4.8 C
Скопје
08/12/2022 00:45
МАКТЕЛ

ЏАФЕРИ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА: Нека ни е вечна Северна Македонија, процесот на евроинтеграција нема алтернатива, нема супституција и ни преостанува уште последниот чекор, затоа што враќање назад – нема!

  

ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЏАФЕРИ ПО ПОВОД ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА 8-МИ СЕПТЕМВРИ – ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА

7 септември 2022 година

  

Почитуван претседател на Република Северна Македонија,
Почитуван претседател и членови на Владата на Република Северна Македонија,
Почитувани колеги од сегашниот и од претходните состави на Собранието,
Почитувани претставници на судската власт, академски претставници,
Почитувани претставници на локалната самоуправа,
Претставници на верските заедници,
Претставници на дипломатскиот кор во Република Северна Македонија,
Претставници на медиумите,
Почитувани гости,
Драги граѓани,

Дозволете во име на пратениците на Собранието на Република Северна Македонија, и во мое лично име да Ви посакам добредојде во законодавниот дом, на одбележувањето на 8 Септември, Денот на независноста.

Ова е местото каде што пред триесет и една година, нашите колеги пратеници ја ставија на хартија и во живот волјата на граѓаните за самостојна, суверена држава со меѓународно признат правен субјективитет и рамноправен член на заедницата на народите. И тогаш, како што е и сега, Уставот – најважниот законодавен акт, беше нашата водилка која го детерминира патот по кој ќе се движиме за да го обезбедиме напредокот, развојот и безбедноста на државата. Во него се утврдени и стратешките цели од суштинска важност околу кои секогаш сме се обединувале, и искрено верувам дека така ќе биде и овој пат. Затоа што, процесот на евроинтеграција нема алтернатива, нема супституција и ни преостанува уште последниот чекор, затоа што враќање назад – нема!

Почитувани,
Можеме да се навраќаме на минатото и да ги гледаме низ различни призми настаните и начинот како сме се справиле со нив во дадените мигови. Може да има и двоумење околу тоа дали некаде сме погрешиле или пак сме можеле да постапиме поинаку? Сепак, тоа што денеска сме собрани тука на одбележувањето на овој историски ден за земјата, говори само по себе дека сме на вистинскиот пат. Имено, после бројните критични периоди низ кои што помина нашата земја, денес сме полноправна членка на НАТО сојузот. Тоа не значи само дека ја исполнивме едната од одамна зацртаните стратешки цели туку е и јасна потврда дека ветувањето дадено кон граѓаните е исполнето. Што е најважно, тоа значи безбедна иднина и територијален интегритет за Република Северна Македонија. Мирен сон за Вас, драги граѓани, а тоа мора да признаеме, во ова време на војна во Украина е исклучително важно.

Да не се залажуваме, не очекува тежок период во секој аспект. Економски, енергетски, здравствен, дури и безбедносен, затоа што конфликтите многу лесно можат да се прелеат и прошират. И затоа, политичката нестабилност и тензичност ни е најмалку потребна во моментов во државата. Да демонстрираме зрелост, одговорност и висока совест и свест и да го ставиме интересот на граѓаните и државата над личните и партиските интереси. Да бидеме политички мудри, да застанеме цврсто зад веќе донесените одлуки со дополнителен меѓународен кредибилитет и да ја сфатиме сериозноста на ситуацијата.

Никој не смее да се поигрува со безбедната и сигурна перспектива на Република Северна Македонија. Да ја чуваме, да ја градиме, развиваме и придонесеме за нејзина уште поголема демократизација, институционална консолидација и уште поцврсто меѓународно етаблирање, секој во својата сфера не делување. Тоа ќе биде од полза и за нашите млади чии што очи се вперени само кон надвор. Да воспоставиме систем на вредности кој ќе биде доволна гаранција дека секој еден од нив ќе може да ги исполни своите очекувања, своите сништа и надежи за иднината. Општество во кое сите ние, сега и во иднина, ќе се чувствуваме рамноправни, почитувани, еднакви пред законот и правдата. Почитувањето на човековите права и слободи како природно и универзално право да биде без преседан и без разлика на етничката, верската, социјалната, партиската или која било друга припадност.

