21.8 C
Скопје
06/06/2023 11:37
МАКТЕЛ

     

ФАТМИР БЕСИМИ: ЕВРОПСКА УНИЈА ЗА ПОДОБАР СТАНДАРД И ОТВАРАЊЕ НА НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ

    

„Ќе дојде ден, кога пазарите отворени за трговија и размена на идеи, ќе бидат единствените борбени полиња“ – Виктор Иго

   

Идејата за обединета Европа има долги корени во историјата, но еден од првите предлози за мирно обединување преку соработка и рамноправност на членките го дал прочуениот француски писател Виктор Иго во 1851 година. Тој визионерски вели „Соединетите Американски Држави и Соединетите Држави од Европа, ќе соработуваат преку океанот и ќе разменуваат производи, уметност и достигнувања на генијалните умови…“.

 

Катастрофалните последици од Првата и Втората светска војна и потребата за повторна изградба на Европа и европската економија, придонесоа за поврзување на дел од европските економии во нова заедница. Со потпишување на Договорот од Париз (1951) од страна на Германија, Франција, Италија и Бенелукс, основана е Европската заедница за јаглен и челик, која започнува да функционира од 1952 година. Оттогаш, економијата и економските интереси, но и заедничкиот порив за мир, сигурност и човекови права се водилки за обединување на земјите во Европа. Со Договорот од Рим (1957, стапува на сила во 1958), формирана е Европската економска заедница или првата целосна царинска унија, нарекувана и неофицијално заеднички пазар. Со тек на време оваа заедница еволуираше во Европската Унија, 28 земји членки (сега 27), хетероген збир на култура, јазици и историја, сите обединети од заеднички цели за подобри услови на живот на граѓаните.

  

Правила и стандарди

    

Езоповски, заедништвото нѐ прави посилни и дава подобри резултати – приказната на таткото кој им покажал на своите синови дека прачката се крши лесно, но не и снопот, ја доловува суштината на унијата. Во овој фабулистички контекст, во европската прекрасна мултикултурна, пацифистичка и развојно ориентирана приказна, ќе посочам и дека се поставуваат повеќе услови кои земјите треба да ги исполнат за да станат дел од неа. Наднационалното законодавство (Аcquis communautaire), или „ЕУ, каква што е“, се правата и должностите кои ги врзуваат членките во Унијата.

Преку критериумите за членство, Европската Унија поттикнува промена и приспособување на законодавството, политиките и институциите во земјата-кандидат, за да се постигнат вредностите и нормите кои постојат во Унијата. За да се стане членка на ЕУ, земјата-кандидат мора да исполни политички критериуми, од аспект на стабилноста на институциите кои гарантираат демократија, владеење на правото, човекови права и почитување и заштита на малцинствата, економски критериуми во однос на постоење функционална пазарна економија, како и капацитет за справување со притисокот на конкуренцијата и пазарните сили кои владеат во ЕУ. Од земјите аспиранти за членство, се очекува способност за преземање на обврските од членството, вклучувајќи придржување кон целите на политичката, економска и монетарна унија, што бара и доволен административен капацитет на земјата-кандидат за транспонирање на европското во националното законодавство, за негова примена. Сите критериуми за пристапување кон ЕУ, политички, економски и правни, или познати како Копенхашки критериуми, се дополнети со Мадридските критериуми, со кои државите-кандидати, се прилагодуваат кон административните структури, односно усогласувањето на националното законодавство со европското само по себе не е доволно, туку неопходно е земјите-кандидати да изградат административни капацитети кои ќе бидат доволни за спроведување на истото.

