6.8 C
Скопје
02/02/2023 13:00
МАКТЕЛ

   

Оформени нови 15 предмети во Уставниот суд

     

Уставниот суд оформи 15 нови предмети во периодот од 27 октовмри до 24 ноември 2022 година по претходно поднесени иницијативи за оценување на уставност и законитост. Тим од советници и судии работат на нив и се во почетна фаза, односно претходна постапка. Напоменуваме дека оформувањето на предмет не значи прифаќање на наводите од иницијативите. Кога ќе бидат изготвени рефератите ќе бидат предадени за одлучување на седница на Уставниот суд.

  

У.бр.103/2022  Оспорен: Член 78-г од Законот за градење- Подносител на иницијативата: Даниел ГеоргиевскиОд наводите во иницијативата: Подносителот во иницијативата наведува дека со оспорената одредба се нарушува владеењето на правото и принципот на еднаквост пред законите бидејќи се даваат ексклузивни права и повластици на оние субјекти што ги прекршуваат законите. Конкретно се наведува дека оспорениот член е противуставен бидејќи се даваат права на оние субјекти коишто незаконски изградиле објекти само за типот на индустриски градби со класа на намена Г2(лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија).

 

У.бр.104/2022 Оспорен: Член 1 од Анекс за изменување на Колективен договор за здравствена дејност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/19) и член 4 од Анекс за изменување на Колективен договор за здравствена дејност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20).Подносител на иницијативата:  Насер Муареми и други.Од наводите во иницијативата: Подносителот наведува дека оспорените одредби ги ставаат во нерамноправна положба организациските директори споредено со медицинските директори, иако според него Законот за здравствена заштита не прави разлика во поглед на нивните обврски и одговорности.

  

У.бр.105/2022-Оспорен: Член 21 став 2 од Законот за даноците на имот.Подносител на иницијативата:Содржина на оспорената одредба: „При замена на недвижности даночната основа е разликата на пазарните вредности на недвижностите кои се заменуваат”Од наводите во иницијативата:Подносителот смета дека оспорената одредба овозможува привилигирано одданочување на размена на една недвижност за друга недвижност и во тој случај данокот на промет се плаќа само на разликата меѓу вредноста на недвижностите, односно со данок на промет на недвижност се задолжува учесникот во размената кој внел недвижност со поголема вредност. Во иницијативата се наведува дека оспорената одредба не е во согласност со Уставот и владеењето на правото кое произлегува од него како темелна вредност.

    

У.бр.106/2022-Оспорен: Делот „на овој член“ од алинеја 4 на ставот 1 од членот 101 од Законот за прекршоците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019).Подносител на иницијативата: Игорчо Точев. Од наводите во иницијативата:Подносителот наведува дека оспорената одредба може да доведе до заблуда при примена бидејќи не е во согласност со владеењето на правото предвидено во членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

У.бр.107/2022- Оспорен: Член 54, 68, 69 став 1 алинеја 1, член 98 став 1, член 99 став 4, член 100, 101 од Колективен договор за јавните установи за деца во дејноста згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст и во дејноста одмор и рекреација на децата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.220/22).Подносител на иницијативата: Кирил Михајлоски, адвокат.Од наводите во иницијативата:Подносителот смета дека оспорената одредба е спротивна на Уставот кој обезбедува еднаквост на сите граѓани во слободите и правата, како и дека не е во согласност со Законот за работните односи. Се наведува дека оспорената одредба ги става во понеповолна положба граѓаните кои не се членови на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура- СОНК, бидејќи оние работници кои не се членови на СОНК според подносителот не може да остваруваат права на отсуство од работа со надоместок на плата, право на регрес на годишен одмор, право на јубилејна награда, право на надоместок за вонредно ангажирање и придонес во предучилишното воспитание и образование итн.

У.бр.108/2022-Оспорен: Член 271 став 1, член 272, 275, 276 од Колективниот договор.Подносител: Синдикат на полиција на Македонија.Од наводите во иницијативата:Во иницијативата се наведува дека оспорените одредби се неуставни и спротивни на Законот за работни односи бидејќи Синдикатот на полицијата во Македонија се доведува во нееднаква положба и не може рамноправно да ги застапува правата на неговите членови за разлика од другиот синдикат. Подносителот упатува на дискриминација и нееднаквост и на членовите на Синдикатот на полиција на Македонија.