Верувам дека во сите нас има сила, волја, решителност и визија за тоа каде сакаме да ја видиме Република Северна Македонија. Имаме една заедничка држава во аманет и сите сме одговорни за неа. Само така ќе живее и понатаму сонот на нашите предци.

Сега, драги гости, не би сакал да должам многу, ова е голем празничен ден и дозволете да се радуваме, да прославиме заедно и да наздравиме:
Нека е вечна Република Северна Македонија!
Нека е честит денот на независноста!

KABINETI I KRYETARIT TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

FJALIMI I KRYETARIT XHAFERI ME RASTIN E SHËNIMIT TË 8 SHTATORIT – DITËS SË PAVARËSISË

7 shtator 2022

I nderuar President i Republikës së Maqedonisë së Veriut,
I nderuar Kryetar dhe anëtarë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Të nderuar kolegë të legjislaturës aktuale dhe atyre paraprake të Kuvendit,
Të nderuar përfaqësues të pushtetit gjyqësor, përfaqësues akademikë,
Të nderuar përfaqësues të vetëqeverisjes lokale,
Të nderuar përfaqësues të bashkësive fetare,
Përfaqësues të korit diplomatik në Republikën e Maqedonisë së Veriut,
Përfaqësues të mediumeve,
Të nderuar mysafir,
Të dashur qytetarë,
Më lejoni që në emër të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim personal t’ju uroj mirëseardhje në dhomën ligjvënëse, në shënimin e 8 Shtatorit, Ditës së pavarësisë.
Ky është vendi prej ku para tridhjetenjë viti, kolegët tanë deputetë e vunë në letër dhe në jetë vullnetin e qytetarëve për shtet të pavarur, sovran me subjektivitet juridik të pranuar dhe anëtar i barabartë i bashkësisë së popujve. Edhe atëherë, siç është edhe tani, Kushtetuta – akti më i rëndësishëm ligjvënës ishte udhërrëfyesi ynë i cili e determinon rrugën nëpër të cilën do të lëvizim për të siguruar përparimin, zhvillimin dhe sigurinë e shtetit. Në të janë përcaktuar edhe qëllimet strategjike rreth të cilave jemi bashkuar gjithmonë dhe sinqerisht besoj se ashtu do të jetë edhe kësaj radhe. Sepse, procesi i eurointegrimit nuk ka alternativë, nuk ka zëvendësim dhe na mbetet edhe hapi i fundit, për shkak se kthim prapa – nuk ka!

Të nderuar,
Mund të rikthehemi në të kaluarën dhe ti shohim nëpër prizmin e ndryshëm ngjarjet si edhe mënyrën se si i kemi menaxhuar ato në çastet e caktuara. Mund të ketë edhe hamendje rreth asaj nëse kemi gabuar diku ose po kemi mundur të veprojmë ndryshe? Por përsëri, ajo që sot jemi tubuar këtu në shënimin e kësaj dite historike për vendin, flet vetvetiu se jemi në rrugën e vërtetë. Respektivisht, pas periudhave të shumta kritike nëpër të cilat kaloi vendi ynë, sot jemi anëtare e plotfuqishme e Aleancës së NATO-s. Kjo nuk do të thotë vetëm se e kemi përmbushur njërin nga qëllimet strategjike moti të nënvizuar, por është konfirmim i qartë se premtimi i dhënë ndaj qytetarëve është përmbushur. Dhe, më e rëndësishmja, kjo do të thotë ardhmëri e sigurt dhe integritet territorial për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Gjumë i qetë për Ju, të nderuar qytetarë, dhe kjo doemos ta pranojmë, në këtë kohë lufte në Ukrainë është jashtëzakonisht e rëndësishme.