Процес на интеграција

Сосема накусо за процедурите, за да дадам контекст на понатамошната мисла. Процесот на усогласување, накусо, се одвива преку процес на скрининг во којшто ЕК го презентира целокупното законодавство што земјата треба да го транспонира во националното законодавство за секое поглавје одделно, а земјата-кандидат ги презентира досегашните достигнувања. По подготовката на Извештајот за завршен скрининг (Screening Report) од страна на Европската комисија, согласно со наодите, во кој се содржани сите недостатоци во однос на законодавството и административниот капацитет, а кои ќе треба да се пополнат во текот на преговорите, се отвораат поглавјата за преговори, со одлука на Советот на ЕУ. За време на преговорите, земјата се обврзува со рокови да изврши целосно усогласување со европското законодавство. По завршувањето на преговорите, се определува датум за полноправно членство во ЕУ. Следниот чекор, или третата фаза, е кога земјата е подготвена, да влезе во Европската монетарна унија, односно да го усвои еврото како платежно средство.

Како професор по економски науки, по вокација, признавам дека можам да бидам екстензивен во воведите, но оваа колумна е временски и содржински оправдана имајќи предвид дека изминатите месеци, нашата администрација, наши претставници на институциите, во Брисел, активно работат на скрининг-процесот. Настрана сите политички случувања, ова е многу важен дел од процесот, бидејќи во моментот, ЕУ ја осознава нашата посветеност и подготвеност кон членството и извршување на задачите. Предизвиците се големи, и покрај политичкиот момент, има сериозна работа која ќе претстои. Ќе нагласам, патешествието е еднакво суштествено како и дестинацијата и секој чекор напред е и наша придобивка.

Ќе посочам дека и во услови на долготрајна криза, односно сплет на повеќе кризи со силни економски ефекти наеднаш, сега повеќе од секогаш се гледа потребата од заемна поддршка за земјите и надминување на проблемите со заеднички сили.

ЕУ – целина која е повеќе од збирот на деловите

Да се осврнеме на практичните причини и придобивки од членството на ЕУ, од аспект на главниот двигател на ова сојузништво – економијата. Има повеќе макроекономски показатели кои укажуваат на позитивниот ЕУ-ефект во периодот пред и по зачленувањето. Дури и во самиот претпристапен процес, се забележуваат позитивни придвижувања кај земјите (гледано со изолирање на ефектите од фазите на економскиот циклус). Пред сѐ, членство во ЕУ значи влез на пазар од над половина милијарда потрошувачи. Економската моќ на ЕУ се одразува и во трговијата и странските директни инвестиции, со 16% од вкупното глобално тргување. Интеграцијата во ЕУ за РС Македонија ќе значи влез во 25 пати поголем пазар, пет пати повисок номинален БДП по жител (при што реален БДП по жител на нашата економија е околу 40% од тој на ЕУ според Еуростат), како и значително пониска стапка на невработеност. Според студија направена во 2014 година (Coricelli, Moretti, Campos) во која резултатите се добиени користејќи серија податоци од 80-тите години на минатиот век и податоци од проширувањето во 2004 година, покажуваат придобивки од дополнителни 12% над постојниот БДП по жител. Има бројни трудови посветени на проценка на економската придобивка од Европската Унија, на пример во еден од нив се посочува дека БДП по жител во ЕУ би бил една петтина помал доколку не се случеле интеграциите од 50-тите години (Badinger, 2005). Во други трудови се утврдуваат, исто така, високи ефекти на членството врз растот, но се предупредува и на хетерогеноста на економиите како фактор. Исто така, направени се студии за Европската комисија во 2019 година, кои се однесуваат на придобивките на единствениот пазар на ЕУ, кој за разлика од кој било друг договор за слободна трговија е отворен за сите сектори и поединци. Согласно нив, проценките се дека бруто домашниот производ на ЕУ би бил за 9% помал доколку немаше целосна интеграција на единствениот пазар, што во просек значи приближно 840 евра помалку годишен приход по глава на жител. Гледано по одделни членки, оваа бројка варира, но се движи од 193 евра по жител во Бугарија, до 2.834 евра во Луксембург. Гледано од оваа перспектива, секоја земја членка е подобро отколку да е надвор од ЕУ што укажува на фактот дека ЕУ создава нова вредност, односно додадена вредност со позитивни екстерналии. Како што би рекол Аристотел „целината е повеќе од збирот на деловите„.

