8.8 C
Скопје
03/12/2022 12:44
МАКТЕЛ

Aктивностите кои се преземаат во насока на заштита на Охридскиот Регион се сосема површни

На покана на Министерството за култура, односно министерката Бисера Костадиновска Стојчевска, член на неформалната граѓанска иницијатива Охрид ЅОЅ денеска ќе присуствува на состанокот во Владата на Република Македонија на кој ќе се разгледаат актуелните состојби поврзани со заштитата на природното и културно наследство на Охридскиот Регион.
На состанокот се поканети Министерството за транспорт и врски (Благој Бочварски), Министерството за животна средина и просторно планирање (Насер Нуредини), Општина Охрид (Кирил Пецаков), Општина Струга (Рамиз Мерко), Општина Дебрца (Зоран Ногачески), директори и претставници на институции, организации, комисии и претставници на граѓанскиот сектор кои се засегнати со прашањето за заштитата на Охридскиот Регион.
 
Она што нашиот претставник ќе го пренесе на состанокот е дека:
– aктивностите кои се преземаат во насока на заштита на Охридскиот Регион се сосема површни;
– документите кои се изработуваат се избрзани (изработени за премногу краток период, без теренски истражувања) и недоволно стручни (во тимовите воопшто нема експерти од областа на екологијата и особено слатководнте екосистеми (ранг Доктор на науки и активно истражувачко искуство во областа).
 
1. Студијата за валоризација на Охридско Езеро е desk-study, без теренски истражувања, ниту водечкиот автор ниту било кој член од тимот нема експертиза за Охридско Езеро (или било кое друго езеро)
– во листата видови значајни за заштита недостасуваат клучни ендемски видови (Salmo Letnica – пастрмка, ендемскиот сунѓер со огромен потенцијал за медицински цели);
– пропуштено e Охридско Езеро да се препознае како значајна палео-климатска архива и архива за животната средина во палеонтологијата (paleo-environmental) од глобално значење;
– тотално пропуштено да се валоризира езерото од апсект на батиметријата така што во вид се земени само плитките води (до кадешто се мрести пастрмката), а сосема се занемаруваат длабочините на Езерото;
– управувањето им се дава на трите општини (истите кои го доведоа Регионот на de facto Листата на светско наследство во опасност и продoлжуваат со работа по старо), додека експертскиот одбор има само советодавна улога;
– мора да се направи подобрена студија со соодветен експертски тим и вклучување на Хидробиолошкиот Завод од Охрид.
 
2. Во Стратегијата за рехабилитација на Охридскиот Регион (во постапка, отпочната консултација со јавноста) нема ниту еден експерт за водни екосистеми, претежно се бирократи, има дисбаланс во корист на членови од областа на културно наследство што сериозно се одразува врз квалитетот на мерки/индикатори во доменот на природното наследство
– не е центрирана околу клучниот проблем – Исклучителната Универзална Вредност, туку повторувачки ги следи мерките од Реактивните Мониторинг Мисии и одлуките на Комитетот за светско наследство;
– роковите за исполнување се премногу долги (некои и 2 – 5 години) и тоа за мерки кои до сега требаше да бидат исполнети;
– премногу општо дефинирани мерки и активности, проблематични индикатори (иако има подобрување согласно нашите сугестии);
– нема никаков план за изработка на Црвени листи за видови;
– отсуствуваат механизми на контрола и санкции, нејасни се надлежностите, нема централно координативно тело со дефиниран статус и ингеренции;
– сè на сè, гледаме бирократски документ кој е нејасно како ќе се спроведе, зошто воопшто би се спровел кога ја следи истата матрица на слични документи (на пр. акцискиот план на Планот за управување), со истите играчи и истите недефинирани мерки. По сè изгледа уште еден документ за замачкување очи и одолговлекување на исполнување на задолженијата од УНЕСКО.
 
3. Во Оцената за влијанието врз животната средина за враќање на Сатеска во старото корито (издадено решение од МЖСПП) е сосема занемарен водниот жив свет (со исклучок на водоземци, влекачи, растенија од рипарискиот појас)
– застарени модели за климатски промени, нема анализа на влијанието од пренасочувањето врз езерото, врз Дрим и врз самата река Сатеска која со пренасочувањето ќе добие брана за собирање на наносите, нема проценка на ефективност на целиот систем со оглед дека при поголеми количини на вода (над 100m3/s), таа ќе се испушта во Охридско Езеро;
– не е опишан посакувани статус на флората, фауната и екотоните на реката Сатеска; некои од деловите беа толку copy-paste што имаше наведено податоци за некое место во источна Македонија;
– нашите коментари поднесени на 17.3 2022 до МЖСПП исчезнаа! (а имавме многу важни).
 
