РСБСП со апел до матурантите: Прославите нека поминат без сообраќајни инциденти
РСБСП со апел до матурантите: Прославите нека поминат без сообраќајни инциденти
БРЗАТА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ПОЖАРНИКАРИТЕ СПРЕЧИЛА КАТАСТРОФА: Седумдесетина луѓе повредени во вчерашниот пожар во хотелот „Буши”
БРЗАТА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ПОЖАРНИКАРИТЕ СПРЕЧИЛА КАТАСТРОФА: Седумдесетина луѓе повредени во вчерашниот пожар во хотелот „Буши”
Продолжува реконструкцијата на пешачката патека на улица Љубљанска во општина Карпош
Продолжува реконструкцијата на пешачката патека на улица Љубљанска во општина Карпош
За инвестиции во „капка по капка“ и бунари ќе бидат склучени 322 договора вредни 75 милиони денари
За инвестиции во „капка по капка“ и бунари ќе бидат склучени 322 договора вредни 75 милиони денари
ЧОВЕКОТ ШТО ЈА НАМАЛИ ЦЕНАТА НА КОМПЈУТЕРИТЕ ОД 100 000 ДОЛАРИ НА 100 ДОЛАРИ ЗА ШИРОКИТЕ НАРОДНИ МАСИ ДА ИМААТ ПРИСТАП ДО КОМПЈУТЕР, СЕГА Е ЖРТВА НА ТИЕ ПРОСТИ НАРОДНИ МАСИ - Бил Гејтс: Лудо е да се каже дека мојата улога во пандемијата е злокобна!
ЧОВЕКОТ ШТО ЈА НАМАЛИ ЦЕНАТА НА КОМПЈУТЕРИТЕ ОД 100 000 ДОЛАРИ НА 100 ДОЛАРИ ЗА ШИРОКИТЕ НАРОДНИ МАСИ ДА ИМААТ ПРИСТАП ДО КОМПЈУТЕР, СЕГА Е ЖРТВА НА ТИЕ ПРОСТИ НАРОДНИ МАСИ - Бил Гејтс: Лудо е да се каже дека мојата улога во пандемијата е злокобна!
Манчестер сити во драматична завршница ја одбрани титулата во Англија
Манчестер сити во драматична завршница ја одбрани титулата во Англија
ССМ бара итна средба со Владата, во ребалансот не гледаат пари за зголемување на платите од 2806 денари
ССМ бара итна средба со Владата, во ребалансот не гледаат пари за зголемување на платите од 2806 денари
КОСТАДИНОВ ВО КОЛУМНА ЗА ФОКУС: СТОП ЗА ГОВОРОТ НА ОМРАЗА НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ И НА ПОРТАЛИТЕ
КОСТАДИНОВ ВО КОЛУМНА ЗА ФОКУС: СТОП ЗА ГОВОРОТ НА ОМРАЗА НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ И НА ПОРТАЛИТЕ

ФУРКАН САЛИУ: ЗАЕВ ЌЕ ГО ПАМЕТИМЕ ПО ТОА ШТО ВОВЕДЕ НОВ СТАНДАРД ЗА ОДНОС СО НОВИНАРИТЕ, СО НЕГОВАТА ХРАБРОСТ И ВИЗИЈА ВЛЕГОВМЕ ВО НАТО А АЛБАНЦИТЕ ДОБИЈА МНОГУ ПРИДОБИВКИ КОИ БЕА САМО СОН ДОЛГО ВРЕМЕ

Заев поднесе оставка. Пред извесно време и го предаде на партијата, која вели дека повеќе не е политички активен и можам да кажам неколку зборови за неговото професионално искуство со поранешниот премиер и за неговото политичко делување во овој период 😝

Прво, во врска со новинарите, Заев постави нов стандард, кој и други политичари беа принудени да го следат… Имаше одговори за сè. Неговиот пример беше должен да го следи соработниците, но и опозицијата.

Што се однесува до политичкото делување, тој отворено зборуваше за секоја тема и што е најдобро, имаше храброст да дејствува.
Без храброста на Заев оваа држава никогаш немаше да биде членка на НАТО.

Во врска со Албанците, само поради храброста и политичката визија на Заев, Албанец стана претседател на Собранието. Стана и министер за финансии и министер за надворешни работи.

Да, сите овие рамки на BDI, но BDI е на власт 20 години, а во изминативе 20 години мораа да уживаат во заменикот. министри и со Министерството за животна средина.
Донесен и Законот за употребата на јазиците.

Да, ние инсистираме на сите албански партии, но без поддршката на Заев, да биде реална, немаше да помине, бидејќи во демократија, правилата ги прават бројките.
Денес, друга партија како ВМРО ДПМНЕ, ја менува реториката и политичкиот курс, а според мене, ова се случува поради концептот „Едно општество за сите“.
Скопје и Тирана никогаш немале подобра соработка и верувајте, ова не е поради албанските политичари.

Во овие 4 години, колку што владееше Заев, инциденти од етнички карактер речиси никогаш не се случиле. Знаете како беше пред само 6,7 години.
Македонија не постоела со картата на Европа пред Заев. Целосно маргинализирана држава, заборавена од интернационалците и приватизирана од Груевски. Сликата по само 4.5 години е целосно променета.

Северна Македонија е последната успешна приказна за мултиетничка држава на Балканот.
Апсолутно и Заев има свои „гревови“. Една од нив е таа што не дозволи да се демократизира животната средина ниту во албанскиот политички табор.  
Се разбира, и во апстиненцијата од реформи во правдата не успеа.