Mos e gënjejmë veten, na pret një periudhë e vështirë në çdo aspekt. Ekonomik, energjetik, shëndetësor, bile edhe të sigurisë, sepse konfliktet mund të përhapen dhe zgjerohen shumë lehtë. Dhe prandaj, jostabiliteti politik dhe tensionimi është gjëja që na duhet më së paku për momentin në shtet. Të demonstrojmë pjekuri, përgjegjësi, ndërgjegje dhe vetëdije të lartë dhe ta vëmë interesin e qytetarëve dhe shtetit mbi interesat personale dhe partiake. Të jemi politikisht të mençur, të qëndrojmë fortë pas vendimeve tani më të marra me kredibilitet plotësues ndërkombëtar dhe ta kuptojmë seriozitetin e situatës.

Askush nuk guxon të luajë me perspektivën e sigurt të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ta ruajmë, ta ndërtojmë, zhvillojmë dhe kontribuojmë për demokratizimin e saj akoma më të madh, për konsolidimin institucional dhe etablimin akoma më të fortë ndërkombëtar, secili në sferën e vet të veprimit. Kjo do të jetë në favor edhe të të rinjve tanë sytë e të cilëve janë drejtuar vetëm për jashtë. Të vendosim sistem të vlerave që do të jetë garanci e mjaftueshme se secili prej tyre do të mund të përmbushë pritjet e veta, ëndrrat e veta dhe shpresat për të ardhmen. Shoqëri në të cilën të gjithë ne, tani dhe në të ardhme, do të ndjehemi të barabartë, të respektuar, të njëjtë para ligjit dhe drejtësisë. Respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut si e drejtë e natyrshme dhe universale të jetë pa precedent dhe pa dallim në përkatësinë etnike, fetare, sociale, partiake apo cilëndo përkatësi tjetër.

Besoj se në të gjithë ne ka fuqi, vullnet, vendosmëri dhe vizion për atë se ku duam ta shohim Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kemi një shtet të përbashkët në amanet dhe të gjithë jemi përgjegjës për të. Vetëm kështu do të jetojë edhe më tej ëndrra e të parëve tanë.

Tani, mysafirë të dashur, nuk dua ta zgjas më shumë, kjo është ditë e madhe festive dhe le të gëzohemi, të kremtojmë bashkë dhe të ngremë dolli:

Qoftë e përjetshme Republika e Maqedonisë së Veriut!

Gëzuar Dita e pavarësisë!

  

Најново

ЛЕНИН ГИ РАДИКАЛИЗИРА ПРОТЕСТИТЕ!

Sase Ivanovski

ДЕМОКРАТИТЕ СЕ БОРЕА КАКО ЛАВОВИ И ИЗВОЈУВАА ГОЛЕМА ЗНАЧАЈНА ПОБЕДА ВО ЏОРЏИЈА СО КОЈА ГО ДОБИЈА МНОЗИНСТВОТО ВО СЕНАТОТ, НИВНАТА МЕДИСКА И ПОЛИТИЧКА МАШИНА ГО ПРЕГАЗИ КАНДИДАТОТ НА ТРАМП КОЈ БЕШЕ АМЕРИКАНСКА ВЕРЗИЈА НА НАШИОТ АЛЕКСАНДАР МАЛЕНКО

Sase Ivanovski

ОВА ЌЕ ЗНАЧИ ВОЈНА, ОВА Е НАЈГОЛЕМА КЛЕТВА ЗА ОВАА ЗЕМЈА

Sase Ivanovski

АПЕЛ ЗА ДОНАЦИЈА ⛪️Црква “Св.Спас” и Црковно здружение за обнова и реконструкција на Црква во с. Долно Палчиште, тетовско