4. Нацрт Законот за прогласување на Студенчишко Блато за заштитено подрачје – Парк на природата (на читање во собраниска комисија) е само правна рамка за уништување
– зоните за примарна заштита значително се намалени иако валоризацијата не покажа помала, туку напротив поголема вредност (нови видови);
– на 91,15% ќе биде дозволено земјоделие, на 66,11% ќе биде дозволена урбанизација а само 33,89% отпаѓаат на зоните под примарна заштита, наспроти минимумот од 75% на IUCN;
– не сето државно земјиште е ставено во примарни зони за заштита;
– удоволување на градежните апетити наместо експропријација на земјиште за ревитализација;
– се штитат неколку нелегални градби за сметка на заштитата во заштитено подрачје;
– се сомневаме на притисок врз изработувачите на Студијата за валоризација за утврдување на компромисно зонирање – наместо според утврдените вредности и потребата од ревитализација, направена да се угоди на урбанистите и за комерцијални потреби;
– не се вклучени Студенчишкиот Канал иако е валоризиран, изостанува Мазија (едно од деветте жаришта на биодиверзитетот и единствен дел од урбаното крајбрежје на цело Охридско Езеро со висок коефициент на крајбрежна функционалност), ни Билјанини извори, и НАЈВАЖНО, целиот крајбрежен појас долж Студенчишта.
 
5. Општините си тераат по старо:
– непланска, неконтролирана урбанизација;
– туркаат Урбанистички Планови кои се спротивни на начелата на заштита на ИУВ (што се гледа од поднесоците до Комисијата за управување со Охридски Регион). Без оглед дали се работи за УП на Општината или по приватна иницијатива, Општината треба да биде првата инстанца каде планот за управување ќе се почитува (да покаже компетенција за управување со (дел од) регион на светско наследство), но наместо тоа демонстрира незнаење за значењето и вредноста на светското наследство;
– издаваат одобренија за градба кои не се во согласност со Планот за управување;
– општините, скоро три години од стапувањето во сила на Планот за управување, ги немаат усогласено и туркаат стари постапки во колизија со ПУ (ресторан „Парк“ и др.);
– некои УП воопшто не ги доставуваа до Комисијата – УПВНМ за Горица Север кој го протуркаа, а кој е во спротивност со Планот за управување дури и во прост термин на % на изграденост. Згора на тоа, МЖСПП имаше издадено Решение за соодветност на СОЖС во време кога втората јавна консултација беше сè уште во тек. Нашите коментари за Горица Север доставени до Општина Охрид исто така исчезнаа!
– железните костури на платформите се оставени да ‘рѓосуваат во езеро (во старото градско јадро и Куба Либре, Кадмо, Бела Виста), а оставени се и ѕиданите подлоги (Канео, Потпеш);
– на струшкото крајбрежје се отстрани една платформа;
– нелегалните градби за кои има решение за отстранување, не се рушат;
– се легализираат градби во НП Галичица и во крајбрежјето БЕЗ направена оцена за влијанието врз природното и културното наследство и без обезбедени мислења од МЖСПП за сите (особено не за Автокамп Андон Дуков за кој апетитите се многу големи);
– нелегалната градба продолжува непречено – во 2021 во Охрид се евидентирани 70, а во Струга 34 дивоградби од кои 40%, односно 59% отпаѓаат на домување, комерцијални згради и до/надградби (извор: Државен завод за статистика);
– Општина Охрид отуѓува државно земјиште на непостоечка индустриска зона Мауцкер;
– не се отстранува тампонирањето во езеро во Далјан за кој узурпаторите заработија кривична пријава;
– чистењето на канализациската мрежа (примарна канализација), не се спроведе како што беше најавувано;
– цевката со непознато потекло во Мазија која испушта фекалии (вода од V-класа) директно кај Студенчишкиот канал не се санира;
– нема санкции (кон МПЦ) за нефункционалната пречистителна станица во Св. Наум (вон функција барем 5 год.).
6. Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот Регион има огромни недостатоци
– практично целата зона вон населените места III-д (под 866 м надморска височина) може да се урбанизира (со градби до П+3 и 40% изграденост), во било кој дел од Зоната за одржливо користење на НП Галичица („Новите урбани опфати (зона III-д) да се формираат како логична целина околу веќе постоечки објекти со урбанистички план вон населено место.“);
– недефинирано крајбрежје во урбаните зони без утврдени мерки за заштита (МЖСПП смета дека нема ингеренции, а Мазија е едно од деветте жаришта на биодиверзитетот; има огромен притисок за урбанизација на крајбрежјето во Далјан, меѓу другото и Нефи Усеини да гради трикатен 40 м долг хотел на 57м од брег);
– измените на Планот за управување мора да се направат во итна постапка (за 6 месеци).
 
