Џозеф: Бугарското малтретирање на Македонија веќе е проблем и на НАТО
Џозеф: Бугарското малтретирање на Македонија веќе е проблем и на НАТО
Ковачевски со поддршка за Парадата на гордоста: Секој има право на почит и достоинство
Ковачевски со поддршка за Парадата на гордоста: Секој има право на почит и достоинство
Глобално обединети можеме да обезбедиме храна за сите е заклучокот од министерската конференција во Берлин „Uniting for Global Food Security“
Глобално обединети можеме да обезбедиме храна за сите е заклучокот од министерската конференција во Берлин „Uniting for Global Food Security“
ДРАМА ВО ПРИЛЕП: Сакал да прегази полицајци со комбе, тие пукале во гумите, граѓаните се извадиле од памет!
ДРАМА ВО ПРИЛЕП: Сакал да прегази полицајци со комбе, тие пукале во гумите, граѓаните се извадиле од памет!
Тренчевска: Преку кампањата „Подај рака и промени живот – стани згрижувач!“, ја подигаме свеста на значењето на згрижувачките семејства
Тренчевска: Преку кампањата „Подај рака и промени живот – стани згрижувач!“, ја подигаме свеста на значењето на згрижувачките семејства
Медиумски реформи – три чекори напред, два чекора назад
Медиумски реформи – три чекори напред, два чекора назад
Едвард Џозеф: Софија може да ги поткопа темелите на македонската држава
Едвард Џозеф: Софија може да ги поткопа темелите на македонската држава
КАЕВСКИ: Срамно, Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ ширеа лаги и ги рушеа државните позиции со Бугарија
КАЕВСКИ: Срамно, Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ ширеа лаги и ги рушеа државните позиции со Бугарија

Прв економски дипломатски караван – посета на Југозападниот плански регион

Министерството за надворешни работи во соработка со Бирото за регионален развој на република Северна Македонија денеска организираше економски дипломатски караван во Југозападниот плански регион (ЈЗПР). Караванот, кој е прв од ваков тип, имаше за цел да ги презентира и промовира економските потенцијали на домашните фирми и да ги запознае претставниците на дипломатскиот кор во Република Северна Македонија со инвестициските можности во ЈЗПР.

Во рамки на караванот, беше реализирана посета на трите најголеми економски центри во ЈЗПР: Општина Кичево, Општина Охрид и Општина Струга. Покрај официјалната посета на општините и одделните работни средби со градоначалниците, беше остварена и посета на Технолошко-индустриската развојна зона (ТИРЗ) во Кичево, посета на локални фирми во Општина Охрид како и презентација на потенцијалите на повеќе домашни фирми во просториите на Општина Охрид. Крајната станица на првиот економски дипломатски караван беше Општина Струга, каде беше реализиран работен состанок во седиштето на Центарот за развој на ЈЗПР.

На последователниот централен настан во Струга, свои поздравни говори одржаа Заменик министерот за надворешни работи, Фатмире Исаки, директорот на Бирото за регионален развој, Рамиз Реџепи, и градоначалникот на Општина Струга и претседател на Советот за развој на ЈЗПР, Рамиз Мерко.

Воедно, ЗМНР Ф. Исаки и ДБРР Р. Реџепи потпишаа Меморандум за соработка меѓу МНР и БРР, кој има за цел продлабочување на соработката помеѓу двете институции како и заедничка организација на економски дипломатски каравани во останатите плански региони низ Државата. Во склоп на настанот, свои презентации имаа и неколку извозно ориентирани компании со седиште во ЈЗПР, кои посочија дека се целосно отворени за соработка со партнери од земјите на присутните дипломатски претставници.

15 април 2022

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME

Kumtesë

Karvani i parë diplomatik-ekonomik vizitë në Rajonin planor Jugperëndimor

Ministria e Punëve të Jashtme në bashkëpunim me Byron për Zhvillim Rajonal të Republikës së Maqedonisë së Veriut, sot organizoi Karvanin diplomatik-ekonomik në Rajonin Planor Jugperëndimor (RPJP). Karvani, i cili është i pari i këtij lloji, kishte për qëllim që t’i prezantojë dhe promovojë potencialet ekonomike të kompanive vendore dhe t’i njohë përfaqësuesit e korrit diplomatik në Republikën e Maqedonisë së Veriut me mundësitë për investime në RPJP.

Në kuadër të karvanit u vizituan tri qendrat më të mëdha ekonomike në RPJP: Komuna e Kërçovës, Komuna e Ohrit dhe Komuna e Strugës. Krahas vizitës zyrtare nëpër komuna dhe takimeve të ndara të punës me Kryetarët e komunave, u realizua edhe vizitë në Zonën Zhvillimore Teknologjiko-Industriale (ZZHTI) në Kërçovë, vizitë në kompanitë lokale në Komunën e Ohrit si dhe u prezantuan potencialet e disa kompanive vendore në hapësirat e Komunës së Ohrit. Destinacioni i fundit i karvanit të parë diplomatik-ekonomik ishte Komuna e Strugës, ku u mbajt takim pune në selinë e Qendrës për Zhvillim të RPJP-së.

Në ngjarjen qëndrore vijuese në Strugë, fjalime përshëndetëse mbajtën: Zëvendësministrja e Punëve të Jashtme, Fatmire Isaki, Drejtori i Byrosë për Zhvillim Rajonal, Ramiz Rexhepi, dhe Kryetari i Komunës së Strugës dhe Kryetar i Këshillit për Zhvillim të RPJP-së, Ramiz Merko.

Njëherazi, ZMPJ, Isaki dhe DBZHR, Rexhepi nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet MPJ dhe BZHR, i cili ka për qëllim thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve, si dhe organizimin e përbashkët të karvaneve diplomatike-ekonomike në rajonet e tjera planore në mbarë vendin. Në ngjarje, prezantime kishin edhe disa kompani me orientim eksportues me seli në RPJP, që theksuan se janë plotësisht të hapura për bashkëpunim me partnerë nga vendet e përfaqësuesve diplomatik të cilët ishin të pranishëm.

15 prill, 2022

loading...

https://tai.go88.is/

sunwin trên ios