Sase Ivanovski

Тежок судир вечерва го затвори автопатот Скопје – Тетово

Sase Ivanovski

СПАСОВСКИ: Вечерва на покана на Шефот на OSCE Mission to Skopje, Килијан Вал, присуствував на прием по повод јубилејот 30 години ОБСЕ во Република Северна Македонија

Sase Ivanovski

Министерот за внатрешни работи, Спасовски, присуствуваше на Свечена академија по повод црковно-државниот празник Денот на Свети Климент Охридски

Sase Ivanovski

„Црвена Јабука“ ја препеаја песната на Јонче Христовски „Ако умрам ил загинам“

Tamara Ivanovska

МИС НА ХРВАТСКА ГЛАВНА ЅВЕЗДА НА СВЕТСКОТО ПРВЕНСТВО

Tamara Ivanovska

Ваква висока и системска корупција се решава со апсења

Tamara Ivanovska

НЕМА ПАРИ АКО ВЕ РАЗРЕШАТ ИЛИ ДАДЕТЕ ОСТАВКА Уставен поведе постапка за укинување на апанажата на функционерите

Tamara Ivanovska

ВМРО-ДПМНЕ: Единствени кои имаат бизнис интереси од Град Скопје се тандемот Тачела и коалицијата на неврзаните (СДС, Левица и ДУИ) и бугарски автобуси за јавен превоз?

Tamara Ivanovska

Маричиќ од Виена: Поддршка за членство во ЕУ имаме, наша задача се реформите и да останеме на европскиот пат 

Tamara Ivanovska

СДСМ: Повлекувањето на Ленин е игра на ВМРО-ДПМНЕ, Мицкоски да ја прекине блокадата

Tamara Ivanovska

Максим Димитриевски му подари книга “The soul of Macedonia” на Претседателот на Израел Ицсхак Херцог

Tamara Ivanovska

Маричиќ: Наша задача се реформите и да останеме на европскиот пат 

Tamara Ivanovska

Мнозинство од граѓаните и политичките партии во земјава ја осудуваат руската агресија врз Украина

Tamara Ivanovska

Приведени две лица од Делчево за „перење пари“

Tamara Ivanovska

„Макекспрес превоз”: Не сме организатори на протестите, апелираме политичките партии да не ги злоупотребуваат превозниците за препукувања

Tamara Ivanovska

Крај за медените години на корупцијата

Tamara Ivanovska

СПАСОВСКИ: Вечерва на покана на Шефот на OSCE Mission to Skopje, Килијан Вал, присуствував на прием по повод јубилејот 30 години ОБСЕ во Република Северна Македонија

Tamara Ivanovska

Еден глас помалку за власта: Апсолутно нема да гласам за уставните измени, вели коалицискиот партнер на СДСМ, Трајанов

Tamara Ivanovska

Мистерија во скопски хотел: Момчето кое пред три месеци исчезна од хотелот се уште не е пронајдено!

Tamara Ivanovska

Инфлацијата се искачи на загрижувачки 19,5 отсто на годишно ниво

Tamara Ivanovska

Воз за Белград ќе нема и догодина, за Солун и Истанбул се чека согласност од Грчките железници

Tamara Ivanovska

Ученици од „Ѓорѓија Пулевски“ донираа пари за топол оброк за нивните врсници

Tamara Ivanovska

Наставниците што имале плата од околу 26.000 денари, од овој месец ќе земаат околу 30.000 денари

Tamara Ivanovska

Благодарници за брачниот пар Баарс од Холандија за нивните донации во медицинска опрема

Tamara Ivanovska

За вистинска заштита на приватноста, сите закони треба да се усогласат со законот за заштита на лични податоци

Tamara Ivanovska

Истражување со фокус групи: Граѓаните сметаат дека политичарите работат само за свои интереси

Tamara Ivanovska

Инспекторатот за животна средина вработува тројца нови инспектори, двајца водостопански и еден за природа

Tamara Ivanovska

„е-Општество.мк“: Превенцијата и едукацијата на општеството се најсилното оружје за кибер-безбедност

Tamara Ivanovska

Михаилов: Изненаден сум што Германија и Шпанија испаднаа од СП, на Македонија би и било многу тешко!