7. Во Национален парк Галичица непречено се одвиваат незаконски активности
– непречено бесправно градење;
– Острово БДБ ДООЕЛ Охрид оперира со флота од 9 АТВ возила без придржување на спогодбата од јуни 2021 г. (воопшто не пријавува тури);
– Острово БДБ ДООЕЛ Охрид една година по едностраното раскинување на спогодбата од страна на ЈУНПГ (20.10 2021) продолжува да ги оперира сплавовите во изворите на Св. Наум;
– Ultra Trail Ohrid – една од рутите навлегува во Зона за строга заштита
– се возат АТВ возила на брегот на Езерото;
– во Камп Љубаништа се прават забави со огномет (и во вода) и пуштање фенерчиња;
– се одбива зголемување на зоните за примарна заштита, а се наголемува притисокот врз постоечките без утврден носечки капацитет;
– се одбива инкорпорирање на целата вода на изворите Св. Наум во Зона за строга заштита (само заради удоволување на кафанските навики).
 
8. Целиот систем околу Оцените на влијанието врз животната средина мора да се реформира од корен (и кадровски и суштински), согласно Препорака 211 на Бернска конвенција од 3.12 2021 г. Ова мора да започне од МЖСПП
 
9. Од август 2021 институциите го повампирија стариот Закон за постапување со бесправно изградените објекти, кој:
– не содржи никакви клаузули кои ќе гарантираат заштита на светското наследство;
– дозволува легализација во 50 м крајбрежје;
– може да се легализираат времени објекти;
Сето тоа, во услови кога МЖСПП штанца мислења и решенија за буквално сè што им доаѓа, а доколку пак не издаде мислење се смета дека нема забелешки. Новиот закон (кој треба да биде построг), не се донесува.
Новиот предлог Закон за регулирање на статус на бесправно изградени објекти:
– дозволува легализација на 10 години нелегално градење (стариот ги опфаќање само градбите до 3.3 2011);
– дозволува легализација во Зоните за одржливо користење (тоа е 66% од површината на Студенчишко Блато);
– во заштитните зони на заштитените подрачја (50 м заштитна зона на Споменик на природата Охридско Езеро е крајбрежјето);
– од претходните верзии се отстрани клаузулата која легализацијата ја условуваше со изработка на оцена за влијанието врз природното и културното наследство (Препорака 9 од РММ 2017);
– започнатите постапки ќе се водат по стар закон иако новиот треба да биде построг во заштитените подрачја и подрачјата на светско наследство;
– дозволува легализација на објекти кои со стариот закон за легализација биле одбиени;
– аболицира криминал – Законските постапки за отстранување на нелегални градби започнати со стариот закон прекинуваат и се водат по новиот.

         

Најново

ФИНСКАТА ПРЕМИЕРКА ВЕЛИ ДЕКА КРИЗАТА ВО УКРАИНА ПОКАЖАЛА ДЕКА ЕВРОПА БЕЗ ПОДРШКАТА НА САД Е НЕМОЌНА ДА СЕ ОДБРАНИ ОД БИЛО КОГО

Tamara Ivanovska

НИКОЈ УШТЕ НЕ ЗНАЕ КОЈ Е КРЕАТОРОТ НА БИТКОИН. ПОСЛЕДЕН ПАТ ПИШАЛ МЕЈЛ ВО 2011ТА, ИМА 1 МИЛИОН БИТКОИНИ ВРЕДНИ НЕКОЛКУ МИЛИЈАРДИ ДОЛАРИ