Правејќи компаративна анализа на земјите членки кои се приклучија во последните ЕУ проширувања и земјите од Западен Балкан, а согласно податоци на Светската банка, новите земји членки бележат повисок раст и побрзо се доближуваат до животниот стандард на ЕУ, во однос на земјите од Западен Балкан (ЗБ). Кај новите земји-членки, исто така, се забележува и поголема продуктивност на трудот. Деловната клима, кај новите земји членки е поповолна, гледано во просек според Извештајот за правење бизнис (Doing Business), додека се забележува и побрз напредок во структурните реформи за развој на приватниот сектор. Новите земји членки на ЕУ покажуваат поголем напредок во однос на институционалната демократија и доброто владеење – слободата на изразување, политичката стабилност, како и квалитетот на регулаторите, ефективноста на владеењето, владеење на правото и контрола на корупцијата, доколку се спореди Глобалниот индекс на добро управување.

ЕУ со додадена вредност и позитивни екстерналии

Членството во Унијата има и други економски и неекономски предности, кои можеби е потешко да се квантифицираат, но влијаат на економскиот перформанс на земјата. Таков пример е заедничкото адресирање на прашања како климатските промени и загадувањето на почвата и водата, што ја подобрува ефикасноста и ефективноста во делувањето во споредба со она кое би било ограничено во национални граници. Исто така, таков пример е и заедничката борба против корупција, криумчарење и спречување перење пари. Тука е и прекуграничната размена на информации во насока на заштита на правата на граѓаните, од аспект на нивната безбедност и како граѓани во Унијата, но и нивната сигурност како потрошувачи. Последно, но секако најважно е дека сигурноста која ја нуди ЕУ, е додадена вредност во сите сегменти на економијата. На ова би го додал и значењето на членството во НАТО, особено во услови на глобални безбедносни предизвици од хибридни напади и геостратешките превирања со воената агресија на Русија врз Украина минатата година која покрај човеките и економските штети носи со себе уште многу неизвесности.

ЕУ фондови и јавните финансии

Како министер за финансии, би се осврнал на системот на управување со јавните финансии. Гордо можам да истакнам дека направивме значајни чекори во реформите за управување со јавните финансии, најголемите во последните декади, кои се очекува значително да го подобрат процесот. Тука зборувам за новиот Закон за буџети, со кој ќе се делува постратешки и интегрирано, а согласно строгите ЕУ критериуми. Во овие рамки се и лимитите за управување со јавниот долг, односно Мастришките критериуми, со кои се ограничуваат буџетскиот дефицит и јавниот долг. Дополнително, од аспект на Планот за забрзување на растот, пристапот до европските фондови, кои овозможуваат наменски средства за постигнување на развојните цели, се од особено значење за постигнување на нашата главна цел, односно обезбедување повисоки и одржливи стапки на економски раст при задржани здрави макроекономски фундаменти.

Подетално за европските фондови – буџетот на Европската Унија за периодот од 2021-2027 година е проценет на околу 2.000 милијарди евра, средства насочени кон поддршка на областите: Климатска и дигитална интеграција; Заеднички пазар и иновации; Кохезија, отпорност и заеднички вредности; Природни ресурси и околина; Миграција и управување со граничниот простор; Соседство и свет и Европска јавна администрација. Со процесот на интеграција и пристапување кон Унијата, со секое ново ниво, за земјата се отклучува пристап кон нови фондови за финансирање одделни цели. Еден од тие фондови е Инструментот за претпристапна помош (ИПА) – наменет за земјите со кандидатски статус и за аспирантите за членство, до која, како земја кандидат за членство имаме пристап до сите пет компоненти. Исто така, тука e Програмата за претпристапна помош за рурален развој (ИПАРД), финансиска помош од Унијата за одржливо земјоделство и рурален развој, со фокус на усогласување кон заедничките земјоделски политики на Унијата и воспоставување конкурентно земјоделство и силни одржливи рурални области. Со влезот во Унијата за земјата ќе се отвори пристап и до многу други фондови за структурна поддршка во служба на развојните цели.

