25.8 C
Скопје
20/05/2024 17:35
МАКТЕЛ

  

     

 

АМАН СО ТОА УНЕСКО, ОХРИД МОРА ДА СЕ РАЗВИВА: Наместо мораториум, во Охридскиот регион на големо се гради и легализира!

      

Во септември УНЕСКО ќе одлучи дали Охридскиот регион ќе биде прогласен за светско наследство во опасност. Рокот за спроведување на препораките истече, а во Охрид продолжува бесправната урбанизација. Со изигрување на Законот за легализација се легализираат и нови градби во Националниот парк Галичица.

   

Пишува: Катерина СМИЛЕВА БОЖИНОВСКА, ФОКУС
Рокот од две години кој УНЕСКО и го даде на Македонија за да ги спроведе препораките за зачувување на статусот на светско наследство на Охридскиот регион, односно да не биде преместен на Листата на светско наследство во опасност истече. Главните проблеми кои Македонија требаше, а се уште ги нема решено вклучуваат бесправно градење, односно неконтролирана урбанизација, депонии, сечење на трската, прекумерен риболов и несоодветен третман на отпадните води.

 

Од 19-те препораки на УНЕСКО во целост и суштински се исполнети само две: откажување од изградба на експресниот пат кон Свети Наум и откажување од изградба на ски центарот на Галичица.Еден од главните проблеми за кој ниту една власт нема храброст да го реши е мораториумот за градба на кој УНЕСКО инсистира. Во Охрид продолжува да се гради на крајбрежјето, најчесто без дозвола за градење.

   

     

АКО ИМАШ ВРСКИ, ГРАДИ
Жителите на Охрид со кои разговаравме велат дека бесправното градење продолжува и покрај препораките од УНЕСКО, но со намален интензитет. Како главен проблем ја детектираат изградбата на хотелот во Лагадин.

-Не се гради веќе како порано, но сега е актуелен хотелот во Лагадин. Градот забранува, но тие си продолжуваат со градење, велат жителите.
Коментираат дека државата им дозволува да градат иако не ги исполнуваат законските услови за тоа. Велат: ако имаш човек во власта, градежна дозвола ќе извадиш пропратно.

Ања Јованова од Еколошко здружение на граѓани „Фронт 21/42“ објаснува дека за дел од препораките од УНЕСКО се спроведени активности кои се прикажани како нивно имплементирање, но кога ќе се навлезе во сржта на активноста, резултатот е неспроведување на препораката. Како пример за ова ја посочува токму препораката за мораториум за градби.

Општините (Охрид, Струга и Дебарца) во 2019 година донесоа т.н. Одлуки за мораториум (забрана за градби), но во истите има толку голем број исклучоци на кои забраната не се однесува, што во реалноста не направија никаква разлика. Во Извештајот од 2020 година експертите од Реактивната мониторинг мисија истакнаа дека ваквите одлуки не може да се сметаат за исполнување на оваа Препорака и препорачаа итно да се донесат нови одлуки кои ќе наметнат забрана за било какви градежни активности, освен за санација на колекторот и слични неопходни активности.

Наместо тоа, во декември 2022 година, Општина Охрид донесе Одлука за начинот на спроведување на урбанистичките планови (т.н. Одлука за мораториум) која ги содржи истите исклучоци како и во Одлуката за која УНЕСКО во 2020 посочи дека не може да се смета за исполнување на Препораката бр. 6 од 2017. Истовремено, во реалноста, во периодот август 2021-октомври 2022 општините спроведоа процедури за над 50 урбанистички планови.

-Со други зборови, наместо да почне да се справува со една од најголемите закани за вредностите – урбанизацијата на светското наследство, нашата држава ја интензивираше истата, целосно игнорирајќи го фактот дека мисијата во 2020 година алармира дека понатамошна трансформација води до точка на неповрат, вели Јованова.

