СПАСОВСКИ: Реконструиравме 54 објекти на МВР, набавивме униформи и опрема, пловни објекти и мотоцикли за полицијата, обезбедивме средства за бонус плати

Со враќањето во МВР, продолживме со реализација на заложбата за севкупно подобрување на професионалните услови за работа на полициските службеници, преку продолжување на проектот за реконструкција и изградба на полициските станици.

Ова се рефлектираше со комплетно завршени градежни активности во периодот септември-декември 2020 на објектите на Аеродромската база Петровец и Полициското одделение Жеровјане, ОВР Гевгелија, ОВР Крива Паланкаи Полициска станица Бит Пазар, како и со изградбата на Центарот за санирање од катастрофи во Прилеп и на новите современи форензички лаборатории во Скопје“, истакна Спасовски, додавајќи дека и во 2021 година се продолжи со ист интензитет, па комплетно се реконструирани Регионален центар Југ, ОВР Кавадарци, Полициското одделение Дојран и објектот на ОВР Ресен, а во моментов интензивно се работи на реконструкција и санација на СВР Куманово, Полициското одделение Ростуше, како и објектот во касарна „Илинден“ за потребите на Специјалната антитерористичка единица „Тигар“.

Започнати се активностите за изградба на комплетно нов објект за ПС Аеродром, а министерот Спасовски најави дека за многу скоро ќе започне и реновирањето на објектите во Прилеп, Чашка и Крушево.
——————————
Spasovski: Rikonstruam 54 objekte të MPB-së, u furnizuam me uniforma dhe pajisje, objekte lundruese dhe motoçikleta për policinë, siguruam mjete për bonus paga

Sipas ministrit Spasovski, për arritjen e rezultateve të mira në punë rol të madhë kanë edhe kushtet e mira të cilat udhëheqësia e MPB-së i siguron për punën e të punësuarve.

“ Me kthimin tim në MPB, vazhduam me realizimin e përpjekjeve për përmirësimin e përgjthshëm të kushteve profesionale për punën e nëpunësve policorë, përmes vazhdimit të projektit për rikonstruimin dhe ndërtimin e stacioneve policore. Kjo u reflektua komplet me përfundimin e aktiviteteve ndërtimore në periudhën shtator-dhjetor 2020 të objekteve në Bazën e Aeroportit Petrovec dhe Njësisë Policore Zherovjan, NJPB Gjevgjeli, NJPB Kriva Pallankë dhe Stacionit Policor Bit Pazar, si dhe në ndërtimin e Qendrës për Katastrofa në Prilep, si dhe në laboratorët e rinj të forenzikës në Shkup”, theksoi ministri Spasovski, duke shtuar se edhe në vitin 2021 u vazhdua me të njëjtin intensitet, kështu u rikonstruan Qendra Rajonale Jug, NJPB Kavadar, Njësia Policore Dojran dhe objekti i NJPB Resnjë, kurse për momentin në mënyrë intensive po punohet në rikonstruimin dhe sanimin e SPB Kumanovë, Njësisë Policore Rostushë, si dhe në objektin në kazermën “Ilinden” për nevojat e Njësitit Special Antiterrorist “Tigri”. Kanë filluar aktivitetet për ndërtim tërësisht të ri në SP Aerodrom, poashtu paralajmëroi ministri Spasoski se shumë shpejt do të fillojë rinovimi i objekteve në Prilep, Çashkë dhe Krushevë.

“ Në të vëretë, në këtë drejtim flet edhe përqindja e realizimit të mjeteve të buxhetit në vitin 2020 në pjesën e të dalave kapitale, i cili ishte 98%, në krahasim me realizimin nga vetëm 17,43%, deri në ardhjen time në kryesinë e Ministrisë. Ose, nëse i krahasojmë kuartalin e parë në vitin 2020 me kuartalin e parë të vitit 2021, marrëdhënia e shkallës së realizimit të dalave kapitale është 5,74% në kundërvlerë 17,85% theksoi Spasovski.

“Të nderuar deputetë dhe qytetarë! Jam krenar për periudhën prej tri viteve e gjysmë, rikonstruam 54 objekte. Gjatë kësaj, e rritëm edhe funksionalitetin energjetik dhe përdorimin e burimeve të përsëritshme të energjisë: për vendosjen e paneleve solare, PVC dyer dhe dritare, kurse lidhëm edhe kontratë kornizë për furnizim inverter me efikasitet të lartë me pajisje të klimës, me çka do të kontribuojmë për kursime në buxhetin dhe zvogëlimin e ndotjes dhe mjedist jetësor. Një vështrim të madh i përkushtojmë dhe furnizimit me pajisje dhe me uniforma për të punësuarit. Gjatë kësaj jave dhe në javën e ardhshme arrijnë komplet uniformat për Njësitin për Sistemim të Shpejtë, Njësitit për Trajnim dhe Përkrahje, si dhe të Njësiti të Policisë Intervenuese pranë SPB Shkup.

Për rinovimin me uniforma dhe të pajisjeve në buxhetin për këtë vit kemi siguruar janë siguruar gjysmë miliardë denarë, që është një nga shumat më të mëdha në historinë e Ministrisë”, theksoi ministri i Punëve të Brendshme Spasovski, dhe rikujtoi se të njëjtën kohë janë siguruar mjete për bonus paga për të punësuarit në MPB për 150 orë pune të realizuara jashtë orarit të punës në nivel vjetor gjatë vitit 2020, të cilat do të paguhen në qershor, kurse tanimë janë paguar pagat për vitin 2017 dhe 2018.

Link with us
Game bài đổi thưởng