4.8 C
Скопје
08/12/2022 00:14
МАКТЕЛ

Од 88-та владина седница: Нов пакет мерки за финансиска поддршка на ранливи категории граѓани, пензионери и компании

  

Владата на Република Северна Македонија, на денешната, 88-ма седница, донесе повеќе предлог мерки за поддршка на граѓаните и компаниите, во време на економско-енергетска криза.

Новиот пакет антикризни мерки, содржи таргетирани мерки насочени кон најранливите категории граѓани; таргетирана поддршка за јавни и здравствени установи; поддршка на ликвидноста на компаниите; инвестиции во енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија.

  

Мерките се насочени кон таргетирана поддршка за граѓаните и за фирмите, како и за стабилизирање на цената на храната. А, со нив, како што е посочено од страна на Министерството за финансии, е осигурано одржувањето на макроекономската и фискалната стабилност.

Владата го предлага новиот сет мерки за справување со енергетската и ценовната криза, имајќи ја предвид пролонгираната енергетска криза како и ценовните притисоци, особено за ранливите категории граѓани. Вкупниот фискален ефект од новиот сет мерки е проценет на 22,2 милијарди денари, односно 360,2 милиони евра. Овој сет мерки претставува продолжување на напорите коишто Владата во континуитет ги презема од почетокот на енергетската и ценовна криза.

На денешната седница, Владата ја разгледа и усвои Информацијата од Министерството за финансии за економските мерки за справување со енергетската и ценовната криза во државава – Октомври 2022 година.

Предвидени се:

А. Мерки за поддршка на социјални ранливи категории на граѓаните и за поддршка на ранливата категорија – корисници на пензија

Финансиска поддршка од државата ќе добијат ранливи категории на граѓани кои користат право на:

-Социјална сигурност;
-Лицата кои го користат правото за попреченост;
-Родителите на децата со попреченост до 26 годишна возраст, кои користат право на посебен додаток;
-Лицата со попреченост кои користат право за помош и нега од друго лице, а не користат право заради попреченост;
-Лицата со потешки трајни промени во здравствената состојба, а не користат право заради попреченост;
-Самохрани родители корисници на Гарантиран минимален приход и
-Невработени лица – корисници на право на материјално обезбедување во вид на паричен надоместок (стечајни работници), согласно Законот за материјално обезбедување.

Со мерката е предвидено да се додели финансиска поддршка за најранливите категории на граѓани, односно 41.878 лица, согласно погоренаведените категории. Тие ќе добијат вкупна поддршка од 12.000 денари, односно ќе добиваат по 3.000 денари месечно, во период од 4 месеци, како поддршка во услови на енергетската и ценовната криза. Вкупните фискални импликации за оваа мерка се проценети на 502.536.000 денари или 8.171.317 евра.

Финансиска поддршка од државата се предвидува да добијат и корисници на пензија, како мерка за заштита од прагот на сиромаштија во услови на енергетската и ценовната криза, и тоа:

-Приматели на пензија до 11.500 денари, е предвидено да добијат финансиска поддршка во вкупен износ од 6.000 денари, односно по 1.500 денари месечно, во период од 4 месеци и
-Приматели на пензија од 11.500 денари до 14.000 денари, кои е предвидено да добијат финансиска поддршка во вкупен износ од 3.000 денари, односно по 750 денари месечно, во период од 4 месеци.

Со оваа мерка, според проценките, државна финансиска поддршка ќе добијат околу 153.000 пензионери или околу 45 проценти од вкупниот број пензионери во државава. Фискалните импликации се 12,2 милиони евра.

Б. Мерки за поддршка на јавни, образовни и здравствени установи

Мерките предвидуваат:

-Одлука за вклучување на основните и средните училишта на регулиран пазар за снабдување со електрична енергија;
-Снабдување на јавните здравствени установи со електрична енергија, преку продажба од ЕСМ по поволна цена од пазарната цена;
-Снабдување со електрична енергија на мерни станици за водни пумпи, преку продажба од ЕСМ по поволна цена од берзанската цена, односно субвенционирање на разлика во цена на електрична енергија.