Во контекстот на реформите на јавните финансии и нивното значење во градењето на здрав економски систем, што ќе испорачува повисоки стапки на економски раст, систем што ќе биде дел од нашата европска иднина, би сакал да ја искористам и оваа прилика за да го истакнам значењето на човечкиот капитал во овој процес. Вработените во Министерството за финансии се исклучително важни во процесот на реформирање на јавните финансии, оттаму вложувањето, но и соодветното вреднување и задржување на овие кадри е од исклучително значење. И тука ќе истакнам уште еднаш дека ќе ги преземеме сите мерки кои се на располагање за да го осигураме тоа. Иста логика за значењето на човечкиот капитал важи и во другите области во зависност од надлежностите, комплексноста на обврските и притисоците на пазарот.

„Економски модел за Европа дома„

Додека ја извршував функцијата вицепремиер за евроинтеграции, давајќи осврт на интеграциите за периодот од Извештајот за напредокот на Европската комисија во 2014 година до седмата препорака на Европската комисија во 2015 година, а во интерес и на отчетност, преку десетици колумни го анализирав процесот, но и нашата желба како нација да бидеме дел од ЕУ. И тогаш велев и сега нагласувам, никој не вели дека е едноставно и лесно, но резултатите се оние кои прават целиот процес да вреди, како наградата на крајот членството и отворање на вратата за подобар живот за сите наши граѓани, така и процесот на самоподобрување и креирање просперитетно европско општество и економија.

Уште во 2015 напишав дека „на нас ни е потребен еден економски модел, главно врз основа на креирање нови работни места (во приватниот сектор), преку зголемување на конкурентноста, подобрување на инфраструктурата и бизнис климата. Транспарентно и одговорно управување со јавните финансии, со цел поддршка и стимулирање на инвестиции, како и афирмација на социјална и територијална кохезија, воедно промовирајќи рамномерен регионален развој. Странските инвестиции, секако ќе го промовираат извозот и ќе ја зголемат економската продуктивност. Но, ова бара знаење и нова технологија. Ни треба и нов менталитет. Модел на економски развој, базиран на конкурентна и интегрирана економија, со еднакви можности за сите, би влијаело да не чекориме како желката, но да и се приклучиме побрзо на оваа наречена наша Обединета Европа.“ Денес истото би го парафразирал – без да претендирм дека имам на рака некој научен модел, туку повеќе како сублимат базиран на високо квалитетни научни трудови и повеќе извештаи и анализи на меѓународни институции и домашната стручна дебата – економски модел базиран на инвестиции, иновации, човечки капитал, инфраструктура и нови технологии, што ќе ја направат нашата економија поконкурентна (подготвена за европскиот пазар и пошироко), ќе креира нови работни места, ќе обезбеди побрз раст, тој да е поинклузивен и одржлив на среден и долг рок, зелена транзиција и поквелитетен живот на граѓаните. Економски модел што ќе ја донесе Европа дома

Ние сме Европа

Членството во ЕУ значи подобрување на геостратешката позиција на нашата земја и рамноправно учество во одлучување за важни прашања. Се зголемува безбедноста и стабилноста на земјата со што се создава подобра основа за економски раст и развој. Тоа влијае и врз подобрување на кредитниот рејтинг на земјата и зголемување на домашните и странските инвестиции. Новите инвестиции ќе значат нови работни места, проследени со нови знаења и технологија и зголемена конкурентност на домашната економија. Зголемената конкурентност значи зголемување на извозот и трговијата и побрз економски раст. Структурните реформи како и реформите во однос на демократијата и владеење на правото ќе се остваруваат со побрза динамика. Се подобрува животниот стандард и економската перспектива за земјата. Толку многу придобивки вредни за одржување на визијата за европска иднина, кон која веќе чекориме.

Наша цел е да направиме иднина за младите во земјава. Одливот на мозоци и кадри е најголемиот губиток за една земја и за една економија. Оттаму во континуитет треба да се подобруваат условите за да им обезбедиме живот како на другите млади во Европа.