Tamara Ivanovska

Управниот одбор на ЗЕЛС бара Владата да не ги враќа општините на слободниот пазар на електрична енергија

Tamara Ivanovska

Тасева за тимот од САД што ќе истражува корупција: Порака дека повеќе нема да се толерираат само зборови

Tamara Ivanovska

Ленин- Ме прелажа. Успешно ме изманипулира, се извинувам што ја подржав

Tamara Ivanovska

ЧУЛЕВ: Не е фер да се споредуваат Субрата Рој и Онишченко

Tamara Ivanovska

СНЕЖЕ ВЕЛКОВ: Госпоѓа на улица, домаќинка во кујната, „старлета“ во спалната…!

Tamara Ivanovska

„Тајм“ го прогласи Зеленски и украинскиот народ за „Личност на годината“

Tamara Ivanovska

Изборот на директор на Академијата за судии и јавни обвинители одложен, пристигнала уште една пријава

Tamara Ivanovska

Измамите по телефон не запираат, лековерни граѓани даваат пари на непознати лица!

Tamara Ivanovska

Нов детал од истрагата за смртта на Јанеска: Пиштолот што бил пронајден покрај неа, бил во сопственост на нејзиниот партнер

Tamara Ivanovska

Меркел си ги признава грешките.Требаше порано да реагираме на агресивноста на Русија

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) НЕ МОЖЕА СО ШИПКА, ПА УПОТРЕБИЈА ЕКСПЛОЗИВ Вооружената група ги крена во воздух банкоматите во Топанско

Tamara Ivanovska

ЕВРОПОЛ „УЛОВИ“ КРУПНА РИБА Пресретнат бразилски брод со над 4,6 тони кокаин во вредност од 150 милиони евра

Tamara Ivanovska

МОЌЕН ЦИКЛОН ЌЕ ЈА ПОГОДИ МАКЕДОНИЈА? Според Попоски треба да се подготвиме за интензивни дождови и поплави

Tamara Ivanovska

СЕ ЛУКСУЗИРА ЛИ ФИНАНСИСКИОТ ДИРЕКТОР НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – ТРАНСПОРТ? Вели дека не е вистина дека го „заробил“ службеното возило, ама не кажува каде е

Tamara Ivanovska

ЕВРОЕНТУЗИЈАЗМОТ ОПАЃА, НО НЕ СЕ ОТКАЖУВАМЕ Пендаровски во Брисел потврди дека ЕУ е најдобрата алтернатива за нас

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) БОМБА НА НАЌЕ ЧУЛЕВ: МВР ПЛАЌА 4 МИЛИОНИ ЕВРА ГОДИШНО ЗА ОШТЕТИ КОН ВРАБОТЕНИ КОИ БИЛЕ НЕРЕГУЛАРНО ПРЕРАСПРЕДЕЛЕНИ, СУСПЕНДИРАНИ ИЛИ ДОБИЛЕ ОТКАЗ

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) НАЌЕ ЧУЛЕВ: МЕ ИЗБРКАА ОД РАБОТА, БЕЗБЕДНОСНИТЕ СЕРТИФИКАТИ СЕ КОРИСТАТ КАКО АЛИБИ ЗА ЧИСТКА НА НЕПОДОБНИ ВО БЕЗБЕДНОСНИТЕ СЛУЖБИ

Tamara Ivanovska

САШКО КОЦЕВ: Добро видовме дека можете, сега тргнете ги автобусите!, порача тој

Tamara Ivanovska

Кутиров: Реконструкција на граничните премини со Бугарија и дигитализација на постапките за подобрување на трговската размена во регионот

Tamara Ivanovska

Мицкоски на средба со Канадскиот амбасадор Џајлс Норман

Tamara Ivanovska

СКОПСКО со нов проект во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање и Пакомак