В. Мерки за поддршка на приватниот сектор, коишто ги таргетираат микро, малите и средни компании

Овие мерки имаат за цел:

-Проширување на опсегот на компании коишто се корисници на кредитно – гарантната шема, од Гарантниот фонд на Развојната банка, преку олеснување на критериумите за аплицирање;
-Директна кредитна линија за поддршка на ликвидноста на микро, мали и средни трговски друштва (согласно тековната состојба) како и трговци поединци: занаетчии (кои плаќаат давачки на реален приход);
-Забрзан и зголемен поврат на ДДВ;
-Обезбедување поволна консултантска поддршка за изработка на проекти / студии за инвестиции во енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, со цел полесен пристап до капитал;
-Продолжување на Mерката 25 преку Развојната банка на Северна Македонија и комерцијалните банки, односно овозможување кредити за инвестирање во проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија.

Г. Мерки за субвенционирање на цената на електрична и топлинска енергија за домаќинства и мали потрошувачи

Целта на овие мерки е:

-Директно субвенционирање на енергетските компании, планирано до крајот на годината (средства обезбедени со Предлог – Одлуката за прераспределба);
-Поддршка на ликвидноста на ЕСМ со кредит од ЕБРД.

По усвојувањето на овие мерки, ќе се пристапи кон соодветни законски измени, за што на владината седница, беше изразено очекување дека ќе бидат поддржани во Парламентот, за да може во најбрзо време да бидат достапни за корисниците.

На седницата, беше констатирано и дека се во тек и мерки, предвидени со претходниот пакет мерки, коишто, според наведеното во Информацијата од Министерството за финансии, продолжуваат да важат до крајот на 2022 година, што е овозможено со Ребалансот на Буџетот за 2022 година.

Станува збор за:

-Продолжување на примената на повластена даночната стапка од 5% за прометот со електричната енергија кон домаќинствата, што се однесува на сите домаќинства, корисници на електрична енергија;
-Директна финансиска поддршка за ранливи потрошувачи на електрична енергија;
-Финансирање на проектите за енергетска ефикасност за општините, преку користење поволен кредит од Светска банка, спроведен од Министерството за финансии;
-Пролонгирање на воведувањето на зелените давачки за деривати, односно еколошката такса за енергенти, што се однесува на сите домаќинства и компании, кои се корисници на енергенти;
-Ослободување од плаќање ДДВ, при увоз на природен гас и електрична енергија, топлинска енергија или енергија за разладување – на увозниците на природен гас и електрична енергија, топлинска енергија или енергија за разладување
– Кредитната линија за зелена транзиција од ЕИБ, со поволни услови на кредитирање на компаниите за инвестиции во енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, со цел стимулирање на инвестиции на компаниите во енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија и долгорочна заштеда на средства преку намалена потрошувачка на електрична енергија;
-Продолжување на мерката за субвенционирање на цената на електричната енергија за регулираниот пазар (домаќинствата и малите потрошувачи).

Исто така, со Ребалансот на Буџетот за 2022 година се предвидени и програми и средства како одговор на кризата, за раст на пензиите, ранливите категории на граѓани, раст на платите во одделни дејности во јавниот сектор, средства за фирмите за поддршка на растот на платите во приватниот сектор, дополнителни средства за земјоделците за повисоки приноси и стабилизирање на цените на храната.

Станува збор за:

-Зголемување на гарантирана минимална помош за права од социјална заштита, за социјално загрозени лица;
-Зголемување на пензиите согласно новата методологија на пресметка на пензиите;
-Субвенционирање на придонеси за поддршка на плати на вработените во приватниот сектор;
-Субвенции и трансфери за директна финансиска поддршка во земјоделскиот сектор: субвенционирање за говеда за сточарство, за овци, кози, за продадени градинарски и овошни производи, производство на семенски и саден материјал, за млекопроизводство, живинарство, пчеларство, авансна исплата на овоштарство, помош за вршење земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за производство и дополнителна поддршка за регистрирани земјоделски стопанства, осигурување посеви; средства предвидени со Интервентниот фонд, за: произведено и продадено млеко, интервентна мерка за вино, интервентна мерка за производство за саден материјал, интервентна мерка за есенска сеидба; средства предвидени со нова Програма за поттикнување на потрошувачката на свежо овошје и зеленчук и млеко и млечни производи;
-Поврат на средства преку мерката Мој ДДВ, за што се обезбедени дополнителни 1.100.000.000 денари за поврат на ДДВ.