Како друг пример за неспроведување на прапораките, невладините организации ја наведуваат Препораката бр. 9 – Справување со дивоградбите. Не само што не е стопирана легализацијата на дивоградбите (итната мерка која ја побара мисијата во 2017), туку Владата го продолжи Законот за легализација на дивоградбите, а општина Охрид легализира повеќе од 400 дивоградби само во периодот август 2021-октомври 2022 (дел од периодот од дополнителни 2 години кој го добивме за да ги спроведеме препораките, наместо да се впише Охридскиот регион во Листата на светски наследства во опасност).

НЕМА РЕГИСТАР НА ДИВОГРАДБИ
Понатаму, не е изготвен Регистар на дивоградби во регионот, па следствено на тоа не се спроведени ниту бараните проценки на влијание врз животната средина и културното наследство, ниту пак е пристапено кон нивно отстранување (напротив, засилена е нивната легализација). Не се отстранети дури ни оние за кои е донесено Решение за отстранување пред повеќе години, во некои случаи и пред повеќе од една деценија. Речиси да нема седница на Општина Охрид на која не се разгледува легализација на најмалку десетина предмети.

–Нас особено не загрижува ставот (и намерата) проблемот со дивоградбите да се реши со усвојување на нови урбанистички планови во кои ќе се вклопат бесправните објекти (и со тоа веќе нема да бидат бесправни). Ваквото постапување не само што е спротивно на Препораката на УНЕСКО, туку е и прекршување на последната Одлука на Постојниот Комитет на Бернската Конвенција кој порача запирање на постапките за легализација се до спроведување на мисијата на терен и усвојување на официјални препораки кои ќе произлезат од истата, вели Јованова.

Посочува дека освен хотелот во Лагадин, во моментов во тек е градење на повеќе локации, а особено загрижува забрзаната урбанизација на струшкиот брег на езерото, вклучувајќи ја и околината на Калишта каде се наоѓаат 2 од 9-те еколошки жешки точки на Охридското Езеро.

Понатаму, има огромно расчистување на теренот блиску до езерото, во област кај Горица. Се гради дивоградба под Самоиловите тврдини каде покрај реакцијата на институциите, сопственикот продолжил со изведба на темелни стопи, шаловање на потпорен ѕид и слободностоечки столбови, како и бетонирање на истите.
Една од последните дивоградби беше поставувањето на петте армирани плочи во тек на градба кај Извидничкиот центар во Далјан кои се наоѓаат на околу 10 метри од езерото.

Од Општина Охрид за „Фокус“ за оваа дивоградба велат дека е спроведена инспекциска контрола која покажала дека се работи за дивоградба, односно дека се спроведуваат градежни активности без дозвола за градење. Според записникот од извршениот надзор утврдено е дека на локацијата на десетина метри од езерото се поставени пет шаловани и армирани бетонски плочи од по 47,5 метри квадратни, за кои не се издадени решеија за градба. Согласно констатираната фактичка состојба, односно градење без дозвола, донесено е решение за отстранување на петте плочи во тек на градба.

ХОТЕЛОТ ВО ЛАГАДИН СТАНУВА ЛЕГАЛЕН
Но, вистинскиот предизвик ќе биде ова решение за отстранување да се спроведе, односно рушењето да се реализира.
И за хотелот во Лагадин неколкупати е поништувано одобрението за градба, но Министерството за транспорт и врски по десетти пат го прогласи за ништовно поништувањето и со тоа одобрението за градба издадено во 2016 година сега стапува на сила.

Ова значи дека Општина Охрид, кој е првостепен орган, сега ќе мора да ја почитува мериторната одлука на второстепената комисија на Министерството за транспорт и врски, односно тука предметот завршува и според Законот за управна постапка одлуката на второстепената комисија, треба да ја почитува првостепениот орган.

Друга препорака која државата тврди дека ја спровела, но во реалноста не е така е забраната за ловење на Охридската пастрмка, белвицата и јагулата.
Нацрт риболовната основа за Охридско Езеро и неговиот речен слив, која беше презентирана во ноември, не предвидува целосна забрана за Охридската пастрмка, белвицата и јагулата, односно овие видови не може да се ловат само во периодот на мрестење .

