ШВАЈЦАРИЈА ПРЕКУ РАЗВОЈНАТА БАНКА НА РСМ ЌЕ ИМ ПОМАГА НА МАЛИТЕ ФИРМИ ДА СЕ ДИГИТАЛИЗИРААТ

?? Потпишан е Меморандум за разбирање и соработка помеѓу Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје и програмата Increasing Market Employability – IME финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка.

Програмата дава поддршка за имплементација на дефинирани заеднички активности – Анализа на потребите за финансирање на дигитализација кај мали и средни компании во Република Северна Македонија.
Целта на анализата е, да се испита потенцијалот и потребите на компаниите за финансирање на процесите и активностите за дигитална трансформација.

??Është nënshkruar Memorandum për mirëkuptim dhe nashkëpunim ndërmjet Bankës për zhvillim të Maqedonisë Veriore SHA Shkup dhe IME – Programi për rritjen e punësueshmërisë në treg financuar nga Agjencia Zvicerane për zhvillim dhe bbashkëpunim. Programi ofron mbështetje për realizimin e aktiviteteve të përcaktuara të përbashkëta – Analizë e nevojave për financim të digjitalizimit në kompanitë e vogla dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Qëllimi i analizës është të ekzaminojë potencialin dhe nevojat e kompanive për të financuar proceset dhe aktivitetet e transformimit dixhital.