Како што е познато, со цел да се забави преносниот ефект од увезената инфлација врз домашните производи, во март 2022 година, беше донесен Пакет од 26 мерки, којшто беше насочен кон: мерки и препораки за заштита на животниот стандард на граѓаните и одржување на ликвидноста на компаниите, како и мерки за финансиска поддршка на компаниите преку Развојната банка, проценет на околу 400 милиони евра. Дополнително, беа предвидени мерки насочени кон мобилизирање капитал од приватниот сектор, односно комерцијалните банки, со очекувани севкупни ефекти околу 500-тини милиони евра. Воедно, со антикризните мерки од март 2022 предвидена е пролонгирана примена на повластена даночна стапка на ДДВ од 5% за прометот со електричната енергија кон домаќинствата до 31.12.2022 година. А, Владата на Република Северна Македонија и во текот на 2020 и 2021 година спроведе шест пакети на антикризни мерки, со цел да ги поддржи стопанството и граѓаните погодени од пандемијата со Ковид-19 и справување со последиците од неа.

Проценетата поддршка досега, според информацијата од Министерството за финансии, е највисока во регионот на Западен Балкан.

Владата на Република Северна Македонија, на денешната седница, го разгледа и усвои и Предлог планот за фискална одржливост и поддршка на економскиот раст: политики, препораки, мерки и индикатори.

Се задолжуваат буџетските корисници да ги спроведуваат и почитуваат мерките и препораките предвидени со овој План.

При тоа, се задолжуваат сите буџетски корисници, а им се препорачува на единиците на локалната самоуправа и јавните претпријатија и трговските друштва во државна сопственост, во рок од две недели, да достават пополнет акциски план за консолидација на расходите согласно Планот за фискална одржливост.

Предвидени се, како што е образложено од страна на Министерството за финансии, политики, мерки и препораки за намалување на расходите, за зголемување на приходите, за единиците на локалната самоуправа и за јавните претпријатија и трговски друштва во државна сопственост.

Политиката за намалување на расходите, опфаќа:

А. Консолидација на расходите за плати и надоместоци, преку намалување за 10% во однос на планираните средства за 2023-та година. Очекуван е фискален ефект (заштеда) околу 3 милијарди денари, во однос на фискалните проекции во среднорочната рамка на расходи;

Б. Консолидација на расходите за стоки и услуги и нивно намалување за 20% во однос на фискалната рамка за 2023 година, при што очекуваниот фискален ефект е околу 3 милијарди денари во однос на фискалните проекции во среднорочната рамка на расходи;

В. Консолидација на расходите за субвенции, трансфери, дотации и социјални надоместоци и нивно намалување за 20% во однос на фискалната рамка за 2023 година, при што очекуван фискален ефект е околу 3 милијарди денари, во однос на фискалните проекции во среднорочната рамка на расходи и

Г. Политика за подобрена структура на капиталните расходи, со цел меѓу другото, квалитетно и навремено реализирање на капиталните проекти.

Во делот на политиките за зголемување на приходите предвидено е, меѓу другото, оптимизација на даночниот систем, преку консолидирање и проширување на даночната основа кај директните и индиректните даноци и акцизите, намалување на даночната евазија и даночната арбитража и зголемување на даночната транспарентност.

И во делот на политиките за единиците на локалната самоуправа се препорачува намалување на тековните расходи. А, во услови на нарушено снабдување на пазарот на електрична енергија, општините да ја разгледаат можноста за спроведување на централизирана набавка на електрична енергија за институциите под нејзина надлежност, со цел постигнување пониска цена во снабдувањето со електрична енергија, како и буџетските единки основани од општината, да пристапат кон заеднички набавки за електрична енергија.

На денешната владина седница, задолжено е Министерството за економија да ги разгледа можностите околу евентуално продолжување на примената на летното сметање на времето, со цел дополнителни заштеди во општата потрошувачка на електрична енергија.

  

Најново

ЛЕНИН ГИ РАДИКАЛИЗИРА ПРОТЕСТИТЕ!