Tamara Ivanovska

ЏИМИ КАРТЕР НАПОЛНИ 98ГОДИНИ: ЖИВЕЕ ВО КУЌА ПОЕВТИНА ОД ДВАТА ЏИПА НА АГЕНТИТЕ ШТО ГО ЧУВААТ, СЕКОЈ ДЕН ОДИ ПЕШКИ ВО ЦРКВА И ГРАДИ КУЌИ ЗА СИРОМАШНИ

Tamara Ivanovska

На Мијалков за пет месеци му застарува делото во „Титаник 2“

Tamara Ivanovska

НАД 700 ЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ НА ФЛИТВУД МЕК СТАВЕНИ НА АУКЦИЈА Легендарниот бенд носел чудни кајши и облека

Tamara Ivanovska

Чавушоглу даде рок кога би имало примирје во Украина

Tamara Ivanovska

НЛБ Банка прогласена за „Банка на годината за 2022“ од The Banker

Tamara Ivanovska

Спасовски: Има пријава дека полициски службеници во Арачиново се однесувале недолично

Tamara Ivanovska

Грешки на родителите што изродуваат тврдоглаво дете

Tamara Ivanovska

Прва био – супа без синтетски адитиви, иновација на македонката Моника Стојанова

Tamara Ivanovska

Семејството на Тот: Благодарност до македонското судство

Tamara Ivanovska

Тутунопроизводителка го споделува своето искуство со откупот: За првпат годинава го продадов тутунот без нервози

Tamara Ivanovska

Пикси не размислува да си поднесе оставка

Tamara Ivanovska

Доживотен затвор за педофилот кој уби 6 годишно девојче во сон и сексуално го злоставувал

Tamara Ivanovska

(Видео) Џака ги испровоцира Србите, па цела клупа тргна да се пресмета со него

Tamara Ivanovska

Промоција на ИПА проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот”

Tamara Ivanovska

ОН: Големиот австралиски гребен да биде ставен на листата светски наследства во опасност

Tamara Ivanovska

Финската премиерка Сана Марин прогласена за „бесстрашна лидерка“ на Фајненшал Тајмс во категорија 25 највлијателни жени за 2022

Tamara Ivanovska

(Видео) Боксер од Мексико му се закани на Меси: Нека го моли Бога да не го сретнам

Tamara Ivanovska

Ковачевски ја „фрли ракавицата“, Мицкоски молчи за тоа дали барал власт а во замена нудел да го смени Уставот

Tamara Ivanovska

(Видело) ФИФА објасни зошто голот на Јапонија е регуларен

Tamara Ivanovska

Зечевиќ од Чучер-Сандево: Обединување за остварување на стратешката цел, колку сме посплотени толку нацијата е посилна

Tamara Ivanovska

Билд-„Германија е фудбалско џуџе“, Милер се прости од репрезентацијата

Tamara Ivanovska

Кинески амбасадор: Кина не ја снабдува Русија со оружје

Tamara Ivanovska

Во Холандија во следните десет години ќе се градат две нови нуклеарки

Tamara Ivanovska

СДСМ: ВМРО-ДПМНЕ го заглави Скопје, убедливо најлоша локална власт во историјата на градот

Tamara Ivanovska

„Баленсијага“ се извини за скандалозната кампања

Tamara Ivanovska

Министерката Петровска во Кремс на состанок на министри за одбрана во Грац – форматот, состанок на Централноевропската одбранбена соработка и средба со австриската министерка за одбрана Клаудија Танер

Tamara Ivanovska

Ковачевски на средба со Совет на амбасадори: Потребно ни е сето знаење и институционална меморија за историски најважната евроинтеграција која ни претстои

Tamara Ivanovska

Пенов: Опозицијата како да не ги слушна пораките на Штајнмајер да престанат блокадите

Tamara Ivanovska

Пенов: Определбата на Владата е општините да функционираат, по Скопје направивме донација и за Тетово

Tamara Ivanovska

Текстилниот отпад шанса за нови бизниси

Tamara Ivanovska

Северна Македонија останува на грчката листа со безбедни трети земји за бегалци и мигранти

Tamara Ivanovska

Ковачевски од Штип: Во македонскиот исток речиси и да нема пат кој не е обновен во време на СДСМ

