БОМБА НА КОСТА ПЕТРОВ: Вo проектите на ФИТР веќе се ангажирани или во процес на директен ангажман на проектите над 10.000 лица, со просечен износ на плата над 40.000 денари, што е скоро 60% повисоко од националниот просек!

Задоволство е што денеска осум успешни компании од #ФИТР го презентираа патот од идеја до успешна реализација на бизнис во рамки на настанот „Механизми за поддршка на младите да го одржат својот бизнис и создавање одржливо вработување“.

ДФИТР Коста Петров: Горд сум што сум дел од институцијата која покажува дека бизнис секторот може да се менува и да биде во чекор со оние од најразвиените земји. Нашите компании корисници ја менуваат перцепцијата за млади претприемачи. Токму овие компании не само што ги менуваат туку веќе и ги креираат глобалните успешни приказни. ФИТР не е само институција која нуди финансиска поддршка туку е вистински стратешки партнер на стартап компаниите.

За речиси четири години, имаме раст од над 1500%, односно од 36 поддржани компании во 2017 година, денес портофолиото на ФИТР вбројува 559 компании во вкупна вредност од 77 милиони евра. Од нив, 305 се стартапи компании со вкупно кофинансирање од Фондот од 17,3 милиони евра. Веќе се ангажирани или во процес на директен ангажман на проектите над 10.000 лица, со просечен износ на плата над 40.000 денари, што е скоро 60% повисоко од националниот просек.

#ФИТР за прв пат формираше Национален стартап Совет, преку кој за прв пат државата заедно со претставници од екосистемот заеднички работиме кон развивање на стратегија за трансформација на македонскиот стартап екосистем.

Është kënaqësi për ne që tetë kompani të suksesshmë nga #FIZHT do të prezantojnë rrugëtimin e tyre nga ideja në realizimin e suksesshëm për biznesin e tyre, në kufinjtë e aktivitetit “Mekanizma për mbështetje të të rinjëve për të mbajtur biznesin e tyre dhe krijimin e punësimit stabil”
Drejtori i FIZHT, Kosta Petrov tha: Jam krenar që jam pjesë e institucionit që tregon se sektori i biznesit mund të ndryshojë dhe të jetë në hap me shtetet e zhvilluara. Kompanitë që jaën klientë tanë e ndryshojnë perceptimin e ndërmarrësve të rinj. Për këtë, këto kompani nuk e ndryshojnë vetëm realittetin dhe perceptimin për ta por janë duke krijuar edhe tregime të suksesshme. FIZHT nuk është vetëm institucion që ofron mbështetje financiare por është një partner i vërtetë për startup kompanitë.
Për katër vite, kemi rritje prej 1500%, ku nga 36 kompani të mbështetura në vitin 2017, në portofolion e FIZHT sot ka 559 kompani me vlerë totale prej 77 milion euro. Nga to, 305 janë startup kompani me fond financues nga Fondi prej 17,3 milion euro. Tashmë janë angazhuar, apo janë në proces të angazhimit mbi 10,000 njerëz, me vlerë mesatare prej 40 mijë denarë, që është 60% më e lartë se ndihma kombëtare.
#FIZHT për herë të parë deri tani ka krijuar Këshillin kombëtar për startup, nëpërmjet të cilit për herë të parë në shtet, së bashku me përfaqëues nga ekosistemi i përbashkët i startupeve jemi duke punuar në zhvillimin e strategjisë për transformimin e ekosistemit të startupeve në Maqedoni.

Link with us
Game bài đổi thưởng