Sase Ivanovski

ДЕМОКРАТИТЕ СЕ БОРЕА КАКО ЛАВОВИ И ИЗВОЈУВАА ГОЛЕМА ЗНАЧАЈНА ПОБЕДА ВО ЏОРЏИЈА СО КОЈА ГО ДОБИЈА МНОЗИНСТВОТО ВО СЕНАТОТ, НИВНАТА МЕДИСКА И ПОЛИТИЧКА МАШИНА ГО ПРЕГАЗИ КАНДИДАТОТ НА ТРАМП КОЈ БЕШЕ АМЕРИКАНСКА ВЕРЗИЈА НА НАШИОТ АЛЕКСАНДАР МАЛЕНКО

Sase Ivanovski

ОВА ЌЕ ЗНАЧИ ВОЈНА, ОВА Е НАЈГОЛЕМА КЛЕТВА ЗА ОВАА ЗЕМЈА

Sase Ivanovski

АПЕЛ ЗА ДОНАЦИЈА ⛪️Црква “Св.Спас” и Црковно здружение за обнова и реконструкција на Црква во с. Долно Палчиште, тетовско

Sase Ivanovski

Тежок судир вечерва го затвори автопатот Скопје – Тетово

Sase Ivanovski

СПАСОВСКИ: Вечерва на покана на Шефот на OSCE Mission to Skopje, Килијан Вал, присуствував на прием по повод јубилејот 30 години ОБСЕ во Република Северна Македонија

Sase Ivanovski

Министерот за внатрешни работи, Спасовски, присуствуваше на Свечена академија по повод црковно-државниот празник Денот на Свети Климент Охридски

Sase Ivanovski

„Црвена Јабука“ ја препеаја песната на Јонче Христовски „Ако умрам ил загинам“

Tamara Ivanovska

МИС НА ХРВАТСКА ГЛАВНА ЅВЕЗДА НА СВЕТСКОТО ПРВЕНСТВО

Tamara Ivanovska

Ваква висока и системска корупција се решава со апсења

Tamara Ivanovska

НЕМА ПАРИ АКО ВЕ РАЗРЕШАТ ИЛИ ДАДЕТЕ ОСТАВКА Уставен поведе постапка за укинување на апанажата на функционерите

Tamara Ivanovska

ВМРО-ДПМНЕ: Единствени кои имаат бизнис интереси од Град Скопје се тандемот Тачела и коалицијата на неврзаните (СДС, Левица и ДУИ) и бугарски автобуси за јавен превоз?

Tamara Ivanovska

Маричиќ од Виена: Поддршка за членство во ЕУ имаме, наша задача се реформите и да останеме на европскиот пат 

Tamara Ivanovska

СДСМ: Повлекувањето на Ленин е игра на ВМРО-ДПМНЕ, Мицкоски да ја прекине блокадата

Tamara Ivanovska

Максим Димитриевски му подари книга “The soul of Macedonia” на Претседателот на Израел Ицсхак Херцог

Tamara Ivanovska

Маричиќ: Наша задача се реформите и да останеме на европскиот пат 

Tamara Ivanovska

Мнозинство од граѓаните и политичките партии во земјава ја осудуваат руската агресија врз Украина

Tamara Ivanovska

Приведени две лица од Делчево за „перење пари“

Tamara Ivanovska

„Макекспрес превоз”: Не сме организатори на протестите, апелираме политичките партии да не ги злоупотребуваат превозниците за препукувања

Tamara Ivanovska

Крај за медените години на корупцијата

Tamara Ivanovska

СПАСОВСКИ: Вечерва на покана на Шефот на OSCE Mission to Skopje, Килијан Вал, присуствував на прием по повод јубилејот 30 години ОБСЕ во Република Северна Македонија

Tamara Ivanovska

Еден глас помалку за власта: Апсолутно нема да гласам за уставните измени, вели коалицискиот партнер на СДСМ, Трајанов

Tamara Ivanovska

Мистерија во скопски хотел: Момчето кое пред три месеци исчезна од хотелот се уште не е пронајдено!