Tamara Ivanovska

Џафери во Брисел се сретна со европратениците Ќучук и Валсман

Tamara Ivanovska

Ковачевски: Мицкоски секое утро прво проверува на телефонот што кажал Апасиев

Tamara Ivanovska

Го тепале со боксови, метална шипка и синџир, но не го убиле, смета судот: Ученици добија 9 години затвор за убиство на професор

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) ДИРЕКТОРОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА КРЕИРАЊЕ НА ПОЛИТИКИ КОЈ Е ФИНАНСИРАН ОД ШВЕДСКА, ЖИДАС ДАСКАЛОВСКИ ЛАЖЕ НА ТВ: Во моментов има повеќе медиуми што ја фалат владата од медиуми што ја критикуваат?!

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) МИЛЕНКО СЕ ЖАЛИ: Оф роуд емисии нема затоа што Грујо падна и ВМРО ДПМНЕ веќе не ми дава по десетици иљади евра за сезона

Sase Ivanovski

(Видео) Беџети: Не се работело за дипломи, туку за постапка за издавање на одредени уверенија кои немаат валидност во правниот промет

Tamara Ivanovska

ДРАМА ВО КАТАР – Уругвајците ги нападнаа судиите по испаѓањето од СП, обезбедувањето едвај можеше да реагира

Tamara Ivanovska

Силен земјотрес ја стресе Босна и Херцеговина!

Tamara Ivanovska

МИСТЕРИЈА: ОД КАДЕ МУ НА АПАСИЕВ 15 000 ЕВРА МЕСЕЧНО ЗА 25 КАНЦЕЛАРИИ НА ЛЕВИЦА ШИРУМ ЗЕМЈАТА?!

Sase Ivanovski

КОРУПЦИЈАТА ВЕ КОЧИ НА ПАТОТ КОН ЕУ Американската амбасадорка ни постави дијагноза

Tamara Ivanovska

СРБИЈА СТАВИ АГЕНТ НА ПУТИН НА ЧЕЛО НА ТАЈНАТА ПОЛИЦИЈА! Остри критики за именувањето на Александар Вулин за директор на БИА

Tamara Ivanovska

ВО МАКЕДОНИЈА ЌЕ СЕ ОТВОРИ УШТЕ ЕДЕН БУГАРСКИ КЛУБ, ОВОЈПАТ ВО КАВАДАРЦИ! Отворањето е предвидено за 11 декември

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) ЛЕВИЦА ОТВОРИ КАНЦЕЛАРИЈА ВО КОЧАНИ, 25-ТА ПО РЕД ШИРУМ ЗЕМЈАТА, АПАСИЕВ ВЕЛИ ЦЕЛТА ИМ БИЛА ДА ЈА УНИШТАТ СДСМ

Sase Ivanovski

СЕ ЕВАКУИРААТ ЦИВИЛИ ОД ИСТОЧНИОТ БРЕГ НА ДНЕПАР Двете страни разменуваат жесток оган преку реката

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) БОМБА НА ПАЛЕВСКИ: МАКЕДОНЦИТЕ НАМЕСТО ДА ПРАВАТ КЛУБОВИ ДА НАПРАВАТ ПАРТИЈА ВО БУГАРИЈА И ДА ВЛЕЗАТ ВО БУГАРСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И ДА ИНИЦИРААТ ПРОМЕНА НА УСТАВОТ

Sase Ivanovski

ШВАЈЦАРИЈА ГИ ПРИЗЕМЈИ СРПСКИТЕ ОРЛИ И ОДИ ВО ОСМИНАФИНАЛЕ Камерун го шокираше Бразил

Tamara Ivanovska

ЈУЖНА КОРЕЈА СЕ ИЗБОРИ ЗА ОСМИНАФИНАЛЕ Пресудниот гол падна во судиското продолжение

Tamara Ivanovska

„МУ БЛАГОДАРАМ НА КАТАР ЗА ЧЕСТА“ Од болница се јави кралот на фудбалот

Tamara Ivanovska

НЕ СУМ ЈА ПИПНАЛ СОПРУГАТА НА РАЈКОВИЌ Душан Влаховиќ вели дека некој сака да му го оцрни образот со лаги