У.бр.109/2022-Оспорен: Делот: „став 4“ од член 152 став 1 точка 2 од Законот за градење.Подносител: Игорчо Точев Од наводите во иницијативата:Подносителот смета дека оспорената одредба е противуставна бидејќи ги доведува во заблуда оние кои би ја применувале нормата, односно оспорениот став го тангира странското правно лице и неговите обрски, како и прекршочна одговорност за правното лице кое вработува странско физичко лице како проектант без потврдено овластување од комората. Оспорената одредба според него не е согласно Уставот и владеењето на правото бидејќи потврденото овластување од комората кое се бара како странското физичко лице би било вработено како проектант во правно лице , не е предмет на уредување на членот 42 став 1,2, 3 и 4 од истиот закон.

У.бр.110/2022, У.бр.111/2022 и У.бр.112/2022-Оспорен: Одлука за превземање на мерки на услови на постоење на кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.232/22).Подносител:ЗЕЛС, Марко Колев градоначалник на Велес, Ацо Ристов градоначалник на Радовиш. Од наводите во иницијативите: Подносителите наведуваат дека Владата излегла од своите надлежности и ингеренции бидејќи ја донела оспорената Уредба со која се забранува основање на јавно претпријатие, друштво со ограничена одговорност или акционерско друштво за вршење на дејност од јавен интерес- јавно осветлување. Ја оценуваат како спротивна на Уставот, Законот за јавни претпријатија, Законот за трговски друштва, Законот за комунални дејности и Законот за енергетика. Се наведува дека Владата наместо со Уредба требало да направи интервенција преку закон кој ќе биде донесен од Собранието.

У.бр.113/2022-Оспорен: Член 4 и член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Репубчика Македонија“ бр.97/10).Подносител: Бојан Стојевски, адвокат.Содржина на оспорената одредба: (член 4): „Основицата утврдена согласно со членот 11 од Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката во износ од 23.153 денари се применува заклучно со исплатата на платите за декември 2011 година а од јануари 2012 година се применува основицата во износ од 25.726 денари”.

-(член 1): „Платите на избраните и именуваните лица во Републиката во 2014 година може да се зголемат за 4% започнувајќи со исплатата на платите за октомври 2014 година”.Од наводите во иницијативата:Подносителот на иницијативата наведува дека оспорените одредби се во спротивност со владеењето на правото и обезбедувањето на правната сигурност затоа што според него платите на именуваните и избраните лица се замрзнати на некој начин со основица од 25.726 денари, зголемена за 4% во 2014 година. Се наведува дека оспорените членови се во спротивност со Законот за плати и други надоместоци на избрани и именувани лица во кој е предвидено дека основица за пресметување на платата е просечната месечна плата по вработен во Републиката за претходната година. Вo иницијативата се наведува дека се создаваат услови за различно толкување на оспорените одредби и дека на оваа категорија избрани и именувани лица им се повредува правото на соодветна заработувачка којашто произлегува од нивниот статус.

У.бр.114/2022-Оспорен: Делот „и 2“ од член 22 став 1 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за трговија.Подносител: Игорчо Точев. Од наводите во иницијативата:Подносителот на иницијативата наведува дека оспорената одредба упатува на примена на членот 13 став 2 од Законот за трговија кој сметано од 05.02.2019 годиан не е повеќе во правниот промет.  Во иницијативата се наведува дека владеењето на правото подразбира дека во правниот поредок треба да постојат јасни  и прецизни норми и кога една упатува на примена на друга норма,  истата треба да е во правна сила.

У.бр.115/2022-Оспорен: Делот „став 4 на“ од член 113 став 4 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15).Подносител на иницијативата: Игорчо Точев. Од наводите во иницијативата:Подносителот наведува дека содржината на оспорената одредба упатува на примена којашто не е содржана во одредбата и на тој начин не постои правно-функционална целина. Според иницијативата оспорениот дел содржински не утврдува начини на заверка на управните акти како истите би биле конечни и извршни и на тој начин не е во согласност со владеењето на правото како темелна вредност.

