Џозеф: Бугарското малтретирање на Македонија веќе е проблем и на НАТО
Џозеф: Бугарското малтретирање на Македонија веќе е проблем и на НАТО
Ковачевски со поддршка за Парадата на гордоста: Секој има право на почит и достоинство
Ковачевски со поддршка за Парадата на гордоста: Секој има право на почит и достоинство
Глобално обединети можеме да обезбедиме храна за сите е заклучокот од министерската конференција во Берлин „Uniting for Global Food Security“
Глобално обединети можеме да обезбедиме храна за сите е заклучокот од министерската конференција во Берлин „Uniting for Global Food Security“
ДРАМА ВО ПРИЛЕП: Сакал да прегази полицајци со комбе, тие пукале во гумите, граѓаните се извадиле од памет!
ДРАМА ВО ПРИЛЕП: Сакал да прегази полицајци со комбе, тие пукале во гумите, граѓаните се извадиле од памет!
Тренчевска: Преку кампањата „Подај рака и промени живот – стани згрижувач!“, ја подигаме свеста на значењето на згрижувачките семејства
Тренчевска: Преку кампањата „Подај рака и промени живот – стани згрижувач!“, ја подигаме свеста на значењето на згрижувачките семејства
Медиумски реформи – три чекори напред, два чекора назад
Медиумски реформи – три чекори напред, два чекора назад
Едвард Џозеф: Софија може да ги поткопа темелите на македонската држава
Едвард Џозеф: Софија може да ги поткопа темелите на македонската држава
КАЕВСКИ: Срамно, Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ ширеа лаги и ги рушеа државните позиции со Бугарија
КАЕВСКИ: Срамно, Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ ширеа лаги и ги рушеа државните позиции со Бугарија

СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЏАФЕРИ СО ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПАРЛАМЕНТАРНИОТ ИНСТИТУТ НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

Претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, г. Талат Џафери денес оствари средба со членовите на Управниот одбор на Парламентарниот Институт од Република Албанија. Претседателот Џафери им посака добродојде на пратениците и им посака успешна студиска посета во Собранието и Парламентарниот Институт.

Целта на ова студиска посета е да се добијат позитивни искуства како функционира Парламентарниот Институт во Собранието на Република Северна Македонија.

Претседателот Џафери ги информираше гостите дека Институтот е формиран пред 10 години и успешно изготвува компаративни анализи, статистики и истражувања за пратениците и собраниската служба. Претседателот се осврна на независноста на Собранието и тоа во три столба: буџетска независност, независна служба и независно внатрешно обезбедување. Во контекст на буџетската независност сега Собранието има право на независно одлучување кога е потребно ново вработување без да бара дозвола од Министерството за Финансии и од МИОА, додека фазите на селектирање да одат според процедурите од МИОА.

Во однос н буџетот на Собранието, за кој претходно одлучуваше Владата и имаше право да го скрати буџетот на Собранието без претходно консултирање со Собранието, сега, заради буџетската независност, доколку има потреба од кратење на буџетот прво Владата треба да побара писмена согласност од Собранието.

Во однос на независноста на обезбедувањето на Собранието, претседателот се осврна на иницијалната фаза за осамостојување на обезбедувањето и ја подвлече неодамнешната студиска посета во Бундестагот, во насока на преземање на искуства од Германија. Тој ги информираше гостите и за новата дигитализирана сала во која се водат седниците и многу ја олеснува работата на самите пратеницие и на службата, како и за новата интернет страница на Собранието и новиот Е – парламент.

Г – ѓа Етилда Ѓонај-претседателка на Управниот одбор на ПИ. Најпрво му се заблагодари на претседателот за гостопримството и на можноста да го посетат ПИ во Собранието на Република Северна Македонија и лично да се запознаат со работата на Институтот и да споделат искуства со колегите. Г – на Момак искажа позитивен став во однос на интеграцијата во ЕУ за Албанија и Северна Македлнија.

Соговорниците се согласија дека соработката е на високо ниво но дека секогаш има простор и за продлабочување имајќи го предвид фактот дека сме блиску територијално и дека негуваме добри соседски односи.

TAKIMI I KRYETARIT XHAFERI ME ANËTARËT E KËSHILLIT DREJTUES TË INSTITUTIT PARLAMENTAR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Talat Xhaferi sot realizoi takim me anëtarët e Këshillit Drejtues të Institutit Parlamentar të Republikës së Shqipërisë. Kryetari Xhaferi u uroi mirëseardhje deputetëve dhe u dëshiroi vizitë të suksesshme studimore në Kuvend dhe në Institutin Parlamentar.

Qëllimi i kësaj vizite studimore është të fitohen përvoja pozitive se si funksionon Instituti Parlamentar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Kryetari Xhaferi i njoftoi të ftuarit se Instituti është formuar para 10 vitesh dhe me sukses përgatit analiza, statistika dhe hulumtime krahasuese për deputetët dhe shërbimin e Kuvendit. Kryetari u përqendrua në pavarësinë e Kuvendit dhe atë në tre shtylla: pavarësi buxhetore, shërbim i pavarur dhe siguri e brendshme e pavarur. Në kuadër të pavarësisë buxhetore, Kuvendi tashmë ka të drejtë të vendosë në mënyrë të pavarur kur nevojiten punësime të reja pa kërkuar leje nga Ministria e Financave dhe MSHIA-ja, ndërsa fazat e përzgjedhjes shkojnë sipas procedurave të MSHIA-së.Sa i përket buxhetit të Kuvendit, për të cilin paraprakisht vendoste Qeveria dhe kishte të drejtë të shkurtonte buxhetin e Kuvendit pa u konsultuar paraprakisht me Kuvendin, tani për shkak të pavarësisë buxhetore, nëse ka nevojë për shkurtim të buxhetit, Qeveria duhet së pari të kërkojë pëlqimin me shkrim nga Kuvendi.

Lidhur me pavarësinë e sigurimit të Kuvendit, kryetari përqendrua në fazën fillestare për pavarësinë e sigurimit dhe theksoi vizitën e fundit studimore në Bundestag, në drejtim të marrjes së përvojave nga Gjermania. Ai i njoftoi të ftuarit edhe për sallën e re të digjitalizuar në të cilën mbahen seancat dhe lehtëson shumë punën e vetë deputetëve dhe të shërbimit, si dhe me faqen e re të Kuvendit dhe E-Parlamentin e ri.

Znj. Etilda Gjonaj – kryetare e Këshillit Drejtues të IP. Fillimisht, falënderoi kryetarin për mikpritjen dhe mundësinë që ta vizitojnë IP në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të njoftohet personalisht me punën e Institutit dhe të këmbejnë përvojat me kolegët. z. Momak shprehu qëndrim pozitiv në lidhje me integrimin në BE për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Bashkëbiseduesit u pajtuan se bashkëpunimi është në nivel të lartë por se ka gjithmonë hapësirë për thellim duke pasur parasysh faktin se jemi të afërt territorialisht dhe se kultivojmë marrëdhënie të mira fqinjësore.

loading...

bắt cầu tài xỉu go88 go88 đánh lô đề hướng dẫn tải go88 về iphone

game đánh bài sunwin