Џозеф: Бугарското малтретирање на Македонија веќе е проблем и на НАТО
Џозеф: Бугарското малтретирање на Македонија веќе е проблем и на НАТО
Ковачевски со поддршка за Парадата на гордоста: Секој има право на почит и достоинство
Ковачевски со поддршка за Парадата на гордоста: Секој има право на почит и достоинство
Глобално обединети можеме да обезбедиме храна за сите е заклучокот од министерската конференција во Берлин „Uniting for Global Food Security“
Глобално обединети можеме да обезбедиме храна за сите е заклучокот од министерската конференција во Берлин „Uniting for Global Food Security“
ДРАМА ВО ПРИЛЕП: Сакал да прегази полицајци со комбе, тие пукале во гумите, граѓаните се извадиле од памет!
ДРАМА ВО ПРИЛЕП: Сакал да прегази полицајци со комбе, тие пукале во гумите, граѓаните се извадиле од памет!
Тренчевска: Преку кампањата „Подај рака и промени живот – стани згрижувач!“, ја подигаме свеста на значењето на згрижувачките семејства
Тренчевска: Преку кампањата „Подај рака и промени живот – стани згрижувач!“, ја подигаме свеста на значењето на згрижувачките семејства
Медиумски реформи – три чекори напред, два чекора назад
Медиумски реформи – три чекори напред, два чекора назад
Едвард Џозеф: Софија може да ги поткопа темелите на македонската држава
Едвард Џозеф: Софија може да ги поткопа темелите на македонската држава
КАЕВСКИ: Срамно, Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ ширеа лаги и ги рушеа државните позиции со Бугарија
КАЕВСКИ: Срамно, Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ ширеа лаги и ги рушеа државните позиции со Бугарија

Учество на спикерот Џафери на Преспа Форум за Дијалог 2022 Тема: Што по војната во Украина

Охрид, 16 јуни 2022 година

Почитувани дами и господа,
Ви благодарам на можноста да на овој Форум бидам еден од говорниците како претседател на Собранието. Ги поздравувам сите учесници во мое лично име и во име на пратениците, нормално како поранешно воено лице кое ги доживеало физички и практички дисолуцијата и распадот на СФРЈ, и како лице кое практично ги видел и ужасите на војната во Косово. Секако, за жал нашата 2001-ва тука е исто така индикатор дека сите не вразуми и верувам дека се вразумивме и без дилема, на покана на мојот хомолог да се направи посета, без двоумење, беше потребно директно на лице место да се информирам за тоа за кое нашето Собрание претходно усвои Декларација за поддршка и осуда, фактички за поддршка на Украина, на украинскиот народ и институции, и за осуда на неоправданата агресија на Руската Федерација врз Украина. Заради фактот што сите ние сме носители на одлуки треба да бидеме директно информирани со последиците на тоа што е денеска војната во Украина, заради фактот што директното непознавање на тоа што е ефектот на една вооружена војна резултираше со тоа што на Западен Балкан војните да се завршат без осуда и без дефинирање на направените злосторства како последица на војната. И, несомнено, и во мое лично име и во име на институцијата, и во име на граѓаните на Северна Македонија, беше безрезервната поддршка на украинските институции, на народот на Украина, дефинирајќи ги јасно последиците кои имавме прилика директно да ги видиме на лице место и дека не е ништо друго освен еден класичен геноцид кој се случува пред очите на Европа и пред светот воопшто.