У.бр.116/2022-Оспорен: Уредбата за изменување и дополнување На Уредбата за униформата и оанаките на униформата на полицијата бр.41-2346/1 од 15.03.2022г. („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.67/22)Подносител на иницијативата: Политичка партија „Левица”Од наводите во иницијативата:Подносителот на иницијативата наведува дека со оспорената Уредба се врши директна закана врз унитарниот карактер, суверенитетот, територијалниот интегритет и независноста на државата. Се наведува дека ниту Законот за внатрешни работи, ниту Законот за полиција предвидуваат можност за отстапување од принципот на единственост на униформата на полицијата. Во иницијативата е наведено дека со оспорената уредба се нарушува системот на нормативна хиерархија и се овозможува заобиколување на уставните и законските одредби. Подносителот на иницијативата тврди дека согласно меѓународно-правната анализа која е приложена со иницијативата, двојазични униформи во унитарни држави не постојат.

У.бр.117/2022-Оспорен акт: Општата спогодба за царина и трговија (ГАТТ) од Член 22 став 3 точка/алинеја 2 од Законот за надворешно трговско работење („Службен весник на Република Македонија“ бр.45/02 и 31/03).Подносител на иницијативата: Игорчо Точев.Oд наводите во иницијативата: Според наведеното во иницијативата Општата спогодба за царина и трговија не е повеќе дел од меѓународните договори кои се во прамет промет и опстојувањето на нормите на таков договор во внатрешниот правен поредок е беспредметно.

 

Најново

БОМБА НА АНГЕЛОВ: ЧУДНО МИ БЕШЕ ШТО НЕКОЛКУ ДЕНА ПРЕД ДИВО НАСЕЉЕ НЕКОЈ ОДНЕЛ 120 КАЛАШНИКОВИ И СНАЈПЕРИ ВО КАРАУЛАТА ГОШИНЦЕ КОИ ЈА ОБЕЗБЕДУВАЛЕ ДВАЈЦА ВОЈНИЦИ, ДАЛИ НЕКОЈ ОД ТОГАШНАТА ВЛАСТ ИМ ПОМОГНАЛ НА ТЕРОРИСТИТЕ ДА ГО СПРОВЕДАТ ТЕРОРИСТИЧКИОТ НАПАД?!

Sase Ivanovski

Герасимовски: Одлично напредува изградбата на градинката „Пролет“, 40% од градежните работи се готови

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Од потпишувањето договор за Коридорите 8 и 10-Д: Вложуваме во инфраструктурата, Северна Македонија станува важна транспортна рута

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ПОТРЕСНО СВЕДОШТВО НА ГЕНЕРАЛ АНГЕЛОВ: ТРАОРНО БЕШЕ ВО 2001-ВА, НОЌЕ ВОДЕВМЕ ТЕШКИ БИТКИ А ДЕЊЕ КУПУВАВ КОВЧЕЗИ ЗА УБИЕНИТЕ 20 ГОДИШНИ ВОЈНИЦИ ОД МОЈАТА ЕДИНИЦА И ОДЕВ НА ПОГРЕБИ

Sase Ivanovski

JOHNNIE WALKER ВЕ ПОВИКУВА НА ГЛОБАЛНИОТ ПРЕДИЗВИК ЗА БАРМЕНИ

Sase Ivanovski

172 санкционирани возачи во Скопје: 11 без возачка

Sase Ivanovski

Битиќи: Ја реструктурираме економијата, во 2022 со над 45 милиони евра поддржавме 433 компании од преработувачката индустрија и имаме 560 милиони евра странски инвестиции

Sase Ivanovski

РЕС го презеде снабдувањето со електрична енергија на 250 компании за само 10 месеци постоење

Sase Ivanovski

Димитриевски во Нови Сад го посети македонското здружение „Кирил и Методиј“ кое активно работи на негување на македонската култура и традиција во Србија

Sase Ivanovski

При контрола во камион и магацин пронајдена поголема количина прехранбени артикли со изминат рок на траење, следува поднесок

Sase Ivanovski

Министерот Спасовски во „Македонија наутро“ на МТВ: Македонската полиција ќе обезбеди мирно чествување, нема да дозволиме понижување на македонскиот народ од никого