Според мене, најголемото разочарување е во изборот на рамки.
Како и да е, се надевам дека неговиот наследник ќе продолжи со позитивните работи и ќе се обиде да го подобри неговото ослободување.. . Она што е сигурно, многу работа чека

Zaev e dorezoi doreheqjen. Para ca kohe e ka dorezuar edhe ne parti, qe i bie se nuk eshte me politikisht aktiv dhe mundem ti them disa fjale per eksperiencen profesionale me ish Kryeministrin dhe per veprimin e tij politik gjate kesaj periudhe😝
Se pari, ne raport me gazetaret, Zaev ka instaluar nje standard te ri, qe edhe politikanet tjere ishin te detyruar ta ndjekin… Ai kishte pergjigje per gjithcka. Shembullin e tij ishin te obliguar ta ndjekin edhe bashkepunetoret, por edhe opozita.
Sa i perket veprimit politik, ai fliste hapur per cdo teme dhe cka eshte me e mira, kishte guximin te veproje.
Pa guximin e Zaevit ky shtet asnjeher nuk do te ishte anetaresuar ne NATO.

Ne raport me shqiptaret, vetem per shkak te guximit dhe vizionit politik te Zaevit, nje shqiptar u Kryetar i Kuvendit. U be edhe Ministri i financave edhe Ministri i puneve te jashtem.
Po, te gjithe keto kuadro te BDi-se, por BDI eshte ne pushtet qe 20 vjet, e ne 20 vitet e kaluara duhej te kenaqen me zv.ministra dhe me Ministrine per ambient.

U votua edhe Ligji per perdorimin e gjuheve. Po, ne insistim te gjithe partive shqiptare, por pa perkrahjen e Zaev, te jemi te realt, nuk do te kishte kaluar, sepse ne demokraci, rregullat i bejne numrat.
Sot, edhe nje parti si VMRO DPMNE, po e ndryshon retoriken dhe kursin politik, e sipas mendimit tim, kjo po ndodh per shkak te konceptit “Nje shoqeri per te gjithe”.
Shkupi dhe Tirana asnjehere nuk kane pasur bashkepunim me te mire dhe besoni, kjo nuk eshte per shkak politikaneve shqiptar.

Ne keto 4 vite, aq sa ka qeverisur Zaev, incidente me karakter etnik pothuajse qe nuk ka pasur. E dini se si ishte vetem para 6,7 viteve.
Maqedonia nuk ekzistonte me harten e Evropes para Zaevit. Nje shtet kompletisht i margjinalizuar, i harruar nga nderkombetaret dhe i privatizuar nga Gruevski. Fotografia pas vetem 4,5 viteve eshte kompletisht e ndryshuar.
Maqedonia e Veriut eshte storja e fundit e suksseshme e nje shteti multietnik ne Ballkan.

Absolutisht edhe Zaev i ka “gjynahet” e veta. Njera prej tyre eshte edhe ajo qe nuk e lejoi qe te demokratizohet ambienti edhe ne kampin politik shqiptar. 
Sigurisht qe edhe ne apsketin e reformave ne drejtesi ka deshtuar.
Sipas mendimit tim, deshtimin me te madh e ka ne perzgjedhjen e kuadrove.

Nejse, te shpresojme se pasardhesi i tij do ti vazhdoje gjerat pozitive dhe do te mundohet ti permiresoj leshimet… Ajo qe eshte e sigurt, e pret shume pune.

Zaev has resigned. A while ago he also handed over to the party, which says he is no longer politically active and I can say a few words about his professional experience with the former Prime Minister and for his political action during this period😝
First, in relation to journalists, Zaev has installed a new standard, which other politicians were also forced to follow… He had answers for everything. His example was obliged to follow the co-workers, but also the opposition.
As far as political action is concerned, he spoke openly about every topic and what is best, he had the courage to act.
Without the courage of Zaev, this state would never have been a member of NATO.

In relation to Albanians, only because of Zaev’s courage and political vision, an Albanian became the Speaker of the Parliament. He became both the Minister of Finance and the Minister of Foreign Affairs.
Yes, all these frames of BDI, but BDI has been in power for 20 years, and in the past 20 years they had to enjoy the deputy. ministers and with the Ministry of Environment.
The Law on the Use of Languages was also passed. Yes, we insist on all Albanian parties, but without Zaev’s support, to be real, it wouldn’t have passed, because in democracy, the rules make the numbers.
Today, another party like VMRO DPMNE, is changing the rhetoric and political course, and in my opinion, this is happening because of the concept “A society for all”.
Skopje and Tirana have never had better cooperation and believe me, this is not because of Albanian politicians.

In these 4 years, as much as Zaev has ruled, incidents of ethnic character almost never happened. You know how it was just 6.7 years ago.
Macedonia did not exist with the map of Europe before Zaev. A completely marginalized state, forgotten by internationals and privatized by Gruevski. The picture after only 4.5 years is completely changed.
Northern Macedonia is the last successful story of a multethnic state in the Balkans.

Absolutely Zaev also has his own “sins”. One of them is the one that did not allow the environment to be democratized even in the Albanian political camp. 
Of course, even in the abstinence of reforms in justice has failed.

In my opinion, the biggest disappointment is in choosing frames.
Anyway, hopefully his successor will continue the positive things and try to improve his release… What is certain, a lot of work awaits.

loading...

AnimeFreak - Watch Anime Online for Free. Subbed & Dubbed. AnimeFreak #1 Site to watch thousands of dubbed and subbed anime episodes including Dragon Ball Super, Attack on Titan, Naruto Shippuden, One Piece

AnimeFreak Tokyo Ghoul

anime to watch That Time I Got Reincarnated as a Slime

dubbed anime Tokyo Revengers (Dub)

anime sites Death Note (Dub)

My Hero Academia Season 5 Episode 16