Tamara Ivanovska

Прв состанок на Групата за поддршка на Кримската платформа

Tamara Ivanovska

СДСМ: Не е само Ленин, Мицкоски е тој кој треба да ја повлече блокадата на Скопје

Tamara Ivanovska

Битиќи – Филипиду: Добрососедските односи помеѓу Северна Македонија и Грција носат значителни придобивки за двете земји

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) СДСМ:Сите виновници за хаосот во Скопје се поврзани со ВМРО-ДПМНЕ и Мицкоски

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) СДСМ: Доста беше изживување врз граѓаните Мицкоски да ги запре блокадите на Скопје

Tamara Ivanovska

СДСМ: Мицкоски да каже колкава штета им направи на граѓаните со блокадите во Скопје и да се повлече

Tamara Ivanovska

Реформите во одбраната и поддршката за Украина теми на денешната средба на Петровска со амбасадорите на земјите членки на ЕУ

Tamara Ivanovska

ВМРО ДПМНЕ: Коалицијата Тачела да го реши проблемот со превозниците кои сами го креираа, по Ленин да се повлече и Сталин, а не да се закануваат дека со специјалци ќе газат луѓе

Tamara Ivanovska

Управниот одбор на ЗЕЛС ја одржа 11 седница на која дискутираше за предизвиците од енергетската криза, каде посебно внимание беше посветено на дописот што EVN group го испрати до општините

Tamara Ivanovska

ВМРО ДПМНЕ: Васко Кичевски да одговори за бизнис интересите на коалицијата Тачела, а за малверзациите во ПОЦ ќе има ревизија и кривична одговорност по промена на власта

Tamara Ivanovska

Во Делчево ќе се отвори –центар за дијаспора

Tamara Ivanovska

ВМРО-ДПМНЕ со свои претставници во Вашингтон САД, на форум на ИДУ

Tamara Ivanovska

Средба Џафери-Милков, соработката секако треба и понатаму да се продлабочува, заради продолжување на процесот на проширување на Европската унија

Tamara Ivanovska

ВМРО ДПМНЕ: Странски извршители да гонат криминал, а не домашни е јавен пораз и доказ дека МВР продуцира криминал, Спасовски да си даде оставка

Tamara Ivanovska

(ВИДEO) Од прес-конференцијата на портпаролите: Одлука да се поништи одлуката за прием на Онишченко во државјанство; Одлука за користење средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица и за финансирање мерки за вработување евидентирани невработени лица

Tamara Ivanovska

ВМРО ДПМНЕ: СДС по тајните средби на Ковачевски со Арсовска очекувано застана во нејзина одбрана

Tamara Ivanovska

Ковачевски-Едштадлер: Северна Македонија доверлив партнер и идна членка на ЕУ

Tamara Ivanovska

Од прес-конференцијата на портпаролите: Изминатото деноноќие произведени 12.580 MWh електрична енергија, целосно задоволени потребите на домаќинствата и малите потрошувачи

Tamara Ivanovska

МОН: Волонтери на Мировниот корпус ќе соработуваат со девет основни и две средни училишта

Tamara Ivanovska

Претседателот Пендаровски на Самит во Брисел: ЕУ е најдобрата алтернатива и патеката од која нема да се откажеме

Tamara Ivanovska

Што е крипто валута?

Tamara Ivanovska

Главната расправа за пожарот во тетовската модуларната болница одложена за 27 декември

Tamara Ivanovska

Инспектори од Центар затворија градилиште на Пластичарска: Инвеститорот треба да го урне објектот

Tamara Ivanovska

Стопанската Комора на Македонија идентификува извозните можности и потенцијали на македонската економија

Tamara Ivanovska

Јовановски најави оставка од „Слобода превоз“

Tamara Ivanovska

Пендаровски побарал помош од НАТО за сајбер безбедноста

Tamara Ivanovska
Вчитувам....