СРЕДБА ЏАФЕРИ – РОТ: УСТАВНИТЕ ИЗМЕНИ НЕМА ДА БИДАТ НА ШТЕТА НА НИТУ ЕДЕН МАКЕДОНЕЦ ИЛИ МАКЕДОНКА ВО ЗЕМЈАТА

Претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, Талат Џафери, денес оствари средба со претседателот на Комисијата за надворешни работи на Бундестагот на Сојузна Република Германија, г. Михаел Рот. На средбата присуствуваше амбасадорката на Сојузна Република Германија, Н.Е. Анке Холштајн и генералната секретарка на Собранието, г-ѓа Цветанка Иванова.
Од страна на претседателот Џафери беше поздравена оваа посета во момент кога земјата треба да го започне процесот на скрининг како прва фаза од почетокот на преговорите за членство во ЕУ, после долг период на застој и блокади во изминатите децении. Тој го информираше соговорникот за придонесот и обврските на земјата во НАТО, за доследното придржување до санкциите на ЕУ кон Руската Федерација и поддршката и помошта која се обезбедува за потребите на Украина. Претседателот Џафери изрази особена благодарност за континуираната поддршка на Сојузна Република Германија во остварувањето на нашите стратешки цели. Истовремено се заблагодари за одличната економска и билатерална соработка на повеќе основи меѓу двете земји и врските со дијаспората, кои заедно придонесуваат за понатамошно унапредување на меѓусебните односи. Во тој контекст, особено ја потенцираше соработката со Германскиот Бундестаг за независно собраниско обезбедување како еден од сегментите за осамостојување на Собранието.

Г. Рот нагласи дека неговата посета се реализира како поддршка на следните чекори кои Собранието треба да ги преземе за непречен тек на процесот на преговори за членство во ЕУ. Тој ја пренесе благодарноста на претседателката на Германскиот Бундестаг, г-ѓа Барбел Бас до претседателот Џафери за неговото градење на мостови на поддршка во време на поларизација, економски предизвици и воена агресија и дека никој нема корист од ослабувањето на демократијата, бидејќи тоа оди на штета на граѓаните кои направија многу во изминатите години. Изразувајќи целосно разбирање за фрустрациите и разочараноста од актуелните случувања, г. Рот потенцираше дека ЕУ нема право да се меша во јазичниот и културниот идентитет на Македонците и тоа мора да се почитува. Во однос на претстојните уставни измени за влегување во следната фаза од преговорите за членство во ЕУ, го искажа ставот дека треба да се исполнат преземените обврски и дека тоа нема да биде на штета на ниту еден Македонец или Македонка во земјата, а Германија ќе стои цврсто зад спроведувањето на ветувањата кон земјата дадени од Европската унија, за забрзување на евроинтеграцискиот пат кој не е само во корист на регионот, туку е во корист на сите земји членки на Унијата.

E mërkurë, 31 gusht 2022

NDRYSHIMET KUSHTETUESE NUK DO TË JENË NË DËM TË ASNJË MAQEDONASI APO MAQEDONASEJE NË VEND

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, sot realizoi takim me kryetarin e Komisionit të Punëve të Jashtme të Bundestagut të Republikës Federale të Gjermanisë, z. Mihael Rot. Në takim ishte e pranishme ambasadorja e Republikës Federale të Gjermanisë, Sh. S. Anke Holshtajn dhe sekretarja e përgjithshme e Kuvendit, znj. Cvetanka Ivanova.
Nga ana e Kryetarit Xhaferi u përshëndet kjo vizitë në çastin kur vendi duhet të fillojë me procesin e skriningut si fazë e parë nga fillimi i negociatave të anëtarësimit në BE, pas një periudhe të gjatë të ngecjes dhe bllokadës në dekadat e kaluara. Ai e informoi bashkëbiseduesin për kontributin dhe obligimet e vendit në NATO, për përmbajtjen konsekuente ndaj sanksioneve të BE-së ndaj Federatës Ruse dhe mbështetjen dhe ndihmën që sigurohet për nevojat e Ukrainës. Kryetari Xhaferi shprehu mirënjohje të veçantë për mbështetjen e vazhdueshme të Republikës Federale të Gjermanisë në realizimin e qëllimeve tona strategjike. Njëherazi falënderoi për bashkëpunimin e shkëlqyer ekonomik dhe bilateral në më shumë nivele ndërmjet dy vendeve dhe për lidhjet me diasporën, që së bashku kontribuojnë në avancimin e mëtejmë të marrëdhënieve të ndërsjella. Në këtë kontekst, veçanërisht e theksoi bashkëpunimin me Bundestagun Gjerman për sigurim të pavarur të Kuvendit, si një nga segmentet e pavarësimit të Kuvendit.

Z. Rot theksoi se vizita e tij realizohet si mbështetje e hapave të ardhshme që Kuvendi duhet ti ndërmarrë për rrjedhë të papenguar të procesit të anëtarësimit në BE. Ai e transmetoi falënderimin e Kryetares së Bundestagut Gjerman, znj. Barbel Bas për Kryetarin Xhaferi për ndërtimin e tij të urave të përkrahjes në kohë të polarizimit, të sfidave ekonomike dhe agresionit ushtarak dhe se askush nuk ka dobi nga dobësimi i demokracisë, sepse kjo shkon në dëm të qytetarëve që bënë shumë në vitet e kaluara. Duke shprehur mirëkuptim të plotë për frustrimet dhe dëshpërimin nga ngjarjet aktuale, z. Rot potencoi se BE nuk ka të drejtë të përzihet në identitetin gjuhësor dhe kulturor të maqedonasve dhe kjo doemos të respektohet. Në raport me ndryshimet kushtetuese në pritje për hyrjen në fazën e ardhshme të negociatave për anëtarësim në BE, e shprehu qëndrimin se duhet të përmbushen obligimet e ndërmarra dhe se kjo nuk do të jetë në dëm të asnjë maqedonasi apo maqedonaseje në vend, ndërsa Gjermania do të qëndrojë fortë pas zbatimit të premtimeve të dhëna ndaj vendit nga Bashkimi Evropian, për përshpejtimin e rrugës eurointegruese që nuk është vetëm në dobi të rajonit, por edhe në dobi të të gjitha vendeve anëtare të Unionit.

Link with us
Game bài đổi thưởng