Историскиот контекст на сличностите. Периодот по Втората светска војна се заокружува со усвојување на три меѓународни договори, и тоа Јалта, Техеран и Потсдам, што во геополитичката слика во тоа време, направи еден џеб со поранешната СФРЈ, како неутрална зона која требаше да биде линијата на разграничување помеѓу истокот и западот. Војната во Украина и личи на таа историска тенденција, со одбивањето на Русија за граничното приближување на Западна Европа и непостоењето на истата гранична линија со Русија и тенденција е Западен Балкан да биде тој вакуум кој ќе го дели истокот и западот. Ние како држава која од 1991 навака, помеѓу распадот на Југославија и нашето отцепување оттаму, во Собранието усвоивме резолуција за определба на нашите стратешки цели и определби за зачленување во НАТО и ЕУ и на постојан начин работела овие цели и стремежи да се остварат. Поради таа причина, Собранието, Владата, граѓаните, со поддршка од над 80% прифатија да се промени името на државата за да може да исполниме еден од условите за да бидеме членка на НАТО, иако другите услови беа претходно исполнети.

Нашето патешествие кон ЕУ започна во 2004 година со поднесувањето на барањето и на прашалникот, 2005 со добивање на кандидатскиот статус и во однос на НАТО сме во слична седумнаесетгодишна маратонска постапка и трка за да се исполнат услови, што за наша среќа, сите извештаи од 2019 досега, дури и порано од Комисијата на ЕУ се дека Северна Македонија ги исполнила сите услови за да биде дел од Унијата и за отворање на преговорите, за жал, поради билатерални историски причини, историја која не можеме да ја промениме, таа е фактографија која се случила и нема како да се промени. Поради таа причина, мислам дека сите ние, посебно ЕУ треба да одговори на прашањето „Каде оди Европа денес?“, односно “Quo vadis Europa hodie?”, поради фактот дека не треба да се дозволи билатералните прашања да бидат предуслов и пречка за отворање на преговорите и за исполнување на европските определби за да бидеме полноправна членка. И така, во срцето на Европа, во Германија и Франција, пет години по Втората светска војна си подадоа меѓу себе рака на помирување за да градат Европа на мирот, сигурноста и геополитиката, мислам дека е време истото да се случи и во 2022 година, на следната конференција на ЕУ на 23 јуни, која што ја очекуваме и ние.
Ви благодарам на можноста и доколку има прашања, Ви стојам на располагање.

Pjesëmarrja e Kryetarit Xhaferi në Prespa Forumin për Dialog 2022
Tema: Çka pas luftës në Ukrainë?

Ohër, 16 qershor 2022

Të nderuara zonja dhe zotëri,
Ju faleminderit për mundësinë që në këtë forum të jem njëri nga folësit, si Kryetar i Kuvendit. Më lejoni ti përshëndes të gjithë pjesëmarrësit në emrin tim personal dhe në emër të deputetëve, natyrisht si ish fytyrë ushtarake i cili e ka përjetuar në mënyrë fizike dhe praktike shpërbërjen e ish Jugosllavisë, që praktikisht ka parë tmerret e luftës në Kosovë. Gjithsesi, për fat të keq 2001-shi i ynë këtu është po ashtu tregues i cili pa dyshim na ka mbushur të gjithë ne me mend dhe besoj se duhet të jemi mbushur me mend dhe pa dilemë, në ftesën e homologut tim që të bëhet vizitë, pa mëdyshje, ishte e nevojshme që në vendngjarje drejtpërdrejt, me u njoftuar me atë për çka paraprakisht Kuvendi ynë, më 3 mars kishte miratuar Deklaratën për mbështetjen dhe dënim, gjegjësisht për mbështetjen e Ukrainës, të popullit të Ukrainas, gjegjësisht për mbështetjen e institucioneve të Ukrainës dhe për dënimin e agresionit të paarsyeshëm të Federatës Ruse ndaj Ukrainës. Për faktin që të gjithë ne që jemi vendimmarrës, do të duhej të njoftohemi drejtpërdrejtë për atë çka është lufta në Ukrainë, sepse mosnjohja e drejtpërdrejtë e asaj që është efekt i i një lufte të armatosur, rezultoi që në Ballkanin Perëndimor luftërat të përmbyllen pa dënim dhe pa definim të veprave të bëra kriminele si pasojë e luftës. Dhe, sdo mend që në emër personal dhe në emër institucional të popullit të Maqedonisë së Veriut, ishte mbështetja e parezervë e institucioneve të Ukrainës, popullit të Ukrainës, duke i definuar qartë pasojat që kishim mundësi me i parë drejtpërdrejtë aty, se nuk ka të bëjë me asgjë tjetër përpos me një gjenocid i cili ndodhën para dhe në sy të Evropës dhe botës në përgjithësi.