Истовремено, во Акцискиот план на Стратегискиот план за рехабилитација на Охридскиот Регион (усвоен од страна на за Охридската пастрмка, белвицата и јагулата Владата), една од активностите, и тоа со предвиден рок за имплементација „итно“, е усвојување на риболовна основа за Охридското Езеро и неговиот слив, во која ќе биде предвидена целосна забрана за лов на овие видови.

КОНЦЕСИЈА БЕЗ РИБОЛОВНА ОСНОВА
Во моментов законски не може да се ловат овие (или било кои други) видови во Охридското Езеро, бидејќи согласно важечкиот Закон за рибарство и аквакултура во случај на одземена концесија за одредено риболовно подрачје или риболовна зона – забранет е риболовот воопшто, а концесијата за Охридско Езеро беше одземена во 2020 година.

Меѓутоа, во јануари годинава Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објави јавен повик за доделување на концесија за вршење стопански и рекреативен риболов на Охридското Езеро. Ваквиот повик се објави пред да се донесе риболовната основа, што е прекршување на важечкиот закон.

И покрај тоа што законот налага концесиите да бидат во согласност со риболовните основи, за Охридското Езеро се објави јавен повик и одбра концесионер за риболов пред да се усвои риболовна основа.

Невладините организации преудпредија дека во Извештајот за напредокот и исполнување на препораките кој Министерството за култура како одговорен орган го испрати минатиот месец до УНЕСКО вистината е извртена. Токму за препораката за забрана за риболов, иако во пракса е дадена концесија без усвоена риболовна основа, во Извештајот сето ова е претставено како „имплементација на препораката 12 од 2017 година“, со следниов текст:

„Риболовната основа согласно Законот за рибарство и аквакултура е изработена од овластена институција, и претставува стручна студија за начинот на користење на рибите, и во неа се уредени меѓу другото и заштитата на биолошката разновидност и начинот на порибување на риболовната вода.“

Во Извештајот исто така стои дека Националниот парк Галичица подготви инвентар на нелегално изградени објекти на територијата на Националниот парк Галичица и истата ја достави до Општина Охрид и до Министерството за транспорт и врски. Исто така, Галичица подготви и листа на приоритетни градби за отстранување на територијата на Паркот, со што е исполнета Препорака 2.д.

Но, во суштина и ова е вадење од контекст на работите со цел лажно да се престави дека препораките се спроведуваат. Изоставен е датумот кога е подготвен овој инвентар, кој доколку беше ставен ќе беше јасно дека напредок нема, а работите со години не се поместуваат од место.

СЕ ЛЕГАЛИЗИРААТ НОВОИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ
Инвентарот на нелегално изградени објекти НП Галичица го достави пред речиси три години, заедно со листата на приоритетни градби за отстранување. И во три години не е урната ниту една дивоградба од листата. Последно рушење на бесправно изграден објект во границите на Националниот парк Галичица е направено во 2002 година.

Според информациите до кои дојде „Фокус“, на листата на приоритетни градби за отстранување има околу 30 објекти, односно викенд куќи кои се во зона на строга заштита во која не е дозволена градба. Неофицијално, меѓу сопствениците на овие куќи има и познати професори и политичари.
Во изминативе три години, не само што не е започнато рушењето, туку се градат и нови нелегални објекти, а и се врши легализација на постоечките.

НП Галичица градежните активностите кои ќе ги забележи во рамки на националниот парк ги пријавува до Градежната инспекција при Општина Охрид која е надлежна истите да ги провери. Односно, установата подготвува записник дека има градежни активности и со извештај го препраќа до Градежната инспекција. Најчесто, тој извештај го испраќаат и до Обвинителство и до Министерство за животна средина.

Но, во најголем број случаи, одговорот од градежните инспектори е дека иако во моментов се гради, има претходна постапка за легализација. Тоа значи дека за објектот на посочената катастраска парцела е почната постапка за легализација. До заврушување на постапката за легализација, ништо не може да биде преземено.