Токму затоа е толку важен пристапниот процес, за да ги направиме потребните реформи за да ја донесеме „Европа дома“. Во овој процес ние, нашиот систем стануваме подобри и обезбедуваме подобро утре за нас самите, а ефектот на ЕУ по влезот само ќе ги засили тие резултати.

Секоја препрека не треба да не обесхрабрува, туку да не тера да бидеме подобри во унапредувањето на нашиот систем и продуцирањето на подобри резултати. Ниту Рим не е изграден за ден, а како што ќе каже еден од татковците на Европската Унија, Роберт Шуман, „Европа нема да биде изградена одеднаш, според единствен план, туку ќе се гради преку конкретни достигнувања, коишто ќе се базираат на солидарност“.

  

Најново

Мицкоски најавува пакт против ДУИ: Историски момент за обединување на македонскиот блок!

Sase Ivanovski

Алтернатива: Дали ДУИ го слави раселувањето на над 300 илјади Албанци за време на нивното владеење?

Sase Ivanovski

Раководството и фракцијата на ДУИ со различни настани за годишнината од основање на партијата

Sase Ivanovski

САКАЛ ДА ГРАДИ НАДВОР ОД ДОЗВОЛЕНОТО Герасимовски го затрупа неговото градилиште

Sase Ivanovski

СПАСОВСКИ: Вкупниот криминал на подрачјето на СВР Штип во изминатите пет месеци од 2023 година, споредбено со истиот период претходната година, бележи намалување за 18%, додека процентот на расчистени кривични дела изнесува високи 69%.

Sase Ivanovski

Украина: Напредуваме на голем фронт и ги заземаме брдата, непријателот е во дефанзива

Sase Ivanovski

Дали е безбедно 14-годишно дете да управува со електричен тротинет со брзина од 25 километри, праша денеска Ангелов

Sase Ivanovski

Денеска рамо до рамо со граѓаните на Прилеп беше генералниот секретар на СДСМ, Миле Зечевиќ Вардарски: Многу долг и трнлив пат сме изоделе и сите премрежја сме успеале да ги надминеме. Сега како народ, како нација и како држава имаме историска шанса да го продолжиме патот кон Европа

Sase Ivanovski

СПАСОВСКИ: Годинава, за овие 5 месеци, имаме 36 кривични дела за корупција. Најбројни се „злоупотреба на службена положба и овластување”, со коруптивни елементи, такви имаме 19

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Лажен говор на Путин емитуван на руско радио: Украинците ја минаа границата, тие се посилни!

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) БИБЛИОТЕКАТА ВО ПРИШТИНА ВО БОИТЕ НА ЛГБТ ЗАЕДНИЦАТА ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА НЕДЕЛАТА НА ГОРДОСТА

Sase Ivanovski

„Ако се позиционираат против другите заедници, тоа единство ниту може да се направи, ниту да се дозволи“, вели Џафери за идејата на Мицкоски за проширено македонско единство

Sase Ivanovski

КОВАЧЕВСКИ: Ми беше чест што вечерва заедно со жителите на Бардовци во општина Карпош, го одбележавме верскиот празник Св.Троица

Sase Ivanovski

Меџити: Инспекцијата потврди злоупотреби на кардиологија. Затоа го разрешив професор др. Јовев

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Фатени се 10 криумчари на мигранти кои вршеле транспорт по цена меѓу 2.000 и 4.000 евра по лице

Sase Ivanovski

Крвна одмазда во БиХ: 26- годишно момче го уби убиецот на својот брат

Sase Ivanovski

Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ пред лидерската средба: Нема промена на Уставот под бугарски диктат!