Sase Ivanovski

РУСИЈА ГО ПРЕДУПРЕДИ ИЗРАЕЛ ДА НЕ ПРОДАВА ОРУЖЈЕ НА УКРАИНА

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) АНГЕЛОВ: КОГА ДОЈДЕ НА ВЛАСТ СДСМ ВО 2002-РА, МЕ СМЕНИЈА ОД ЗАМЕНИК КОМАНДАНТ НА ТИГРИТЕ И КАКО ПОЛИЦИСКИ ГЕНЕРАЛ МЕ СТАВИЈА ДА ГО ЧУВАМ АВТОБУСОТ НА ЈСП, БРОЈ ОСМИЦА, ОД ЉУБОТЕН ДО ВЛАЕ

Sase Ivanovski

ВЛАДАТА ОДЛУЧИ: Компаниите кои оствариле вишок профит за време на енергетската криза ќе плаќаат данок на солидарност

Sase Ivanovski

АЛКАЛОИД: Ви го претставуваме едно од најстарите пакувања на добропознатиот „Кафетин“, произведено во 1957 година

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) АНГЕЛОВ: ДОБРО Е ШТО НАТО ГИ ИЗНЕСЕ ВОЈНИЦИТЕ НА УЧК ОД АРАЧИНОВО, ИНАКУ ЌЕ ГИ ПОТЕПАВМЕ И ПОТОА ВОЈНАТА ЌЕ ТРАЕШЕ СО ГОДИНИ И ЌЕ ИМАШЕ 100 000 ЖРТВИ КАКО ВО БОСНА

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) АНГЕЛОВ: БЕВ ФРАПИРАН КОГА ДОЗНАВ ДЕКА ВО АРАЧИНОВО СО ГРАНАТА СМЕ УБИЛЕ 10 ДЕЦА И ЖЕНИ КОИ СЕ КРИЕЛЕ ВО ПОДРУМ, ИМ ОДНЕСОВ ЦВЕЌЕ НА ГРОБОВИТЕ ПРЕД НЕКОЛКУ МЕСЕЦИ

Sase Ivanovski

Африм Гаши: Компромис е можен, но прво да завршат преговорите помеѓу СДСМ и Алијанса за Албанците

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) АНГЕЛОВ: НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ ТРЕБА ДА РАЗБЕРЕМЕ ДЕКА МАКЕДОНИЈА НЕ Е САМО НА МАКЕДОНЦИТЕ ТУКУ И НА СИТЕ ВО НЕА ДРУГИ ЕТНОСИ

Sase Ivanovski

Лихтештајн одлучи – забраната на казината не ја решава зависноста од игрите на среќа

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ЈАКИМОВСКИ: ТРЕБА ДА ГИ ЧАСТАМ ПОЛИЦАЈЦИТЕ КОИ МЕ СПРЕЧИЈА ДА ГО ИСТЕПАМ САРМА ПРЕД СОБРАНИЕ НА 24-ТИ ДЕКЕМВРИ 2012-ТА, ЌЕ ЗАВРШЕВ ВО ЗАТВОР

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ЈАКИМОВСКИ: НА 24-ТИ ДЕКЕМВРИ 2012-ТА НА СУДИРИТЕ ПРЕД СОБРАНИЕ ДОНЕСОВМЕ 30 РАЧКИ ОД ЛОПАТА ВО СЛУЧАЈ ДА ТРЕБАШЕ ДА СЕ СООЧИМЕ СО ПОЛИЦИЈАТА

Sase Ivanovski

Стојановиќ: Нови тројца вработени се суспендирани за бегството на Мемети од Идризово

Sase Ivanovski

Зајкова го критикува Тупанчески: Реформите не се на завидно ниво, а со мали чекори можевме да ги направиме

Sase Ivanovski

Петров: Ако Џамбаски го прекрши законот, да го пикнат во куќичките на Страцин, па со авион Бугарија да го земе назад

Sase Ivanovski

Гир: Со вклучувањето на Бугарите во Уставот, не се менува неговата суштина

Sase Ivanovski

За зајакнување на вашиот имунитет дозволете оваа зима да се погрижи MULTI ESSENCE ИМУНО од Алкалоид

Sase Ivanovski

ЗОШТО СЕ БРУКАШ ГЕНЕРАЛЕ, ТВОИТЕ ТЕЗИ ЗА ОСУДЕНИТЕ ЗА 27-МИ АПРИЛ СЕ ТРАГИ-КОМИЧНИ, ЗОШТО РЕШИ ДА СЕ ВАЛКАШ И ДА ЧИСТИШ НЕЧИЈ ТУЃ ИЗМЕТ?!