Но, ова е класично изигрување на Законот за легализација, бидејќи според него, право на легализација имаат објекти изградени пред март 2011 година, а во овие случаи е јасно констатирано дека градежните активности се одвиваат во моментов. Ова значи дека инвеститорот дал лажна изјава на нотар дека објектот е изграден пред рокот даден во законот.

Друг спорен момент е што од околу 400 донесени решенија за легализација од страна на општина Охрид од кога е донесен Законот за легализација, за објекти во границите на националниот парк, околу 300 се издадени без мислење од НП Галичица, иако општината има обврска истото да го побара.

И МИНИСТЕРСТВОТО ГЛЕДА НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ
Од Министерството за култура кое ги изработува извештаите до УНЕСКО, на прашањето колку се задоволни од постапувањето на општините Охрид и Струга во мапирање и уривање на дивоградбите во заштитениот појас во Охридскиот регион и дали има напредок на ова поле, велат „сведоци сме на непочитување на законите“.

-Се разбира дека секоја општина треба да се развива, да расте и да се шири, но тоа е неопходно да се прави плански. Особено во општини кои се со режим на заштита. Сведоци сме на непочитување на законите, и остануваме доследно да работиме за целосно да ја спроведеме препораката за целосна заштита на старите градски јадра, велат од Министерството.

Во однос на мораториумот за градба, од Министерството велат дека тој е делумно реализиран, а се работи на Инвентарот на бесправно изградени објекти. Додаваат дека се работи на санација и целосно функционирање на колекторскиот систем, завршен е проектот за пренасочување на реката Сатеска, во тек е постапка за реализација на целосно затворање на депонијата Буково, тековно се реализира препораката за контрола на инвазивните видови во Охридското Езеро за обезбедување редовна програма за следење на биолошката разновидност, а се работи на целосна реализација за намалување на моторизираниот сообраќај во Охридското Езеро во старто градско јадро.

Она што е директно поврзано со Министерството за култура е препораката со која се бара се направи детална проценка со цел утврдување на контактна зона на доброто за да се зајакне заштитата, што идеално би го вклучило и Преспанското Езеро, како важен дел од поврзаниот екосистем Охрид – Преспа и да се вклучи преостанатиот дел од Националниот парк „Галичица“ (можните опфати на контактната зона се предложени и во Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охрдискиот регион).

Оваа препорака е во категоријата на делумно реализирана, зашто Министерството за култура има доставено официјален допис до Министерството за животна средина и просторно планирање за формирање на работен тим за дефинирањето на контактната зона.

СПАСОТ Е ВО ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗА СВЕТСКО НАСЛЕДСТВО ВО ОПАСНОСТ
Со оглед на тоа дека рокот за исполнување на препораките всушност заврши на 01.02.2023, до кога нашата држава го испрати извештајот за напредокот во нивната реализација, за очекување е Охридскиот регион да биде ставен на Листата на светско наследство во опасност.

Врз основа на тој извештај, но и останати информации од други извори и/или увид на терен, Центарот за светско наследство ќе изготви Нацрт- одлука за Охридскиот Регион. На 45-та сесија на Комитетот на УНЕСКО, која ќе се одржи во септември, ќе се разгледува предложената Нацрт-одлука и истата ќе се усвои или измени.

Но, ставањето на Листата на светско наследство во опасност можеби е и најдобрата опција во моментов.
Активистите сметаат дека состојбата на вредностите на Охридскиот регион е таква да истото де факто е светско наследство во опасност и како такво неопходни му се итни мерки предвидени за таквата состојба.

Формалното впишување во оваа листа има повеќе предности – регионот ќе биде под лупата на УНЕСКО редовно и многу поинтензивно, на располагање ќе бидат и повеќе финансии и експерти, но исто така клучно е што според домашниот Закон за управување со Охридскиот Регион, во тој случај Министерството за животна средина ќе има правен механизам (и обврска) да ги забрани сите активности кои придонесуваат кон уништување на вредностите.