Tamara Ivanovska

Инфлацијата се искачи на загрижувачки 19,5 отсто на годишно ниво

Tamara Ivanovska

Воз за Белград ќе нема и догодина, за Солун и Истанбул се чека согласност од Грчките железници

Tamara Ivanovska

Ученици од „Ѓорѓија Пулевски“ донираа пари за топол оброк за нивните врсници

Tamara Ivanovska

Наставниците што имале плата од околу 26.000 денари, од овој месец ќе земаат околу 30.000 денари

Tamara Ivanovska

Благодарници за брачниот пар Баарс од Холандија за нивните донации во медицинска опрема

Tamara Ivanovska

За вистинска заштита на приватноста, сите закони треба да се усогласат со законот за заштита на лични податоци

Tamara Ivanovska

Истражување со фокус групи: Граѓаните сметаат дека политичарите работат само за свои интереси

Tamara Ivanovska

Инспекторатот за животна средина вработува тројца нови инспектори, двајца водостопански и еден за природа

Tamara Ivanovska

„е-Општество.мк“: Превенцијата и едукацијата на општеството се најсилното оружје за кибер-безбедност

Tamara Ivanovska

Михаилов: Изненаден сум што Германија и Шпанија испаднаа од СП, на Македонија би и било многу тешко!

Tamara Ivanovska

Управниот одбор на ЗЕЛС бара Владата да не ги враќа општините на слободниот пазар на електрична енергија

Tamara Ivanovska

Тасева за тимот од САД што ќе истражува корупција: Порака дека повеќе нема да се толерираат само зборови

Tamara Ivanovska

Ленин- Ме прелажа. Успешно ме изманипулира, се извинувам што ја подржав

Tamara Ivanovska

ЧУЛЕВ: Не е фер да се споредуваат Субрата Рој и Онишченко

Tamara Ivanovska

СНЕЖЕ ВЕЛКОВ: Госпоѓа на улица, домаќинка во кујната, „старлета“ во спалната…!

Tamara Ivanovska

„Тајм“ го прогласи Зеленски и украинскиот народ за „Личност на годината“

Tamara Ivanovska

Изборот на директор на Академијата за судии и јавни обвинители одложен, пристигнала уште една пријава

Tamara Ivanovska

Измамите по телефон не запираат, лековерни граѓани даваат пари на непознати лица!

Tamara Ivanovska

Нов детал од истрагата за смртта на Јанеска: Пиштолот што бил пронајден покрај неа, бил во сопственост на нејзиниот партнер

Tamara Ivanovska

Меркел си ги признава грешките.Требаше порано да реагираме на агресивноста на Русија

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) НЕ МОЖЕА СО ШИПКА, ПА УПОТРЕБИЈА ЕКСПЛОЗИВ Вооружената група ги крена во воздух банкоматите во Топанско

Tamara Ivanovska

ЕВРОПОЛ „УЛОВИ“ КРУПНА РИБА Пресретнат бразилски брод со над 4,6 тони кокаин во вредност од 150 милиони евра

Tamara Ivanovska

МОЌЕН ЦИКЛОН ЌЕ ЈА ПОГОДИ МАКЕДОНИЈА? Според Попоски треба да се подготвиме за интензивни дождови и поплави

Tamara Ivanovska

СЕ ЛУКСУЗИРА ЛИ ФИНАНСИСКИОТ ДИРЕКТОР НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – ТРАНСПОРТ? Вели дека не е вистина дека го „заробил“ службеното возило, ама не кажува каде е

Tamara Ivanovska

ЕВРОЕНТУЗИЈАЗМОТ ОПАЃА, НО НЕ СЕ ОТКАЖУВАМЕ Пендаровски во Брисел потврди дека ЕУ е најдобрата алтернатива за нас

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) БОМБА НА НАЌЕ ЧУЛЕВ: МВР ПЛАЌА 4 МИЛИОНИ ЕВРА ГОДИШНО ЗА ОШТЕТИ КОН ВРАБОТЕНИ КОИ БИЛЕ НЕРЕГУЛАРНО ПРЕРАСПРЕДЕЛЕНИ, СУСПЕНДИРАНИ ИЛИ ДОБИЛЕ ОТКАЗ

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) НАЌЕ ЧУЛЕВ: МЕ ИЗБРКАА ОД РАБОТА, БЕЗБЕДНОСНИТЕ СЕРТИФИКАТИ СЕ КОРИСТАТ КАКО АЛИБИ ЗА ЧИСТКА НА НЕПОДОБНИ ВО БЕЗБЕДНОСНИТЕ СЛУЖБИ

