, по две коловозни од по 3,5 метри и две ленти за застанување од по 2 метри, како и две рабни ленти од по 0,20 метри. Идната максимална брзина на движење на експресниот пат меѓу Штип и Кочани ќе биде 110 километри на час. Изведувач на градежните работи е „Синохидро“ од Р.Кина, а Надзор е „Патинвест инженеринг“ АД Софија Р.Бугарија“, изјави по извршениот увид директорот на ЈПДП, Ејуп Рустеми.

До сега веќе е вграден прв слој на БНС асфалт на 8 км од делницата. Бетонските конструкции, како што се мостови и надпатници, се завршени 75 до 80% и се подготвуваат завршните работи, хидро изолации, и сл. Паралелно се изведуваат и други пропратни работи на патот.

Инаку, предвидени се 4 моста, две клучки (кај Кочани и Спанчево), два потпатника и три надпатника. Овој нов патен правец започнува кај месноста Три чешми во Штип и се надоврзува на веќе завршениот автопат Миладиновци–Свети Николе–Штип. Делницата Штип–Крупиште која е дел од овој експресен пат во изградба А3 Штип – Кочани, е во функција. Планирана вредност на целокупниот проектот (двете фази) е околу од 40 милиони евра.

Со изградбата на експресниот пат се овозможува брзо и современо поврзување помеѓу Штип и Кочани, со што ќе им се олесни на оние коишто патуваат од Кочани за Скопје и обратно бидејќи трасата на новиот пат минува надвор од населените места, а исто така ќе се намалат километрите и времетраењето на патувањето и најважно од сѐ ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот!

75 % realizim nga ndërtimi i fazës së dytë, Krupishtë – Koçani, pjesë e magjistrales Shtip – Koçani

Drejtori i Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shetërore, Ejup Rustemi së bashku me kryetarin e Qeverisë së RMV-së, Dimitar Kovaçevskin dhe ministrin e transportit dhe lidhjeve, Bllagoj Boçvarski, kryen inspektim në ndërtimin e magjistrales së re A3 Shtip – Koçani me një gjatësi prej 28 kilometra, me të cilën sigurohet një lidhje moderne dhe e sigurtë me rajonin Lindor.
Ndërtimi i magjistrales është i ndarë në dy faza: Shtip – Krupishtë në gjatësi prej 14,30 kilometra e cila është përfunduar në vitin 2020 dhe Krupishtë – Koçan në gjatësi prej 13,75 km, për të cilën janë ndarë mjete në vlerë prej 18,23 milion euro të siguruara nga BERZH-i.

„Punët ndërtimore janë duke u zhvilluar me një dinamikë të kënaqur për këtë periudhë të vitit, dhe deri më tani kemi realizuar 75% të punëve ndërtimore.Pritjet tona janë që në fillim të tre mujorit të fundit të vitit të përfundojnë ndërtimet. Rruga do të jetë me kualitet të lartë ndërtimor, gjithsej gjërësia e magjistrales është 11,4 metra, do të ketë katër korsi, me nga dy korsi trafiku prej 3,5 metra dhe dy korsi për ndalje të detyruar prej 2 metra dhe dy korsi bordure prej 0,20 metra. Shpejtësia maksimale e lëvizjes në magjistralen midis Shtipit dhe Koçanit do të jetë 110 kilometra në orë. Kontraktorë i punimeve ndërtimore është “Sinohirdo” nga R. e Kinës, ndërsa Mbikëqyrës është “Patinvest inzhenering” SHA Sofje, R. e Bullgarisë, deklaroi pas inspektimit të kryer drejtori i NPRRSH, Ejup Rustemi.

Deri më tani është vendosur shtresa e parë e asfaltit BNS në 8 km larg segmentit. Strukturat e betonit, siç janë urat dhe mbikalimet, janë 75 deri në 80 % të përfunduara dhe janë duke u përgaditur punët përfundimtare, hidroizolimet, etj. Paralelisht po kryhen edhe punime të tjera shoqëruese.

Janë paraparë 4 ura, dy nyje rrugore (në Koçani dhe Spançevë), dy nënkalime dhe tre mbikalime. Ky drejtim i ri rrugor fillon te vendi Tri Çeshmi në Shtip dhe ndërlidhet me autostradën tashmë të përfunduar Milladinovci – Sveti Nikollë – Shtip. Segmenti Shtip – Krupishtë që është pjesë e kësaj magjistrale në ndërtim A3 Shtip – Koçani, është në funskion.Vlera e planifikuar e projektit të përgjithshëm (të dyja fazat ) është rreth 40 milion euro.
Me ndërtimin e magjistrales mundësohet lidhje e shpejtë dhe moderne ndërmjet Shtipit dhe Koçanit, me çka do t’ua lehtësojë udhëtimin atyre që udhëtojnë nga Koçani për në Shkup dhe anasjelltas, sepse trasa e rrugës së re kalon jashtë vendbanimeve, dhe gjithashtu do të zvogëlohen kilometrat dhe kohëzgjatja e udhëtimit dhe më e rëndësishmja është se do të rritet siguria në komunikacion!

loading...

https://go88.gg/

sunwin electric bus where can i buy sunwink sunwin có uy tín không