Со овој текст „Фокус“ се приклучува кон кампањата за зголемена транспарентност на институциите што Институтот за комуникациски студии ја спроведува во соработка со медиумите во рамките на проектот „Користи факти“, кој е поддржан од Британската амбасада.

    

Најново

Во недела ќе биде врачена наградата „Роман на годината“

Sase Ivanovski

Недоследно е по 2016 година ДУИ да зборува за волјата на граѓаните

Sase Ivanovski

Петровска размислува да се кандидира за претседател на СДСМ

Sase Ivanovski

СДК: УКРАИНСКИ ТРАНСПОРТЕН АВИОН СЕКОЈ ДЕН СЛЕТУВА ВО СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА Е ПЕТТИ НАЈГОЛЕМ ДОНАТОР НА ОРУЖЈЕ ВО УКРАИНА СПОРЕД ПРОЦЕНТ НА БДП

Sase Ivanovski

Акција за мерење на крвен притисок и гликемија утре во Градски парк

Sase Ivanovski

Кој беше Ебрахим Раиси – ултраконзервативец и отворен поддржувач на моралната полиција

Sase Ivanovski

Мухамед Мокбар ќе го замени Раиси до изборите, тој е потпретседател 23 години

Sase Ivanovski

„ПАГАНИНИ НА ГИТАРАТА“ ЈА ВООДУШЕВИ БЕЛГРАДСКАТА ПУБЛИКА Младиот Марцин го покажа својот раскошен талент

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Спасувачките екипи ги извлекоа телата на жртвите во хеликоптерската несреќа во Иран

Sase Ivanovski

Герапетритис: Договорот од Преспа е меѓународен, не се менува и ревидира еднострано

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) И Србите не се зафркаваат

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) БРАКОТ ДЕНЕСКА ПОГЛЕДНАТ ОД ПЕРСПЕКТИВА НА МАЖИТЕ

Sase Ivanovski

БОШЊАКОВСКИ: Претседателе Пендаровски (Бети и Огнен) благодарност за довербата што ја имавте во мене

Sase Ivanovski

ШОКАНТНО: ПОРАНЕШНИОТ ШЕФ НА КРИВИЧЕН ГО ОПРАВДА НАПАДОТ НАД КАЦАРСКА, СИ ГО БАРАЛА?!?!

Sase Ivanovski

Иранската влада свика итна седница по смртта на претседателот Раиси

Sase Ivanovski

Ахмети: Таен договор Европскиот фронт да не биде втора сила во земјата направен во „црвените подруми“, кој може да влијае врз меѓутеничките односи

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) КОНЕЧНО СТИГНА ОДМАЗДАТА!

Sase Ivanovski

ДА НЕ ТИ СЕ ВЕРУВА НА ДЕНОТ!

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Први снимки од авионската несреќа во која загина иранскиот претседател: Се изгорело!

Sase Ivanovski

Приведен 35-годишен кавадарчанец: Во угостителски објект му се заканувал на градоначалникот Јанчев

Sase Ivanovski

ВНИМАНИЕ ДО ЈАВНОСТА, НОВА ИЗМАМА Владата нема испратено пораки за надомест, граѓаните да не наседнуваат на измамата и да не внесуваат лични податоци на веб страната

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ДЕВОЈКА ВО ПОРТУГАЛИЈА СЛУЧАЈНО СНИМИ МЕТЕОР

Sase Ivanovski

ВО ПРИВАТНА ПОШТА ВО ТЕТОВО ИМА СТРОГИ ПРАВИЛА

Sase Ivanovski

МАКЕДОНИЈА 2024-ТА ВО ЕДНА СЛИКА

Sase Ivanovski

Кои се другите жртви што загинаа во хеликоптерската несреќа со Раиси

Sase Ivanovski

Израел тврди дека не е вмешан во смртта на Раиси

Sase Ivanovski

Иранскиот претседател Ебрахим Раиси загина во хеликоптерската несреќа

Sase Ivanovski

АПОКАЛИПТИЧНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА ГАЗА Се огласи шефот за хуманитарна помош на Обединетите нации

Sase Ivanovski

УКРАИНА ПРЕФРЛА НОВИ РЕЗЕРВИ ВО ВОВЧАНСК Ќе се повтори ли Бахмут?