Tamara Ivanovska

САШКО КОЦЕВ: Добро видовме дека можете, сега тргнете ги автобусите!, порача тој

Tamara Ivanovska

Кутиров: Реконструкција на граничните премини со Бугарија и дигитализација на постапките за подобрување на трговската размена во регионот

Tamara Ivanovska

Мицкоски на средба со Канадскиот амбасадор Џајлс Норман

Tamara Ivanovska

СКОПСКО со нов проект во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање и Пакомак

Tamara Ivanovska

Прв состанок на Групата за поддршка на Кримската платформа

Tamara Ivanovska

СДСМ: Не е само Ленин, Мицкоски е тој кој треба да ја повлече блокадата на Скопје

Tamara Ivanovska

Битиќи – Филипиду: Добрососедските односи помеѓу Северна Македонија и Грција носат значителни придобивки за двете земји

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) СДСМ:Сите виновници за хаосот во Скопје се поврзани со ВМРО-ДПМНЕ и Мицкоски

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) СДСМ: Доста беше изживување врз граѓаните Мицкоски да ги запре блокадите на Скопје

Tamara Ivanovska

СДСМ: Мицкоски да каже колкава штета им направи на граѓаните со блокадите во Скопје и да се повлече

Tamara Ivanovska

Реформите во одбраната и поддршката за Украина теми на денешната средба на Петровска со амбасадорите на земјите членки на ЕУ

Tamara Ivanovska

ВМРО ДПМНЕ: Коалицијата Тачела да го реши проблемот со превозниците кои сами го креираа, по Ленин да се повлече и Сталин, а не да се закануваат дека со специјалци ќе газат луѓе

Tamara Ivanovska

Управниот одбор на ЗЕЛС ја одржа 11 седница на која дискутираше за предизвиците од енергетската криза, каде посебно внимание беше посветено на дописот што EVN group го испрати до општините

Tamara Ivanovska

ВМРО ДПМНЕ: Васко Кичевски да одговори за бизнис интересите на коалицијата Тачела, а за малверзациите во ПОЦ ќе има ревизија и кривична одговорност по промена на власта

Tamara Ivanovska

Во Делчево ќе се отвори –центар за дијаспора

Tamara Ivanovska

ВМРО-ДПМНЕ со свои претставници во Вашингтон САД, на форум на ИДУ

Tamara Ivanovska

Средба Џафери-Милков, соработката секако треба и понатаму да се продлабочува, заради продолжување на процесот на проширување на Европската унија

Tamara Ivanovska

ВМРО ДПМНЕ: Странски извршители да гонат криминал, а не домашни е јавен пораз и доказ дека МВР продуцира криминал, Спасовски да си даде оставка

Tamara Ivanovska

(ВИДEO) Од прес-конференцијата на портпаролите: Одлука да се поништи одлуката за прием на Онишченко во државјанство; Одлука за користење средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица и за финансирање мерки за вработување евидентирани невработени лица

Tamara Ivanovska

ВМРО ДПМНЕ: СДС по тајните средби на Ковачевски со Арсовска очекувано застана во нејзина одбрана

Tamara Ivanovska

Ковачевски-Едштадлер: Северна Македонија доверлив партнер и идна членка на ЕУ

Tamara Ivanovska

Од прес-конференцијата на портпаролите: Изминатото деноноќие произведени 12.580 MWh електрична енергија, целосно задоволени потребите на домаќинствата и малите потрошувачи

Tamara Ivanovska

МОН: Волонтери на Мировниот корпус ќе соработуваат со девет основни и две средни училишта

Tamara Ivanovska

Претседателот Пендаровски на Самит во Брисел: ЕУ е најдобрата алтернатива и патеката од која нема да се откажеме

Tamara Ivanovska

Што е крипто валута?

Tamara Ivanovska

Главната расправа за пожарот во тетовската модуларната болница одложена за 27 декември

Tamara Ivanovska

Инспектори од Центар затворија градилиште на Пластичарска: Инвеститорот треба да го урне објектот

Tamara Ivanovska

Стопанската Комора на Македонија идентификува извозните можности и потенцијали на македонската економија

Tamara Ivanovska

Јовановски најави оставка од „Слобода превоз“

Tamara Ivanovska

Пендаровски побарал помош од НАТО за сајбер безбедноста

Tamara Ivanovska
Вчитувам....