Ngjashmëritë, konteksti historik i ngjashmërisë. Pas lufta e Luftës së Dytë Botërore përmbyllet me tre marrëveshje ndërkombëtare, edhe atë Jalta, Teherani dhe Potsdami, që në gjeopolitikë atë kohë, bëri një zbrazëtirë me ish Jugosllavinë, si zonë neutrale, e cila do të duhet të jetë vija ndarëse mes lindjes dhe perëndimit. Lufta në Ukrainë, i ngjan asaj tendence historike, me kundërshtimin e Rusisë për afrimin kufitar të Evropës Perëndimore dhe mospasja e vijës kufitare të njëjtë me Rusinë dhe tendenca është që Ballkani Perëndimor të jetë ai xhep ose vakum që do të ndajë lindjen dhe perëndimin. Ne si shtet, që në vitin 1991 e këndej mes shpërbërjes nga ish Jugosllavia dhe ndarjes nga atje, Kuvendi ynë ka miratuar një Rezolutë për përcaktimin e qëndrimeve dhe qëllimeve të saj strategjike për anëtarësim në NATO dhe në Unionin Evropian, dhe në mënyrë permanente ka punuar që ti arrijë ato qëllime dhe qëndrime. Për atë arsye, Kuvendi, Qeveria, qytetarët, me mbështetje mbi 80%, pranuan që emri i shtetit të ndërrohet, për të mundur të plotësojmë njërin nga kushtet për të qenë anëtar i NATO-s, edhe pse kushtet tjera ishin të plotësuara në përgjithësi. Rrugëtimi ynë në Unionin Evropian ka filluar në vitin 2004, me parashtrimin e kërkesës, të pyetësorit. 2005, me statusin e vendit kandidat dhe kundrejt NATO-s gati se jemi në të njëjtin veprim dhe vrapim maratonik shtatëmbëdhjetëvjeçar për të përmbushur kushtet që për fatin tonë të mirë, të gjitha raportet e Komisionit Evropian, që nga viti 2019 e këndej, bile edhe më herët janë se Republika e Maqedonisë së Veriut i ka përmbushur të gjitha kushtet për të qenë pjesë e Unionit Evropian, për fat të keq, për qëndrime bilaterale historike, histori të cilën ne nuk mund ta ndryshojmë, ajo është faktografi që ka ndodh dhe ska si ta ndryshojmë. Për atë arsye, mendoj se të gjithë ne, në veçanti Unioni Evropian, duhet ti përgjigjet pyetjes “Kah po shkon Evropa sot”, gjegjësisht “Quo vadis Europa hodie?”, për faktin që nuk mund të lejojmë që çështje bilaterale, të jenë vlerë dhe parakusht për hapjen e negociatave dhe për përmbushjen e përcaktimeve evropiane për të qenë anëtar i plotfuqishëm. Zaten, në zemër të Evropës, në Gjermani dhe në Francë, pas pesë viteve prej Luftës së Dytë Botërore i dhanë dorën njëri tjetrit për pajtim, për të bërë një Evropë të paqes, sigurisë dhe gjeopolitikës, mendoj që është koha e njëjta të ndodhë në vitin 2022, gjegjësisht në konferencën e radhës të Unionit Evropian më 23 qershor, që në pritje është edhe për ne.
Ju faleminderit për këtë mundësi dhe nëse ka pyetje, jam në dispozicion.

loading...

https://go88.gg/

Link tải SUNWIN Club cho Android APK | IOS mới nhất