Sase Ivanovski

Макстил доби награда за најеколошка компанија во Општина Гази Баба

Sase Ivanovski

НИКОЛОВСКИ: Навремено ги информираме земјоделците за процесот на аплицирање за субвенции 2023

Sase Ivanovski

ИЗГЛЕДА НАСКОРО ЌЕ ПРЕСТАНЕ ДА ВРНЕ И НЕМА ВЕЌЕ ДА ИМА ОЛУИ И ТОРНАДА

Sase Ivanovski

ММФ: Уште неколку години ќе бидат тешки, се трошат пари на одбрана место за помош и развој на земјите

Sase Ivanovski

СВР Тетово информира дека полицајците ќе вежбаат пукање, граѓаните да не се вознемируваат

Sase Ivanovski

Официјално утврдено: Нема дискриминација во МВР, лажни се обвинувањата на најмалубројниот синдикат на полицијата

Sase Ivanovski

МВР најостро ги демантира лагите објавени во порталот Нетпрес за наводно, како што пишува порталот, вадење на син на висок функционер на МВР од наркоинцидент во кој настрадал полицаец

Sase Ivanovski

Спомен соба и 12 бисти за Ваташките младинци за 80-годишнината од убиството: Смртта стана немоќна пред нашата младост исправена!

Sase Ivanovski

Глутница кучиња нападнаа маж во Кичево, со тешки повреди пренесен е во болница

Sase Ivanovski

Во Софија беше одбележан празникот Свети Дух, Ден на загинатите за слободата на Македонија

Sase Ivanovski

171 санкционирани возачи во Скопје, 52 за брзо возење

Sase Ivanovski

Меџити за разрешениот Јовев: Стануваше збор за злоупотреба на работното време

Sase Ivanovski

ФОТКА НА ДЕНОТ: ВО ОХРИД НА МАРАТОНОТ ТРЧАА И ДЕВОЈКИ ВО НАРОДНИ НОСИИ

Sase Ivanovski

На барање на Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) почнува јавна дебата за креирање на Фонд за новинарски продукти: ЗНМ и европските новинарски организации на средба во Владата

Sase Ivanovski

Ахмети е оптимист, смета дека за 3-4 години земјава ќе влезе во ЕУ

Sase Ivanovski

Џафери: Ние не го зборуваме јазикот на 20 отсто, туку најстариот јазик во Европа – албанскиот јазик

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ТРАЈКО СЛАВЕСКИ: НЕКОИ ЗАПАДНИ АМБАСАДОРИ СИ ДОЗВОЛУВААТ ДРСКИ ИЗЈАВИ, ВЛАДАТА ДА РЕАГИРА И ДА ГИ УКОРИ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ШЕКЕРИНСКА: „Патем речено, да ги ставиме Бугарите во Уставот јас мислам дека е Македонски национален интерес. Тоа ќе стане јасно и во нашата преамбула, едно се Македонците, а сосема нешто различно се Бугарите“.

Sase Ivanovski

ФЛЕКС КРЕДИТ ГО ОДБЕЛЕЖУВА ТРЕТИОТ РОДЕНДЕН!

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Спасовски: „Отворен Кабинет” стартуваше во СВР Штип, идеите на граѓаните ни се важни и претставуваат дополнителен мотив за уште подобри резултати

Sase Ivanovski

Димитриеска – Кочоска: Власта прави корупција и криминал, пеналите од автопатите ги прикажува како инвестиции

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) КОЧОСКА ГО ОБВИНИ ЕСМ ДЕКА ГИ ЛАЖИРА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ: ЗА ТОА НЕКОЈ ЌЕ ОДИ ВО ЗАТВОР?!?!

Sase Ivanovski

КОВАЧЕВСКИ: Ја рехабилитираме и автопатската делница Демир Капија – Неготино, дел од Коридорот 10, во должина од 15 километри и во вредност од 9 милиони евра

Sase Ivanovski

Почнува кампањата за спречување африканска свинска чума, годинава нема жаришта

Sase Ivanovski

Бабовски: Нема тешки метали во доматите и краставиците, ширењето лажна паника и тревога е кривично дело

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) КОЛКУ ЧИНАТ ТРИБИНИТЕ НА ВМРО ДПМНЕ СО ОГРОМНИ ВИДЕО БИМОВИ, КРАНОВИ И ДРОНОВИ, НЕЛИ СМЕТКАТА ИМ Е БЛОКИРАНА?!