Tamara Ivanovska

КОВАЧЕВСКИ И АРСОВСКА ЌЕ ГО ОСТАВАТ СКОПЈЕ БЕЗ ЈАВЕН ТРАНСПОРТ! На тајни средби ги договараат набавките, тврди Стефан Андоновски од ВМРО-ДПМНЕ

Tamara Ivanovska

ДЕДОМРАЗОВЦИ, ЗАГРЕЈТЕ СЕ! Почна пријавувањето на традиционалната Дедомразовска трка

Tamara Ivanovska

ВО САД МУ СЕ ЗАКАНУВААТ 175 ГОДИНИ ЗАТВОР! Асанж поднесе жалба на одлуката да го екстрадираат

Tamara Ivanovska

Закани кон Левица од советниците на ВМРО-ДПМНЕ во Аеродром: “Затоа ќе јадат ќотек, не за џабе ќе му ја дупнеа главата!”

Tamara Ivanovska

ЛЕНИН БИЛ МИЛИОНЕР: Имам многу пари, и не се срамам дека сум богат, да не лажат дека сум имал само еден скап мотор, имам неколку скапи мотори плус и џипови имам

Sase Ivanovski

Изгореа мазда во Кисела Вода и мерцедес во Ченто

Tamara Ivanovska

Петровски: Ѝ се закануваа на Арсовска дека ќе ѝ сечат раце, нозе, се закануваа со деца – Големите партии станаа мафијашки структури!

Tamara Ivanovska

Никовски: Пругата кон Бугарија е големо промашување

Tamara Ivanovska

Левица го подбра Наумче: Вака ли се развива “европски” спорт како што ветуваше во кампањата за промена на името?

Tamara Ivanovska

Андоновски: Имаме сомнежи дека Ковачевски и Арсовска на тајните средби договарале бизнис набавки меѓу кои и набавка со бизнис партнерот од коалицијата на СДСМ

Tamara Ivanovska

Маричиќ за Поглавје 23: Судската реформа клучна за пристапување во ЕУ, имаме уште за работа

Tamara Ivanovska

Средба Бесими – Агелер: РС Македонија одлучно чекори кон ЕУ, САД значаен партнер за реформите на тој пат

Tamara Ivanovska

ПЕНДАРОВСКИ: Посета на ученици од ООУ „Ѓорги Сугарев” – Битола во рамки на Отворен Кабинет

Tamara Ivanovska

Бесими и Шијаочин Ју потпишаа Договор за грант од ЕУ за кофинансирање на проектот на СБ за модернизација на земјоделството

Tamara Ivanovska

Мицкоски: Нов увоз на струја и ново авансно „херојско” плаќање, за само 3 дена од 5-ти до 7-ми декември, ЕСМ ќе увезе струја во вредност од околу 4.200.000 евра

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) ЈОВАНОВСКИ: Се откажавме од тоа веднаш да се плати главниот долг од 60 милиони денари, бараме да ни пуштат само 5 милиони денари колку гориво да ставиме, средбата со секретарот на Град Скопје беше многу тензична, полна со емоции, буквално го молевме да ни пушти пари доведени сме до питачки стап

Sase Ivanovski

Владата и Биатлон федерацијата реализираа Конференција за родова еднаквост во спортот

Tamara Ivanovska

85 санкции за брзо возење на територија на СВР Битола

Tamara Ivanovska

ЕУ формално ја потврди одлуката за ограничување на цената на руската нафта

Tamara Ivanovska

Бугарија ќе и достави мало и лесно оружје на Украина

Tamara Ivanovska

Холандската Влада донесе одлука да го блокира приемот на Бугарија во Шенген зоната

Tamara Ivanovska

Едночасовен телефонски разговор Путин- Шолц : Рускиот претседател ја предупредил Германија

Tamara Ivanovska

Јовановски: Речиси 1,3 милиони евра е долгот кон приватните превозници

Tamara Ivanovska

Ајде да пошумуваме заедно – Акција за пошумување на опожарено подрачје во село Петралица, општина Ранковце

Sase Ivanovski

Асанж поднесе жалба до Европскиот суд за човекови права против екстрадицијата во САД

Tamara Ivanovska

Ковачевски: Треба да продолжи дискусијата за прогресивното одданочување

Tamara Ivanovska

Директорката од Петровец:„На е-маилот се гледа до кои училишта е пратена пораката, зошто МВР не не контактираше?“

Tamara Ivanovska

Leave a Comment