Sase Ivanovski

ВИДЕО: Интер ја прослави титулата во Серија А со реми против Лацио

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Руските напаѓачи го крадат имотот на цивилите во регионот Харков

Sase Ivanovski

Медиуми: Украина бара САД да помогнат во идентификување цели во Русија

Sase Ivanovski

Европа најавува нова одбранбена инвестиција кон развој на нов главен борбен тенк

Sase Ivanovski

Истрагата за осомничените за убиството на Вања и Панче заврши, во тек е истрагата за Палчо

Sase Ivanovski

Идентификувана точната локација на падот на хеликоптерот на Раиси

Sase Ivanovski

Велешанец собирал печурки, во коленото му влегол проектил од огнено оружје

Sase Ivanovski

Ален: САД ги охрабруваат лидерите на Северна Македонија да го почитуваат Преспанскиот договор

Sase Ivanovski

Ирански министер: Треба време спасувачите да стигнат до местото каде Раиси „принудно слета“

Sase Ivanovski

Ајатолахот Хамнеи ги повика Иранците да не се грижат за земјата по несреќата на претседателот

Sase Ivanovski

Двајца патници од урнатиот хеликоптер контактирале со спасувачките екипи

Sase Ivanovski

Курти e професионален опозиционер, самиот ќе се собори од власт, вели Рама

Sase Ivanovski

ПОТСЕКРЕТАРКАТА НА СТЕЈД ДЕПАРТМЕНТ: РАЗОЧАРАНИ СМЕ ШТО СИЛЈАНОВСКА ГО КОРИСТЕШЕ СТАРОТО ИМЕ, ЌЕ СЛЕДИМЕ ДАЛИ НОВАТА ВЛАДА ЌЕ ГО ПОЧИТУВА ПРЕСПАНСКИОТ ДОГОВОР

Sase Ivanovski

РК Алкалоид го освои Купот на Македонија

Sase Ivanovski

Дубаи стана рај за светските криминалци

Sase Ivanovski

Сите општини во првиот квартал со доспеани, а неплатени обврски во износ од 56,4 милиони евра

Sase Ivanovski

Хавана синдром: Дали Русија тајно ги напаѓа американските дипломати ширум светот со тајно оружје?!

Sase Ivanovski

Американски воен пилот заврши во затвор поради оддавање на воени тајни на Кина

Sase Ivanovski

ЛУДИЛО: ПАЛЧО ОД ТУРЦИЈА ДОВЛЕЧКАЛ ПЛАЗМА ТЕЛЕВИЗОР ЗА ДА ГЛЕДАЛ ТВ ВО ЗАТВОР?!

Sase Ivanovski

Армијата на САД му додели нов договор на „Lockheed Martin“ за „HIMARS“

Sase Ivanovski

Украина ги модифицира системите за воздушна одбрана од времето на Студената војна

Sase Ivanovski

„Словачка е ранета земја“: Новоизбраниот претседател го осуди обидот за атентат врз премиерот

Sase Ivanovski

Мицкоски: Ќе водиме принципиелна политика со соседите

Sase Ivanovski

„АХМЕТИ, БИДИ СМИРЕН, ТЕРАЈ РАБОТА“ Вреди му одговори на ДУИ во врска со прегласувањето

Sase Ivanovski

КУРТИ Ѝ ЧЕСТИТАШЕ НА ВРЕДИ „За првпат албанската опозиција освои повеќе од 100.000 гласови“

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) 600 ФРАНЦУСКИ ЖАНДАРМИ ЈА ПОЧНАА АКЦИЈАТА ВО НОВА КАЛЕДОНИЈА „Пустош, опсада, ова не се подобрува…“