Sase Ivanovski

ВМРОВЦИТЕ НА ТРИБИНА ВО ГАЗИ БАБА ДОНЕСОА НАЈГЛУП ЗАКЛУЧОК ВО ИСТОРИЈАТА НА СИТЕ ТРИБИНИ: МАКЕДОНЦИТЕ И МАКЕДОНИЈА ИМААТ ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛУВАЊЕ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ВМРО ДПМНЕ ОДРЖА ТРИБИНА ВО ВЕЛЕС: Нашата борба е вредности, идеал и кауза. Нашата борба е да ја обновиме Македониј

Sase Ivanovski

ЕСМ доби лиценца скопјани да ги снабдува со парно во следните 10 години

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ЛУДИЛО: МИНИСТЕРОТ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА ОД АЛИЈАНСА НА АЛБАНЦИТЕ СИ ГО СТАВИЛ ЗЕТОТ ЗА ШЕФ НА КАБИНЕТ?!?!

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) СПЕЦИЈАЛЦИ УПАДНАА СО АВТОМАТСКИ ПУШКИ: Сузбиена организирана меѓународна група за криумчарење мигранти, приведени 10 лица

Sase Ivanovski

ПРОЛЕТЕРИ СО СТИЛ НА МИЛИОНЕРИ: ПОГЛЕДНЕТЕ КАКО СЕ ОБЛАЧАЛЕ КОМУЊАРИТЕ НА ВРЕМЕТО

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) НЕКАНЕТИ ГОСТИ НА СВАДБА ВО ОХРИД: ТУРИСТИ ОД ХОЛАНДИЈА УПАДНАА НА СВАДБА И НАПРАВИЈА ДАР МАР!

Sase Ivanovski

ПАРТИИТЕ ГИ ЗАПОСЕДНАА ЦРКВИТЕ: СДСМ ВЧЕРА ВО БАРДОВЦИ, ВМРО ДЕНЕСКА ВО БУТЕЛ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) СОВЕТНИЦИТЕ НА ЧАИР ИЗГЛАСАА: ЌЕ СЕ ПРОШИРУВА ЦВЕТАН ДИМОВ, НАЈТЕСНОТО СООБРАЌАЈНО ГРЛО ВО СКОПЈЕ

Sase Ivanovski

ПЕНДАРОВСКИ: Честитки за 12-те најуспешни дипломирани инженери што годинава, на 20. јубилејна церемонија го добија Инженерскиот прстен

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ДУИ ПРОСЛАВИ 21 РОДЕНДЕН, АХМЕТИ ЗА ОГНЕНИТЕ ВЕЛИ ДЕКА ПРОБЛЕМИТЕ ТРЕБА ДА СИ ГИ РЕШИМЕ ДОМА А НЕ ВО КОМШИИ

Sase Ivanovski

ЉУТКОВ: Денес ТИМ 4 заврши со теренската активност во општините Илинден, Петровец и Зелениково. Посетивме 30 населени места во овие општини

Sase Ivanovski

СПАСОВСКИ: Рамо до рамо со граѓаните на Битола – нашата држава, нашиот народ се исправени пред историска одлука да се продолжи европскиот пат на државата, преку усвојување на потребните реформи. Одговорност за тоа имаат сите 120 пратеници, сите политички субјекти, вклучително и ВМРО-ДПМНЕ

Sase Ivanovski

ЈАВНОСТА ЗГРОЗЕНА: Ресенчанец осомничен дека силувал 6-годишно девојче, другарка на внука му!