Sase Ivanovski

Гир: Ова беа неколку тешки недели и за Северна Македонија и за Бугарија

Sase Ivanovski

Можеме и да отстапиме некои од министерските места на Алијанса, вели Гаши

Sase Ivanovski

АХМЕТИ: Имаме морална и национална обврска да ја запреме миграцијата, да ја обезбедиме иднината и да ги помириме луѓето

Sase Ivanovski

ГРУБИ: Денеска имаме Албанци насекаде, на државни функции кои некогаш беа само сон за Албанците, ниту една одлука не била против Албанците, ниту антиалбанска

Sase Ivanovski

Мицкоски на средба со шефот на ОБСЕ Вал: Владата не е реформска и не решава проблеми

Sase Ivanovski

Мицкоски: Повикувам на мирно, чесно и достоинствено чествување на великанот Гоце Делчев, за секое нарушување на безбедносната состојба одговорни ќе бидат власта и Спасовски

Sase Ivanovski

Мицкоски: Градоначалниците на ВМРО-ДПМНЕ успеаја да ги консолидираат општините и да се спремат за издавање општински обврзници за капитални проекти, владата на ДУИ поддржана од СДС ги опструира

Sase Ivanovski

МИЦКОВСКИ КАКО ТИТО: ГО ПРЕЧЕКУВААТ МЛАДИ ВМРОВКИ ПО ОПШТИНИТЕ, ФАЛИ ПОГАЧА И СОЛ

Sase Ivanovski

Стоилковски: СДСМ и удоволува на Бугарија, стражите на гробот на Делчев се резултат на револт на граѓаните кон владините политики и газење на црвените линии на Македонија

Sase Ivanovski

Како си БРАТ како е во Немачка? Топ сум брат сам сум!

Sase Ivanovski

Али Ахмети: Излеговме со проевропски фронт, затоа што сега е вистинскиот момент

Sase Ivanovski

Стоилковски: Влегувањето на Алијанса на Албанците во владата на СДСМ и ДУИ е за ухлебување на партиското членство и личните интереси на Таравари

Sase Ivanovski

Од 122-та владина седница: Утврдени се законски измени за бришење на одредбата за 30-процентно зголемување на платите во Министерството за финансии; прифатен е текстот на Програмата на економски реформи 2023 – 2025

Sase Ivanovski

Од 122-та владина седница: Утврден е Предлогот на закон за прогласување на Кањон Матка за споменик на природата; утврден е Предлог на закон за данок на солидарност; утврдени се предлог законски измени да се опфати оризот меѓу стоковните резерви

Sase Ivanovski

Од 122-та владина седница: Разгледана е информацијата за обезбедување дополнителни финансиски средства за терапија за лицата со цистична фиброза; одлука за здравствени услуги од областа на онкологијата и радиотерапијата во Градската болница 8 Септември

Sase Ivanovski

Бараме ресори здравство и правда- Алијанса потврдува, „за трето министерско место ќе зборуваме со другите кадри“

Tamara Ivanovska

Како се случи Драгослав Бокан, за кого Македонија е вештачки конструкт што ќе се распадне, да беседи пред Ковачевски и Мицкоски

Tamara Ivanovska

КРВАВА КАВГА ЗА ДЕВОЈКА Петнаесетгодишник избодел младо момче

Tamara Ivanovska

„ДОТОГАШ РУСИЈА НЕМА ДА ПОСТОИ!“ Руски новинар на веста дека е осуден во отсуство на осум години затвор

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) НОВ СКАНДАЛ ГИ ТРЕСЕ БРИТАНСКИТЕ ВООРУЖЕНИ СИЛИ Елитната нуклеарна подморница ја „крпеле“ со секундарен лепак!

