Во текот на денешниот ден, во противпожарниoт тренинг центар на Kouzon Corporation, група на наставници имаа обука од противпожарната заштита

Сите наставници го положија теоретскиот дел, а на полигоните во склоп на центарот, сите наставници практично се запознаа со противпожарните апарати и учествуваа во гасење пожар.
Противпожарната заштита не значи само гасење на пожар, туку и превентива во заштита од пожари.
Гарантираме дека превентивата веќе е применета во нашето училиште и да се надеваме дека нема да има потреба од практичниот дел – гасење на пожар.

Gjatë ditës sotme në Qendrën e Trajnimit të Zjarrfikësve Kouzon, një grup profesorësh nga shkolla jonë ndoqën trajnimin për mbrojtje nga zjarri. Pjesën teorike e kaluan të gjithë mëssimdhënësit ndērsa në poligonet brenda qendrës, praktikisht të gjithë mësuesit u njohën me zjarrfikësit dhe morën pjesë në shuarjen e zjarrit. Mbrojtja nga zjarri nuk nënkupton vetëm shuarjen e zjarrit, por edhe masa preventive në mbrojtjen nga zjarri. Garantojmë që parandalimi tashmë është aplikuar në shkollën tonë dhe shpresojmë që të mos ketë nevojë për pjesën praktike – shuarjen e zjarrit.