Sase Ivanovski

Во Скопје ќе се одржи Саем за транспорт

Sase Ivanovski

ДАРКО ЛЕШОСКИ: “Се што не можам на мајка ми в очи да и кажам.” Полн и е новчаникот со фискални сметки од супермаркети и од аптеки

Sase Ivanovski

Вранишковски по 20 години се врати во МПЦ

Sase Ivanovski

Вучиќ со бизарна изјава: Ако ме убијат, останува синот Данило. Ако него го убијат, останува ќерката Милица

Sase Ivanovski

БОГОЈЕСКИ: 100 години после српската окупација на Македонија, СПЦ си ги присвојува македонските епархии…

Sase Ivanovski

МУЦУНСКИ: Аеродром станува првата смарт општина во Македонија 💡✅

Sase Ivanovski

Шеќеринска: Противење на уставните измени се одигран автогол за Северна Македонија

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ПОРНО ЗА ВМРОВЦИ: ГРЦИТЕ СЕ ИЗМИСЛЕН НАРОД, МАКЕДОНИЈА Е ДО ТОКИО!

Sase Ivanovski

НИКОЛОВСКИ: Со Мицкоски или без него Македонија ќе продолжи кон ЕУ

Sase Ivanovski

И СО МОДАТА СЕ ПРЕТЕРА: Ако си богат и славен можиш и со зимска гума околу врат да си модерен

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Орбан се посрамоти: Сакаше да ѝ бакне рака на молдавската претседателка, но попусто

Sase Ivanovski

НИКОЛОВСКИ: Ги подобруваме условите во ЈП Национални шуми. Реконструирани се вкупно 13 објекти, подружници на ЈП Национални шуми

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Гол маж бегаше од балконот на петтиот кат, а потоа гневните соседи го фатија

Sase Ivanovski

Разрешениот кардиохирург Јовев за „Фокус“: Меџити ме разреши бидејќи го избрав датумот кој го предложи Ковачевски за настан

Sase Ivanovski

РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА ЈА ПОЧНУВА КАМПАЊАТА ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ?! ГОЛЕМ ДЕЛ ОД ГРАЃАНИТЕ КОИ СЕ ПРОТИВ УСТАВНИТЕ ИЗМЕНИ НЕ СЕ ПРОТИВ ЕУ, ТУКУ ИМААТ ОПРАВДАН СТРАВ ДЕКА ОВА НЕ Е КРАЈ НА БАРАЊАТА, ВЕЛИ ШЕКЕРИНСКА

Sase Ivanovski

СО ЛИТУРГИЈА ВО ОХРИД ЦРКВАТА НА ВРАНИШКОВСКИ ПРИПОЕНА КОН МПЦ-ОА, СИНОДОТ ЌЕ ЈА ПОТВРДИ ОДЛУКАТА НА 20 ЈУНИ

Sase Ivanovski

ВИДЕО ТЕЛМА: Условни казни за поранешните директори на тетовската болница, докторот Вучевски ослободен од вина за пожарот во модуларната

Sase Ivanovski

МЕЏИТИ ГО РАЗРЕШИ ОД РАКОВОДИТЕЛ НА КАРДИОХИРУРГИЈА Д-Р ЈОВЕВ КОЈ ЈА ВОДЕШЕ ПРВАТА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА СРЦЕ, РЕЧЕ НЕ ТОЛЕРИРА ДИРЕКТОРИ БЕЗ РЕЗУЛТАТИ

Sase Ivanovski

Возовите запреа, вработените во влеча на протест оти не ја добиле платата за април

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ПЕТРОВСКА ВО ПОСЕТА НА САД, ЌЕ СЕ СРЕТНЕ СО ВРВОТ НА ПЕНТАГОН

Sase Ivanovski

Средбата Ковачевски и Мицкоски во среда во клубот на пратеници, тема уставните промени

Sase Ivanovski

ЛЕВИЦА: СОЛИДАРНОСТ СО СРПСКИОТ НАРОД НА КОСОВО И МЕТОХИЈА!

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) БОМБА НА ЕФТОВ: МАФИЈАТА НАСКОРО ЌЕ СЕ ОБИДЕ ДА ЈА СРУШИ ВЛАДАТА НА КОВАЧЕВСКИ

Sase Ivanovski
Вчитувам....