Sase Ivanovski

ПО ПРЕГЛАСУВАЊЕТО ОЧЕКУВАМЕ 62 ПРАТЕНИКА Ќе имаме влада со модерна структура, порача Мицкоски

Sase Ivanovski

СЕ ЧЕКА ИСКАЗОТ НА ПАЛЕВСКИ Обвинителството ги истражило траекториите на сите осомничени во случајот со убиената Вања

Sase Ivanovski

КОСКОСКА СЕ ВРАТИ НА ТРОНОТ, ЛАЗОВ ПРВПАТ ДО ТИТУЛА Претставниците на шаховскиот клуб на „Алкалоид“ станаа државни шампиони

Sase Ivanovski

УТРЕ Е ДЕНОТ Д ЗА ЕКСТРАДИЦИЈА НА АСАНЖ Судот во Лондон ќе пресече дали ќе го пушти обвинетиот во САД

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ВОЗАЧИ ВО ХОЛАНДИЈА СИ ГИ КРИЈАТ КОЛИТЕ СО ИЗОЛИР ТРАКИ Британците ги кршат камерите кои снимаат

Sase Ivanovski

ФИЦО СЕ СЕЌАВА НА СÈ Претседателот на Словачка го посетил премиерот во болница

Sase Ivanovski

ХЕЛИКОПТЕРОТ НА ЛИДЕРОТ НА ИРАН ИМАШЕ ТЕШКО СЛЕТУВАЊЕ Спасувачки тимови тргнаа кон местото на несреќата

Sase Ivanovski

Руската нафтена рафинерија во Краснодар привремено ја прекина работата по украинските напади со дронови

Sase Ivanovski

Мицотакис ја повикува Сиљановска Давкова да избегне „слични незаконски и провокативни“ постапки

Sase Ivanovski

На три европски банки во Русија ќе им биде одземен имотот

Sase Ivanovski

Mакедонски државјанин уапсен во Грција за киднапирање и кражби

Sase Ivanovski

Кој го искара Таравари за изјавите во Приштина. За Телма вели дезинформација била изјавата за 6 министри и спикер. Рано било за договор

Sase Ivanovski

Токсикологија ги исфрли сите отрови на површина, анонимна директорка, скандалозни документи, неподобните мета на отстрел …

Sase Ivanovski

Мицкоски најави двотретинско мнозинство и финансиска бомба

Sase Ivanovski

Коѕијас: Договорот од Преспа храбро го одврза Гордиевиот јазол

Sase Ivanovski

Каселакис до Мицотакис: Ако сметате дека е предавнички, поништете го Договорот од Преспа

Sase Ivanovski

Лидерите на ВЛЕН во Приштина, Курти им честитал за изборниот резултат

Sase Ivanovski

Приведен дилер во Битола за издржување затворска казна

Sase Ivanovski

РЕС е најголем снабдувач со струја на слободниот пазар, објави Регулаторната комисија за енергетика

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Каменуван автобусот на ,,Чкембари“ на излезот на Скопје, повредени се неколку лица

Sase Ivanovski

Таравари за РТК: Во новата влада на Северна Македонија шест министри и претседател на Собранието ќе бидат Албанци

Sase Ivanovski

Фуркан Салиу: Во наредните денови ќе се официјализира коалицијата меѓу ВМРО ДПМНЕ и ВЛЕН

Sase Ivanovski

СИНА АЈКУЛА ТЕШКА 200 КИЛОГРАМИ Е УЛОВЕНА ВО БУДВА Ајкулата ќе биде препарирана и изложена во музеј

Sase Ivanovski

ОСПОРЕНИОТ ЗАКОН ЗА МОБИЛИЗАЦИЈА СТАПИ НА СИЛА Украина ја намали и возраста за одење во војска

Sase Ivanovski

„СЕ ПРОБИВАА ТОЛКУ БРЗО, НЕМАШЕ КОЈ ДА ГИ СПРЕЧИ“ Русите ја преминаа северната граница на Харков

Sase Ivanovski
Вчитувам....