Tamara Ivanovska

Маричиќ објави: Нови 53 милиони евра за Северна Македонија од ЕУ за инвестиции во енергетиката и животна средина

Tamara Ivanovska

СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЏАФЕРИ СО АМБАСАДОРОТ ГИР

Tamara Ivanovska

Тренчевска: Целта е да креираме законско решение кое ќе содржи точни и прецизни одредби и нема да остави простор за исти прашања да има различни толкувања

Tamara Ivanovska

Мицкоски: Градоначалникот на Карбинци, Паунов за две години ќе ја реализира целата програма, ВМРО-ДПМНЕ е пример како треба да се градат општините, а и Македонија по предвремените парламентарни избори

Tamara Ivanovska

Недела ќе биде неработен ден за сите билетарници

Tamara Ivanovska

Приведено лице од Скопје по распишана централна потерница

Tamara Ivanovska

Средба Грковска – Шахин: Поддршката на САД за интеграцијата на Северна Македонија во Европската унија е клучен сегмент за стабилноста во балканскиот регион

Tamara Ivanovska

ВМРО ДПМНЕ: Ковачевски и Пендаровски да не ги штитат и да ги кажат странските агентури, кои стојат зад тензиите со Бугарија

Tamara Ivanovska

143 санкционирани возачи во Скопје: 14 за брзо возење

Tamara Ivanovska

Произведени 19.626 MWh електрична енергија, домаќинствата и дополнителните снабдувања се целосно задоволени со електрична енергија од капацитетите на ЕСМ

Tamara Ivanovska

Битиќи: Развојната банка ја трансформиравме во најдобриот партнер за поддршка на економскиот развој

Tamara Ivanovska

Приведен дилер, кај него пронајдени различни видови дрога

Tamara Ivanovska

Тупанчески: Со новиот Кривичен законик во целост ќе се ревидира казнената политика

Tamara Ivanovska

Костадинов: Струмица е единствената општина во државата со свој сопствен Стационар за бездомни кучиња

Tamara Ivanovska

Мицкоски: Додека Ковачевски трча да и одоброволи на Бугарија, болен човек од Алцхајмер не може да стигне до своите 4000 денари

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) Бугарски медиуми го обвинија Џамбаски дека е фашист

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) ИНТЕРВЈУ СО БОРЈАН ЈОВАНОВСКИ: Левица спроведува руско сценарио во Македонија

Tamara Ivanovska

Алтернатива вечерва ќе се позиционира за влезот на Алијанса во Влада, но и дали ќе понуди нов министер за здравство

Tamara Ivanovska

За првпат во 56 години – штрајк во Секретаријатот и стручните служби во МАНУ

Tamara Ivanovska

ВМРО-Народна: Дали има докази дека Ванчо Михајлов бил соработник на фашизмот?

Tamara Ivanovska

Вархеји денеска во Брисел ќе се сретне со претставници на македонските Бугари

Tamara Ivanovska

МВР: Благодарност до организационите единици при МВР за професионалниот придонес во организацијата и одржување на безбедноста на дводневната Конференција

Tamara Ivanovska

Бездомни кучиња: Системот си ја каса опашката

Tamara Ivanovska

Тепачот во бегство е со бугарски пасош – и тој и тепаниот Пендиков се со бугарски национални чувства

Tamara Ivanovska

Заменик народниот правобранител објави шокантни фотографии од Цементарница Усје: Ова ли е причината поради која се гушеше Скопје?!

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) Грев е ова што ѝ го прават на Јанкуловска, испадна најголем маж од сите и треба да биде на слобода

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) Ангелов ексклузивно за Инфомакс: На следните парламентарни избори ќе настапуваме самостојно од СДСМ

Tamara Ivanovska

БОРЕЛ ПРЕПОЗНА НАЦИОНАЛИСТИЧКИ ПОЛИТИЧАРИ Инцидентот во Охрид на маса во Брисел

Tamara Ivanovska

РУСИТЕ ГУБАТ ВО БАХМУТ, ПА ГО ГРАНАТИРААТ ДОЊЕЦК Нова тактика по шест месеци, оска Вуледар-Павливка?

Tamara Ivanovska

Нов повик од Стојанов: Вели дека биле во контакт со полицијата во Скопје и дека немало да има провокации

Tamara Ivanovska

Ивановска: Османи пред партиски штаб со службено возило известувал за државнички работи

Tamara Ivanovska

Петровска: Гоце Делчев е великан кој треба достоинствено да се чествува

Tamara Ivanovska

Leave a Comment